Zdarzyło się w Greendale — nowe terminy

Kocha­ni,

Podą­ża­jąc za wie­lo­wie­ko­wą tra­dy­cją, po pierwsze:

  • życzy­my Wam ogni­stych Walen­ty­nek, cie­pła w ser­cu, pło­mien­nych poca­łun­ków i… Cze­go jesz­cze Wam tego dnia spra­wi radość
  • daje­my jesz­cze dwa tygo­dnie na nad­sy­ła­nie wła­snych kon­cep­tów posta­ci na larp “Zda­rzy­ło się w Gre­en­da­le” — for­mu­larz zamknie­my ostat­nie­go dnia lutego 🙂

Przy oka­zji: sprze­daż bile­tów na larp Modlę się by Bóg rzu­cił klą­twę na pisa­rza roz­pocz­nie się na począt­ku przy­szłe­go tygodnia.

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

przez