Więcej wspólnopisania z pasją!

O tym, że dobrze jest od cza­su do cza­su zmu­sić swo­je pomy­sły do wymar­szu z szu­fla­dy — wie­dzie­li­śmy od daw­na. Od pię­ciu lat orga­ni­zu­je­my Hard­kon Lar­pers’ Retre­at, czy­li tygo­dnio­we warsz­ta­ty poświę­co­ne pisa­niu lar­pów. Po każ­dej kolej­nej odsło­nie coraz wię­cej hard­ko­no­wych gier uda­je się ukoń­czyć i poka­zać świa­tu (kil­ka z nich pre­zen­to­wa­li­śmy już na blackboxach). 

Mie­siąc temu po raz pierw­szy zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy jed­no­dnio­we (a wła­ści­wie jed­no­po­po­łu­dnio­we) spo­tka­nie lar­po­pi­sar­skie pod szyl­dem Black­Bo­xu. Był to eks­pe­ry­ment — nie wie­dzie­li­śmy, czy meto­dy wypra­co­wa­ny pod­czas HLR spraw­dzą się w krót­szej for­mu­le. Na szczę­ście nasze oba­wy były bez­pod­staw­ne. Sta­wi­li­ście się licz­nie, przy­nie­śli­ście nie­ba­nal­ne pomy­sły, a wymia­na wie­dzy była nad­zwy­czaj efek­tyw­na (na gra­ni­cy prze­ga­da­nia każ­de­go z tema­tów na amen). Dla­te­go posta­no­wi­li­śmy nawią­zać bliż­szą współ­pra­cę z gosz­czą­cą nas na pierw­szym OWL (otwar­tym warsz­ta­cie lar­po­pi­sa­nia) gdyń­ską Biblio­te­ką z Pasją.

Z rado­ścią ogła­sza­my — i zapra­sza­my, na 4 kolej­ne spo­tka­nia, któ­re będą odby­wać się raz w mie­sią­cu w każ­dą dru­gą (z 1 wyjąt­kiem w kwiet­niu) sobo­tę. Na każ­dym ze spo­tkań przed­sta­wi­my tro­chę game­de­si­gner­skiej teo­rii, popro­wa­dzi­my sesję szyb­kie­go pro­to­ty­po­wa­nia i prze­dys­ku­tu­je­my pomy­sły, z któ­ry­mi przyj­dzie­cie na zaję­cia. Spo­tka­nia nie mają cha­rak­te­ru cyklu, ale też nie będą za każ­dym razem takie same. Moż­na przyjść na jed­no, moż­na zali­czyć wszystkie. 

Zapra­sza­my w godzi­nach 11–16:

  • 11 stycz­nia;
  • 8 lute­go;
  • 7 mar­ca;
  • 4 kwiet­nia.

Do zoba­cze­nia!

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje dostęp­ne są na fan­pej­dżu Biblio­te­ki z Pasją, o TUTAJ.


Opublikowano

w

przez