Otwarte spotkania: nowe terminy

Kocha­ni, zapra­sza­my Was ser­decz­nie na dwa black­bo­xo­we spo­tka­nia lar­po­we… Ponie­kąd larp­free 🙂

OSO No2

Pierw­sze z nich, to dru­gie w tym roku OSO, czy­li Otwar­te Spo­tka­nie Orgow­skie. Odbę­dzie się ono w gdyń­skiej Cafe Strych w czwar­tek, 27go lute­go o godzi­nie 18:00.
Posłu­cha­cie jakie mamy pla­ny, skąd bie­rze­my dla Was sce­na­riu­sze, jakich narzę­dzi uży­wa­my w naszej pra­cy. Opo­wie­my co szy­ku­je­my na koń­ców­kę sezo­nu, festi­wal Black­Box Sum­mer Week 2020 oraz dal­szą, bar­dziej odle­głą przy­szłość. Będzie­my też mie­li do Was kil­ka pytań, doty­czą­cych m.in komu­ni­ka­cji, feed­bac­ku czy spo­so­bu przy­dzie­la­nia ról na gry. Pew­ne rze­czy chce­my z Wami skon­sul­to­wać, a cięż­ko zro­bić to w trak­cie przedgrowej/pogrowej goni­twy.
Poza tym zapew­ne napi­je­my się kawy i her­ba­ty, poga­da­my o grach, poplot­ku­je­my o wiel­kim świe­cie i nie tylko! 

ZAZNACZ, jeśli jesteś zainteresowany/a OSO No2

OWL No4

W sobo­tę, 7go mar­ca, w godzi­nach 11:00 — 16:00 zapra­sza­my was na kolej­ne Otwar­te Warsz­ta­ty Lar­pow­pi­sa­nia, któ­re orga­ni­zu­je­my wspól­nie z gdyń­ską Biblio­te­ką z Pasją.
Spo­ty­ka­my się, by wspól­nie pisać lar­py! Masz szkic, pomysł, ideę? Nie­do­koń­czo­ny kon­cept, któ­ry od daw­na kurzy się w szu­fla­dzie? Nie wiesz nic o pisa­niu i chcesz zoba­czyć, jak zacząć przy­go­dę z two­rze­niem lar­pów z pozio­mu bia­łej kart­ki? Nasze spo­tka­nie jest wła­śnie dla cie­bie! W programie:

  • krót­kie wykła­dy i pre­zen­ta­cje o pro­jek­to­wa­niu larpów;
  • 1 lub 2 sesje “Fast Pro­to­ty­ping”, czy­li pisa­nia gier na czas na zada­ny temat;
  • “Idea spe­eda­ting”, czy­li szyb­kie pre­zen­to­wa­nie pomy­słów (a być może szu­ka­nie współautorów…);
  • pra­ca wła­sna i feed­back od i dla pozo­sta­łych uczestników.

Pro­gram spo­tka­nia jest przy­go­to­wa­ny z myślą zarów­no o począt­ku­ją­cych, jak i doświad­czo­nych auto­rach i autor­kach gier. Uczmy się od sie­bie, twórz­my gry razem!

ZAZNACZ, jeśli jesteś zainteresowany/a OWL No4

Uwa­ga! Ze wzglę­du na ogra­ni­czo­ną licz­bę miejsc, pro­si­my o wcze­śniej­sze zapi­sy: pasja@bibliotekagdynia.pl lub pod nr.: 58 664 84 70. 


Opublikowano

w

przez