Zdarzyło się w Greendale — Dokument Projektowy

Waż­ne infor­ma­cje dla wszyst­kich, któ­rzy chcą razem z nami tego lata prze­nieść się do świa­ta zna­ne­go z seria­lu Chil­ling Adven­tu­res of Sabri­na. W zakład­ce poświę­co­nej grze Zda­rzy­ło się w Gre­en­da­le, oprócz pod­sta­wo­wych infor­ma­cji, od dziś znaj­dzie­cie też

Dokument Projektowy Gry

Jed­no­cze­śnie przy­po­mi­na­my, że jesz­cze tyl­ko przez 5 dni może­cie zgło­sić swo­je wła­sne pomy­sły na posta­cie. TUTAJ jest wła­ści­wy for­mu­larz. Wiesz kim chcesz być w trak­cie gry? Nie wahaj się go użyć! 🙂


Opublikowano

w

przez