Strona główna » Otwarte spotkania: nowe terminy
Piotr Milews­ki | 24 lutego 2020 | Wieś­ci

Kochani, zaprasza­my Was serdecznie na dwa black­box­owe spotka­nia lar­powe… Poniekąd larpfree 🙂

OSO No2

Pier­wsze z nich, to drugie w tym roku OSO, czyli Otwarte Spotkanie Orgowskie. Odbędzie się ono w gdyńskiej Cafe Strych w czwartek, 27go lutego o godzinie 18:00.
Posłucha­cie jakie mamy plany, skąd bierze­my dla Was sce­nar­iusze, jakich narzędzi uży­wamy w naszej pra­cy. Opowiemy co szyku­je­my na końcówkę sezonu, fes­ti­w­al Black­Box Sum­mer Week 2020 oraz dal­szą, bardziej odległą przyszłość. Będziemy też mieli do Was kil­ka pytań, doty­czą­cych m.in komu­nikacji, feed­backu czy sposobu przy­dziela­nia ról na gry. Pewne rzeczy chce­my z Wami skon­sul­tować, a ciężko zro­bić to w trak­cie przedgrowej/pogrowej gonitwy.
Poza tym zapewne napi­je­my się kawy i herbaty, pogadamy o grach, poplotku­je­my o wielkim świecie i nie tylko!

ZAZNACZ, jeśli jesteś zainteresowany/a OSO No2

OWL No4

W sobotę, 7go mar­ca, w godz­i­nach 11:00 — 16:00 zaprasza­my was na kole­jne Otwarte Warsz­taty Lar­pow­pisa­nia, które orga­nizu­je­my wspól­nie z gdyńską Bib­lioteką z Pasją.
Spo­tykamy się, by wspól­nie pisać larpy! Masz szkic, pomysł, ideę? Niedokońc­zony kon­cept, który od daw­na kurzy się w szu­fladzie? Nie wiesz nic o pisa­niu i chcesz zobaczyć, jak zacząć przy­godę z tworze­niem larpów z poziomu białej kart­ki? Nasze spotkanie jest właśnie dla ciebie! W pro­gramie:

  • krótkie wykłady i prezen­tac­je o pro­jek­towa­niu larpów;
  • 1 lub 2 ses­je “Fast Pro­to­typ­ing”, czyli pisa­nia gier na czas na zadany tem­at;
  • “Idea speedat­ing”, czyli szy­bkie prezen­towanie pomysłów (a być może szukanie współau­torów…);
  • pra­ca włas­na i feed­back od i dla pozostałych uczest­ników.

Pro­gram spotka­nia jest przy­go­towany z myślą zarówno o początku­ją­cych, jak i doświad­c­zonych autorach i autorkach gier. Uczmy się od siebie, twórzmy gry razem!

ZAZNACZ, jeśli jesteś zainteresowany/a OWL No4

Uwa­ga! Ze wzglę­du na ogranic­zoną liczbę miejsc, prosimy o wcześniejsze zapisy: pasja@bibliotekagdynia.pl lub pod nr.: 58 664 84 70.

Przewiń do góry