Strona główna » BB78 — Szpony Zachodzącego Słońca- wakaty, bilety, stroje
Piotr Milews­ki | 2 mar­ca 2020 | Wieś­ci

… Czyli zestaw najważniejszych infor­ma­cji dla każdego Gracza i Gracz­ki, jeśli wybiera się do nas w najbliższą niedzielę.

Bilety

… dostęp­ne są w cenie 30 zł w ser­wisie EVENEA. Bilet upraw­nia do udzi­ału w grze oraz 1 napo­ju w barze w cenie do 10zł.

Stroje

Prosimy o przy­by­cie w stro­jach naw­iązu­ją­cych do styl­isty­ki świa­ta gry fab­u­larnej Warham­mer. Nie wymagamy kostiu­mu klasy rekon­strukcji his­to­rycznej. Wystar­czy, że wasz kostium będzie odpowiadał pozy­cji społecznej wybranej przez Was postaci i był utrzy­many w his­to­rycznym / fan­tasty­cznym kli­ma­cie. Inspiracji może­cie poszukać na naszym kanale w ser­wisie PINTEREST. Waszej uwadze szczegól­nie pole­camy poniższą galer­ię:

Pole­camy również Prze­wod­nik po stro­jach Starego Świa­ta przy­go­towany przez orga­ni­za­torów larpu Zwei­han­der.

Wakaty

Jeśli chcesz zarez­er­wować sobie rolę na grę, oto krót­ka instrukc­ja:

 • przeczy­taj opisy postaci zna­j­du­jące się poniżej,
 • wybierz 3 role, które najbardziej ci odpowiada­ją i wyda­ją się najbardziej intere­su­jące,
 • użyj for­mu­la­rza w zakład­ce KONTAKT i poin­for­muj nas, które posta­cie wybierasz,
 • czekaj na mail od nas z potwierdze­niem rez­erwacji roli (lub ról),
 • szykuj strój na larp!

Do wyboru macie role męskie M, kobiece K lub uni­sex U, w które z łat­woś­cią może wcielić się każdy. Jeśli postać nie ma przyp­isanej rasy, jest człowiekiem.

Kartę postaci otrzy­ma­cie mailem. Larp będziemy roz­gry­wać w języku pol­skim, nato­mi­ast kar­ty postaci napisane są w języku ang­iel­skim. Daj nam znać jak najszy­b­ciej, jeśli mamy przetłu­maczyć Ci two­ją Kartę Postaci.

Lista postaci na larp Szpony Zachodzącego Słońca

 1. Genevieve Dieudonne, K, właś­ci­ciel­ka taw­erny Wschodzą­cy Księżyc, goszczą­ca znamien­i­tych przy­byszy w tak niefor­tun­nych okolicznoś­ci­ach.
 2. Hra­bia Fre­do, M, kupiec futerkowy z Tilei, z dala od domu, goniąc za szczęś­ciem znalazł się pod wozem.
 3. Lord Buck­et, M, stary sza­lony dozor­ca Wschodzącego Księży­ca.
 4. Herr Fuegel­brant, M,Łow­ca Czarown­ic ze Świą­tyni Sig­mara.
 5. Ojciec Pen­der­sen, M, kolekcjon­er ciał i Kapłan Mor­ra.
 6. Klara von Grup­pen, U, wywodzą­ca się z klasy śred­niej pil­na uczen­ni­ca Astarana.
 7. Madame Ros­ali­na, U, strzy­gan­ka blisko związana z Her­rem Fuegel­bran­tem.
 8. Crow­bar Keller, U, łapacz szczurów czyszczą­cy zaka­mar­ki Wschodzącego Księży­ca z niepros­zonych goś­ci.
 9. Astaran Seamist, U elf, uczony pochodzą­cy z Wyso­kich Elfów, stary przy­ja­ciel Genevieve.
 10. Lady Dunkel­haus, U, szlach­cian­ka z dobrego domu, we Wschodzą­cym Księży­cu odrobinę nie na miejs­cu.
 11. Sierżant Sta­lag­meit, M, sil­nie umięśniony żołnierz o prawym ser­cu.
 12. Skeg­gi Hadris­sun, M kras­nolud, kras­noludz­ki kow­al run, fanatyk gry w Prosi­acz­ki.
 13. Pogrom­ca Grimgul, M kra­son­lud, zabój­ca trol­li i fanatyk gry w Prosi­acz­ki.
 14. Finkel Tip­pletwist, M niziołek, rados­ny menedżer Wschodzącego Księży­ca
 15. Sir Barthof the Burly M, ryc­erz. Ulrykanin. Z półno­cy.
Przewiń do góry