Covid 19 — status Festiwalu na lipiec 2020

Panie i Pano­wie. W gro­nie orga­ni­za­to­rów festi­wa­lu, pod­ję­li­śmy osta­tecz­ną decy­zję dot. Black­Box Sum­mer Week 2020. Po prze­ana­li­zo­wa­niu aktu­al­nych komu­ni­ka­tów oraz zale­ceń Mini­ster­stwa Zdro­wia, zde­cy­do­wa­li­śmy się zor­ga­ni­zo­wać naszą impre­zę przy zacho­wa­niu wyma­ga­nych środ­ków bez­pie­czeń­stwa. Ozna­cza to m.in, że limit zgło­szeń na nasz kon­went wyno­si 50 osób. W tej chwi­li zosta­ło więc ostat­nich 8 wol­nych miejsc: z uwa­gi na polu­zo­wa­nie ogra­ni­czeń noc­le­go­wych, może­cie zare­zer­wo­wać je sobie w dom­kach tra­per­skich lub na polu namiotowym.

Nad czym pra­cu­je­my? Co robi­my dalej?

Po pierw­sze: publi­ka­cja peł­nej wer­sji pro­gra­mu. Do pro­gra­mu zosta­ło zgło­szo­nych jesz­cze kil­ka gier. W naj­bliż­szych dniach uło­ży­my je w spój­ny har­mo­no­gram festi­wa­lu i podzie­li­my się z Wami wyni­kiem naszej pracy.

Po dru­gie: publi­ka­cja scen gry głów­nej. Larp Zda­rzy­ło się w Gre­en­da­le ma bar­dzo trans­pa­rent­ny design. Chce­my, aby­ście zawcza­su mogli przy­go­to­wać się do scen, w któ­rych chce­cie wziąć udział.

Po trze­cie: wysył­ka kart posta­ci. W tej chwi­li więk­szość kart jest już napi­sa­na. Gdy ukoń­czy­my ostat­nie z nich, cze­ka nas wypi­sa­nie i kon­tro­la syme­trycz­no­ści rela­cji, któ­re są w nich opi­sa­ne. Mamy nadzie­ję, że kar­ty swo­ich posta­ci otrzy­ma­cie na począt­ku sierpnia.

Pod­su­mo­wu­jąc: zabie­ra­my się ostro do pra­cy. Cie­szy­my się, że spo­tka­my się z Wami na Przy­stan­ku Alaska. 

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

przez