Integracja na Summer Week

Black­Box Sum­mer Week to nie tyl­ko dzie­się­cio­dnio­we spo­tka­niem z lar­pa­mi; to przede wszyst­kim oka­zja do inte­gra­cji i pozna­nia nowych ludzi, któ­rzy dzie­lą z nami tą samą pasję (nie­waż­ne, czy na Two­jej liście zagra­nych lar­pów znaj­du­je się ich pięć, pięćdziesiąt). 

Dla­te­go poza tra­dy­cyj­ny­mi atrak­cja­mi let­nich wyjaz­dów takich jak ogni­ska czy tań­ce, przy­go­to­wa­li­śmy dla Was “gro­wych” alter­na­tyw. Oto trzy pro­po­zy­cje, któ­re nie tyl­ko umi­lą ocze­ki­wa­nie na grę, ale pozwo­lą na pozna­nie innych larpowców. 

Asasyn: edycja “Tojad”

Jeśli chcesz w nią zagrać, zapisz się od razu, w trak­cie akre­dy­ta­cji. W zamian za trzy fak­ty o sobie (np. hodu­ję żół­wie błot­ne, słu­cham Pink Floyd, marzę by przejść boso po roz­ża­rzo­nych węglach) otrzy­masz wybra­ną przez sie­bie kar­tę potwo­ra z Magi­ca. Od tej pory będzie to twój nowy awa­ta­rem, na potrze­by gry przyj­miesz też jego imię.

Po zakoń­cze­niu zapi­sów do gry prze­ka­że­my Ci kar­tę Two­je­go celu — oso­by, któ­rą masz “zabić”. Kar­ta będzie zawie­rać trzy infor­ma­cje o danej oso­bie (podob­ne do tych, któ­re ty podawałeś/aś przy zapi­sach). To od Two­je­go spry­tu, zdol­no­ści zwia­dow­czych i umie­jęt­ne­go pro­wa­dze­nia kon­wer­sa­cji zale­ży czy dowiesz się który/a z kon­wen­to­wi­czów lub kon­wen­to­wi­czek jest two­im celem. 

Jak zabi­ja­my w tym roku? Gdy namie­rzysz swo­ją ofia­rę, stań obok, zjedz lub wypij to samo i powiedz “Two­je chy­ba jest zatru­te”… Tyl­ko się nie pomyl, bo magia obró­ci się prze­ciw­ko Tobie! Po uda­nym zama­chu zabierz od ofia­ry jej kar­tę celu — i ruszaj na kolej­ne łowy. Niech zosta­nie tyl­ko jeden!

Bingo: edycja “LNLNR”

Latem każ­dy potrze­bu­je chwi­li na relaks Ale po latach doświad­czeń (i obej­rze­niu wie­lu ame­ry­kań­skich fil­mów) wie­my, że nic nie dzia­ła tak odprę­ża­ją­co jak par­tyj­ka w bin­go. Tym razem z lar­po­wo-wyjaz­do­wym twi­stem — zada­nia podzie­li­li­śmy na kate­go­rie: Lar­py / Nowi Ludzie / Nowe Rzeczy. 

Jeśli zagrasz w grę wymie­nio­ną w bin­go bin­go — skreśl pole! 

Jeśli zamie­nisz się z kimś nowo­po­zna­nym na ele­ment stro­ju — skreśl kolejne! 

Jeśli opo­wiesz histo­rię, któ­rej nie opowiadałeś/aś nigdy wcze­śniej… BINGO!

Totem System: edycja “Poza RGB”

Noc. Nie­bo, gwiaz­dy, emo­cje po grze. Masz ocho­tę tak po pro­stu poroz­ma­wiać. Jeśli sie­dzisz lub sie­dzi­cie sami i chcie­li­by­ście to zmie­nić — daj­cie innym sygnał! Ustaw­cie przed sobą totem w odpo­wied­nim kolo­rze. Może­cie rów­nież usta­wić wię­cej niż jeden — inter­pre­ta­cji zesta­wów nie zamie­rza­my się podej­mo­wać… Ale może będzie to dobry począ­tek rozmowy?

Pod­sta­wo­wy kod kolo­ry­stycz­ny przed­sta­wia się następująco:

  • CZARNY: fil­my, seria­le, spo­ile­ry — uwa­żaj, zbli­ża­jąc się możesz usły­szeć zbyt wiele!
  • CZERWONY: nie chcę gadać o lar­pach! Jaki­kol­wiek inny temat poproszę!
  • NIEBIESKI: poga­daj­my o lar­pach! Albo cho­ciaż o tym jed­nym, kon­kret­nym, któ­ry wła­śnie się skończył.
  • POMARAŃCZOWY: lar­pu­ję od daw­na, na Przy­stan­ku Ala­ska jestem nie pierw­szy raz; pod­bi­jaj, jeśli masz pytania!
  • ZIELONY: jestem tu pierw­szy raz i/lub lar­pu­ję od nie­daw­na — chęt­nie dowiem się więcej.
  • ŻÓŁTY: potrze­bu­ję free hugs; naj­le­piej teraz.
  • FIOLETOWY: kon­wen­ty to pozna­wa­nie nowych ludzi; po co Ci Tin­der sko­ro jest Ten Totem?
  • BIAŁY: sens życia i tajem­ni­ce wszech­świa­ta; roz­mo­wa może prze­cią­gnąć się do dłu­gich godzin nocnych.

Tyle od nas — przy­naj­mniej na razie. Jeśli masz jakiś pomysł, jak uroz­ma­icić ala­skań­skie wie­czo­ry — koniecz­nie daj nam znać! 

fot. Bar­tosz Szczepiński


Opublikowano

w

przez