Strona główna » Covid 19 — status Festiwalu na lipiec 2020
Piotr Milews­ki | 27 lip­ca 2020 | Wieś­ci

Panie i Panowie. W gronie orga­ni­za­torów fes­ti­walu, pod­jęliśmy ostate­czną decyzję dot. Black­Box Sum­mer Week 2020. Po przeanal­i­zowa­niu aktu­al­nych komu­nikatów oraz zale­ceń Min­is­terst­wa Zdrowia, zde­cy­dowal­iśmy się zor­ga­ni­zować naszą imprezę przy zachowa­niu wyma­ganych środ­ków bez­pieczeńst­wa. Oznacza to m.in, że lim­it zgłoszeń na nasz kon­went wynosi 50 osób. W tej chwili zostało więc ostat­nich 8 wol­nych miejsc: z uwa­gi na polu­zowanie ograniczeń nocle­gowych, może­cie zarez­er­wować je sobie w domkach trap­er­s­kich lub na polu namiotowym.

Nad czym pracu­je­my? Co robimy dalej?

Po pier­wsze: pub­likac­ja pełnej wer­sji pro­gra­mu. Do pro­gra­mu zostało zgłos­zonych jeszcze kil­ka gier. W najbliższych dni­ach ułożymy je w spójny har­mono­gram fes­ti­walu i podzie­limy się z Wami wynikiem naszej pracy.

Po drugie: pub­likac­ja scen gry głównej. Larp Zdarzyło się w Green­dale ma bard­zo trans­par­ent­ny design. Chce­my, abyś­cie zaw­cza­su mogli przy­go­tować się do scen, w których chce­cie wziąć udział.

Po trze­cie: wysył­ka kart postaci. W tej chwili więk­szość kart jest już napisana. Gdy ukończymy ostat­nie z nich, czeka nas wyp­isanie i kon­tro­la sym­e­trycznoś­ci relacji, które są w nich opisane. Mamy nadzieję, że kar­ty swoich postaci otrzy­ma­cie na początku sierpnia.

Pod­sumowu­jąc: zabier­amy się ostro do pra­cy. Cieszymy się, że spotkamy się z Wami na Przys­tanku Alaska. 

Do zobaczenia!

Przewiń do góry