Strona główna » Więcej wspólnopisania z pasją!
Piotr Milews­ki | 27 grud­nia 2019 | Wieś­ci

O tym, że dobrze jest od cza­su do cza­su zmusić swo­je pomysły do wymarszu z szu­fla­dy — wiedzieliśmy od daw­na. Od pię­ciu lat orga­nizu­je­my Hard­kon Larpers’ Retreat, czyli tygod­niowe warsz­taty poświę­cone pisa­niu larpów. Po każdej kole­jnej odsłonie coraz więcej hard­konowych gier uda­je się ukończyć i pokazać światu (kil­ka z nich prezen­towal­iśmy już na black­box­ach).

Miesiąc temu po raz pier­wszy zor­ga­ni­zowal­iśmy jednod­niowe (a właś­ci­wie jednopopołud­niowe) spotkanie lar­popis­arskie pod szyl­dem Black­Boxu. Był to ekspery­ment — nie wiedzieliśmy, czy metody wypra­cow­any pod­czas HLR sprawdzą się w krót­szej for­mule. Na szczęś­cie nasze obawy były bezpod­stawne. Staw­iliś­cie się licznie, przynieśliś­cie niebanalne pomysły, a wymi­ana wiedzy była nadzwyczaj efek­ty­w­na (na grani­cy prze­gada­nia każdego z tem­atów na amen). Dlat­ego postanow­iliśmy naw­iązać bliższą współpracę z goszczącą nas na pier­wszym OWL (otwartym warszta­cie lar­popisa­nia) gdyńską Bib­lioteką z Pasją.

Z radoś­cią ogłasza­my — i zaprasza­my, na 4 kole­jne spotka­nia, które będą odby­wać się raz w miesiącu w każdą drugą (z 1 wyjątkiem w kwiet­niu) sobotę. Na każdym ze spotkań przed­staw­imy trochę gamedesign­er­skiej teorii, poprowadz­imy sesję szy­bkiego pro­to­ty­powa­nia i przedysku­tu­je­my pomysły, z który­mi przyjdziecie na zaję­cia. Spotka­nia nie mają charak­teru cyk­lu, ale też nie będą za każdym razem takie same. Moż­na przyjść na jed­no, moż­na zal­iczyć wszys­tkie.

Zaprasza­my w godz­i­nach 11–16:

  • 11 sty­cz­nia;
  • 8 lutego;
  • 7 mar­ca;
  • 4 kwiet­nia.

Do zobaczenia!

Szczegółowe infor­ma­c­je dostęp­ne są na fan­pe­jdżu Bib­liote­ki z Pasją, o TUTAJ.

Przewiń do góry