Summer Week — harmonogram festiwalu

Od Hard­ko­nu w 2007 roku (czy­li od pierw­sze­go pierw­sze­go lar­po­we­go kon­wen­tu, przy jakim część black­bo­xo­wej eki­py macza­ła pal­ce) sta­ra­my się uprzy­jem­nić naszej lar­po­wej spo­łecz­no­ści Dzień Dziec­ka.

Mamy na to spraw­dzo­ny spo­sób: publi­ku­je­my PEŁEN PROGRAM nasze­go let­nie­go spotkania. 

Dla nas, orga­ni­za­to­rów, ukła­da­nie go to jed­no­cze­śnie jeden z naj­trud­niej­szych i naj­przy­jem­niej­szych wie­czo­rów pod­czas całe­go pro­ce­su przy­go­to­wań.
Nie jest łatwo sen­sow­nie roz­mie­ścić 25 punk­tów pro­gra­mu w dzie­wię­cio­dnio­wym line-upie. Jed­nak z dru­giej stro­ny, to pierw­szym moment, kie­dy wresz­cie “widzi­my” kon­went w cało­ści.
To już nie jest cha­otycz­ny zbiór lar­pów, warsz­ta­tów, prze­glą­dów i wie­czor­nych imprez.
To żywy ciąg zda­rzeń, sekwen­cja opo­wie­ści, emo­cji i przeżyć.

Zapra­sza­my do zer­k­nię­cia na stronę

BlackBox Summer Week

gdzie od dzi­siaj, zamiast sza­leń­stwa kafel­ków z tytu­ła­mi gier, macie do dys­po­zy­cji zgrab­nie uło­żo­ny HARMONOGRAM wszyst­kich atrak­cji.
Mamy nadzie­ję, że prze­ko­na on Was do odwie­dzin nas tego lata na Przy­stan­ku Ala­ska.

Zapra­sza­my i… Do zobaczenia!

Orga­ni­za­to­rzy
Pau­li­na, Pio­trek, Robert, Kry­stian, Piotr


FAQ:
1. Zapi­sy na wszyst­kie gry z wyjątkiem:

  • Hat­stall Homecoming
  • Ostat­nia aukcja stra­te­go­sa Remusa
  • Cicha gra

Odbę­dą się w trak­cie festi­wa­lu. Na wyżej wymie­nio­ne gry będą moż­na zapi­sać się wcze­śniej, rezer­wu­jąc miej­sce na liście waka­tów (o ich publi­ka­cji poin­for­mu­je­my Was na stro­nie festi­wa­lu i w fan­pej­dżu wyda­rze­nia w ser­wi­sie Facebook). 

2. Uczest­nic­two w żad­nej z gier nie jest obję­te dodat­ko­wy­mi opła­ta­mi poza akredytacyjną.


Opublikowano

w

przez