Strona główna » Summer Week — harmonogram festiwalu
Piotr Milews­ki | 1 czer­w­ca 2019 | Wieś­ci

Od Hard­konu w 2007 roku (czyli od pier­wszego pier­wszego lar­powego kon­wen­tu, przy jakim część black­box­owej ekipy macza­ła palce) staramy się uprzy­jem­nić naszej lar­powej społecznoś­ci Dzień Dziec­ka.

Mamy na to sprawd­zony sposób: pub­liku­je­my PEŁEN PROGRAM naszego let­niego spotka­nia.

Dla nas, orga­ni­za­torów, układanie go to jed­nocześnie jeden z najtrud­niejszych i najprzy­jem­niejszych wiec­zorów pod­czas całego pro­ce­su przy­go­towań.
Nie jest łat­wo sen­sown­ie rozmieś­cić 25 punk­tów pro­gra­mu w dziewię­ciod­niowym line-upie. Jed­nak z drugiej strony, to pier­wszym moment, kiedy wresz­cie “widz­imy” kon­went w całoś­ci.
To już nie jest chao­ty­czny zbiór larpów, warsz­tatów, przeglądów i wiec­zornych imprez.
To żywy ciąg zdarzeń, sek­wenc­ja opowieś­ci, emocji i przeżyć.

Zaprasza­my do zerknię­cia na stronę

BlackBox Summer Week

gdzie od dzisi­aj, zami­ast sza­leńst­wa kafelków z tytuła­mi gier, macie do dys­pozy­cji zgrab­nie ułożony HARMONOGRAM wszys­t­kich atrakcji.
Mamy nadzieję, że przekona on Was do odwiedzin nas tego lata na Przys­tanku Alas­ka.

Zaprasza­my i… Do zobaczenia!

Orga­ni­za­torzy
Pauli­na, Piotrek, Robert, Krys­t­ian, Piotr


FAQ:
1. Zapisy na wszys­tkie gry z wyjątkiem:

  • Hat­stall Home­com­ing
  • Ostat­nia aukc­ja strat­egosa Remusa
  • Cicha gra

Odbędą się w trak­cie fes­ti­walu. Na wyżej wymienione gry będą moż­na zapisać się wcześniej, rez­er­wu­jąc miejsce na liś­cie wakatów (o ich pub­likacji poin­for­mu­je­my Was na stron­ie fes­ti­walu i w fan­pe­jdżu wydarzenia w ser­wisie Face­book).

2. Uczest­nict­wo w żad­nej z gier nie jest objęte dodatkowy­mi opłata­mi poza akredy­ta­cyjną.

Przewiń do góry