Strona główna » Integracja na Summer Week
Piotr Milews­ki | 14 maja 2019 | Wieś­ci

Black­Box Sum­mer Week to nie tylko dziesię­ciod­niowe spotkaniem z larpa­mi; to przede wszys­tkim okaz­ja do inte­gracji i poz­na­nia nowych ludzi, którzy dzielą z nami tą samą pasję (nieważne, czy na Two­jej liś­cie zagranych larpów zna­j­du­je się ich pięć, pięćdziesiąt). 

Dlat­ego poza trady­cyjny­mi atrakc­ja­mi let­nich wyjazdów takich jak ogniska czy tańce, przy­go­towal­iśmy dla Was “growych” alter­natyw. Oto trzy propozy­c­je, które nie tylko umilą oczeki­wanie na grę, ale poz­wolą na poz­nanie innych larpowców. 

Asasyn: edycja “Tojad”

Jeśli chcesz w nią zagrać, zapisz się od razu, w trak­cie akredy­tacji. W zami­an za trzy fak­ty o sobie (np. hodu­ję żółwie błotne, słucham Pink Floyd, marzę by prze­jść boso po rozżar­zonych węglach) otrzy­masz wybraną przez siebie kartę pot­wo­ra z Mag­i­ca. Od tej pory będzie to twój nowy awatarem, na potrze­by gry przyjmiesz też jego imię.

Po zakończe­niu zapisów do gry przekaże­my Ci kartę Two­jego celu — oso­by, którą masz “zabić”. Kar­ta będzie zaw­ier­ać trzy infor­ma­c­je o danej oso­bie (podob­ne do tych, które ty podawałeś/aś przy zapisach). To od Two­jego spry­tu, zdol­noś­ci zwiad­ow­czych i umiejęt­nego prowadzenia kon­wer­sacji zależy czy dowiesz się który/a z kon­wen­tow­iczów lub kon­wen­tow­iczek jest twoim celem. 

Jak zabi­jamy w tym roku? Gdy namierzysz swo­ją ofi­arę, stań obok, zjedz lub wyp­ij to samo i powiedz “Two­je chy­ba jest zatrute”… Tylko się nie pomyl, bo magia obró­ci się prze­ci­wko Tobie! Po udanym zamachu zabierz od ofi­ary jej kartę celu — i ruszaj na kole­jne łowy. Niech zostanie tylko jeden!

Bingo: edycja “LNLNR”

Latem każdy potrze­bu­je chwili na relaks Ale po lat­ach doświad­czeń (i obe­jrze­niu wielu amerykańs­kich filmów) wiemy, że nic nie dzi­ała tak odpręża­ją­co jak par­tyj­ka w bin­go. Tym razem z lar­powo-wyjaz­­dowym twistem — zada­nia podzielil­iśmy na kat­e­gorie: Larpy / Nowi Ludzie / Nowe Rzeczy. 

Jeśli zagrasz w grę wymienioną w bin­go bin­go — skreśl pole! 

Jeśli zamienisz się z kimś nowopoz­nanym na ele­ment stro­ju — skreśl kolejne! 

Jeśli opowiesz his­torię, której nie opowiadałeś/aś nigdy wcześniej… BINGO!

Totem System: edycja “Poza RGB”

Noc. Niebo, gwiazdy, emoc­je po grze. Masz ochotę tak po pros­tu poroz­maw­iać. Jeśli siedzisz lub siedzi­cie sami i chcielibyś­cie to zmienić — daj­cie innym syg­nał! Ustaw­cie przed sobą totem w odpowied­nim kolorze. Może­cie również ustaw­ić więcej niż jeden — inter­pre­tacji zestawów nie zamierza­my się pode­j­mować… Ale może będzie to dobry początek rozmowy?

Pod­sta­wowy kod kolorysty­czny przed­staw­ia się następująco:

  • CZARNY: filmy, seri­ale, spoil­ery — uważaj, zbliża­jąc się możesz usłyszeć zbyt wiele!
  • CZERWONY: nie chcę gadać o larpach! Jakikol­wiek inny tem­at poproszę!
  • NIEBIESKI: pogada­jmy o larpach! Albo cho­ci­aż o tym jed­nym, konkret­nym, który właśnie się skończył.
  • POMARAŃCZOWY: larpu­ję od daw­na, na Przys­tanku Alas­ka jestem nie pier­wszy raz; pod­bi­jaj, jeśli masz pytania!
  • ZIELONY: jestem tu pier­wszy raz i/lub larpu­ję od niedaw­na — chęt­nie dowiem się więcej.
  • ŻÓŁTY: potrze­bu­ję free hugs; najlepiej teraz.
  • FIOLETOWY: kon­wen­ty to poz­nawanie nowych ludzi; po co Ci Tin­der sko­ro jest Ten Totem?
  • BIAŁY: sens życia i tajem­nice wszechświa­ta; roz­mowa może prze­ciągnąć się do długich godzin nocnych.

Tyle od nas — przy­na­jm­niej na razie. Jeśli masz jak­iś pomysł, jak uroz­maicić alaskańskie wiec­zo­ry — koniecznie daj nam znać! 

fot. Bar­tosz Szczepiński

Przewiń do góry