BB78 — Szpony Zachodzącego Słońca- wakaty, bilety, stroje

… Czy­li zestaw naj­waż­niej­szych infor­ma­cji dla każ­de­go Gra­cza i Gracz­ki, jeśli wybie­ra się do nas w naj­bliż­szą niedzielę. 

Bilety

… dostęp­ne są w cenie 30 zł w ser­wi­sie EVENEA. Bilet upraw­nia do udzia­łu w grze oraz 1 napo­ju w barze w cenie do 10zł.

Stroje

Pro­si­my o przy­by­cie w stro­jach nawią­zu­ją­cych do sty­li­sty­ki świa­ta gry fabu­lar­nej War­ham­mer. Nie wyma­ga­my kostiu­mu kla­sy rekon­struk­cji histo­rycz­nej. Wystar­czy, że wasz kostium będzie odpo­wia­dał pozy­cji spo­łecz­nej wybra­nej przez Was posta­ci i był utrzy­ma­ny w histo­rycz­nym / fan­ta­stycz­nym kli­ma­cie. Inspi­ra­cji może­cie poszu­kać na naszym kana­le w ser­wi­sie PINTEREST. Waszej uwa­dze szcze­gól­nie pole­ca­my poniż­szą galerię:

Pole­ca­my rów­nież Prze­wod­nik po stro­jach Sta­re­go Świa­ta przy­go­to­wa­ny przez orga­ni­za­to­rów lar­pu Zweihander.

Wakaty

Jeśli chcesz zare­zer­wo­wać sobie rolę na grę, oto krót­ka instrukcja:

 • prze­czy­taj opi­sy posta­ci znaj­du­ją­ce się poniżej,
 • wybierz 3 role, któ­re naj­bar­dziej ci odpo­wia­da­ją i wyda­ją się naj­bar­dziej interesujące,
 • użyj for­mu­la­rza w zakład­ce KONTAKT i poin­for­muj nas, któ­re posta­cie wybierasz,
 • cze­kaj na mail od nas z potwier­dze­niem rezer­wa­cji roli (lub ról),
 • szy­kuj strój na larp!

Do wybo­ru macie role męskie M, kobie­ce K lub uni­sex U, w któ­re z łatwo­ścią może wcie­lić się każ­dy. Jeśli postać nie ma przy­pi­sa­nej rasy, jest człowiekiem. 

Kar­tę posta­ci otrzy­ma­cie mailem. Larp będzie­my roz­gry­wać w języ­ku pol­skim, nato­miast kar­ty posta­ci napi­sa­ne są w języ­ku angiel­skim. Daj nam znać jak naj­szyb­ciej, jeśli mamy prze­tłu­ma­czyć Ci two­ją Kar­tę Posta­ci.

Lista postaci na larp Szpony Zachodzącego Słońca

 1. Gene­vie­ve Dieu­don­ne, K, wła­ści­ciel­ka tawer­ny Wscho­dzą­cy Księ­życ, gosz­czą­ca zna­mie­ni­tych przy­by­szy w tak nie­for­tun­nych okolicznościach.
 2. Hra­bia Fre­do, M, kupiec futer­ko­wy z Tilei, z dala od domu, goniąc za szczę­ściem zna­lazł się pod wozem.
 3. Lord Buc­ket, M, sta­ry sza­lo­ny dozor­ca Wscho­dzą­ce­go Księ­ży­ca.
 4. Herr Fuegel­brant, M,Łow­ca Cza­row­nic ze Świą­ty­ni Sigmara.
 5. Ojciec Pen­der­sen, M, kolek­cjo­ner ciał i Kapłan Morra.
 6. Kla­ra von Grup­pen, U, wywo­dzą­ca się z kla­sy śred­niej pil­na uczen­ni­ca Astarana.
 7. Mada­me Rosa­li­na, U, strzy­gan­ka bli­sko zwią­za­na z Her­rem Fuegelbrantem.
 8. Crow­bar Kel­ler, U, łapacz szczu­rów czysz­czą­cy zaka­mar­ki Wscho­dzą­ce­go Księ­ży­ca z nie­pro­szo­nych gości.
 9. Asta­ran Seamist, U elf, uczo­ny pocho­dzą­cy z Wyso­kich Elfów, sta­ry przy­ja­ciel Genevieve.
 10. Lady Dun­kel­haus, U, szlach­cian­ka z dobre­go domu, we Wscho­dzą­cym Księ­ży­cu odro­bi­nę nie na miejscu.
 11. Sier­żant Sta­lag­me­it, M, sil­nie umię­śnio­ny żoł­nierz o pra­wym sercu.
 12. Skeg­gi Hadris­sun, M kra­sno­lud, kra­sno­ludz­ki kowal run, fana­tyk gry w Pro­siacz­ki.
 13. Pogrom­ca Grim­gul, M kra­son­lud, zabój­ca trol­li i fana­tyk gry w Pro­siacz­ki.
 14. Fin­kel Tip­ple­twist, M nizio­łek, rado­sny mene­dżer Wscho­dzą­ce­go Księżyca
 15. Sir Bar­thof the Bur­ly M, rycerz. Ulry­ka­nin. Z północy.

Opublikowano

w

przez