Summer Week 2020 — jak się przygotować? Jedzenie, dojazdy, pandemia.

Zanim przy­je­dziesz na Sum­mer­We­ek, czy­li odpo­wie­dzi na Wasze pyta­nia i wąt­pli­wo­ści zebra­ne w jeden wpis na stronie.

COVID-19

W związ­ku z trwa­ją­cą epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa pro­si­my was o sto­so­wa­nie się do zale­ceń Głów­ne­go Inspek­to­ra Sani­tar­ne­go.

W trakcie wydarzenia

… Będą doty­czyć nas nastę­pu­ją­ce ogól­ne zasa­dy bezpieczeństwa:

“ZGROMADZENIA I IMPREZY – OGRANICZENIA
Ogra­ni­cze­nie doty­czy: orga­ni­za­cji zgro­ma­dzeń i imprez.
W zgro­ma­dze­niach i wyda­rze­niach roz­ryw­ko­wych może uczest­ni­czyć do 150 osób. Uczest­ni­cy zgro­ma­dze­nia obo­wią­za­ni są do zacho­wa­nia odle­gło­ści co naj­mniej 1,5 m mię­dzy sobą oraz do zakry­wa­nia ust i nosa.”

W trakcie gier

Sto­su­je­my się do wytycz­nych dla orga­ni­za­to­rów imprez kul­tu­ral­nych i roz­ryw­ko­wych w trak­cie epi­de­mii wiru­sa SARS-CoV‑2 w Pol­sce, a szczególnie:

“2. Zasa­dy pra­cy arty­stycz­nej i wyko­naw­czej.
2.2. Arty­ści zobo­wią­za­ni są do wypeł­nie­nia oświad­cze­nia na temat sta­nu zdro­wia w momen­cie przy­stą­pie­nia do pra­cy.
2.5. Prze­pro­wa­dza­nie poszcze­gól­nych dzia­łań arty­stycz­nych z dosto­so­wa­niem odle­gło­ści 1,5 metra pomię­dzy wystę­pu­ją­cy­mi tam, gdzie będzie to moż­li­we.
2.7. Regu­lar­na dezyn­fek­cja powierzch­ni uży­wa­nych przez arty­stów, włącz­nie z deko­ra­cja­mi i rekwi­zy­ta­mi, z któ­ry­mi mają bez­po­śred­ni kontakt.”

Wszel­kie dodat­ko­we infor­ma­cje doty­czą­ce koro­na­wi­ru­sa i zasad obo­wią­zu­ją­cych w trak­cie wyda­rze­nia, zosta­ną umiesz­czo­ne w regu­la­mi­nie, któ­ry wyśle­my do wszyst­kich uczest­ni­ków dro­gą mailo­wą. Warun­kiem uczest­nic­twa w Black­Box Sum­mer­We­ek 2020 jest poświad­cze­nie zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem i zgo­da na jego prze­strze­ga­nie potwier­dzo­na pod­pi­sem w trak­cie akredytacji.

JEDZENIE

Z uwa­gi na Sami-Wie­cie-Co, musie­li­śmy wpro­wa­dzić kil­ka zmian co do moż­li­wo­ści przygotowywania/spożywania jedze­nia na Alasce.

Opcja easy: Zamawiam obiad! 

Jeśli inte­re­su­je Cię goto­wy posi­łek z restau­ra­cji, musisz zamó­wić go dzień wcze­śniej, czy­li jeśli chcesz zamó­wić obiad na wto­rek, zama­wiasz go w ponie­dzia­łek. Obiad przy­jeż­dża oko­ło 16:00, odbie­rasz i jesz! Co możesz zjeść w tym roku? 

Menu:

 • Gril­lo­wa­na pierś z kur­cza­ka, pie­czo­ne ziem­niacz­ki, surów­ka, opa­ko­wa­nie — 23 zł
 • Scha­bo­wy, ziem­nia­ki, surów­ka, opa­ko­wa­nie — 21 zł
 • Kar­ków­ka, pie­czo­ne ziem­niacz­ki, surów­ka, opa­ko­wa­nie — 24 zł
 • Kotlet de vola­il­le, fryt­ki, surów­ka, opa­ko­wa­nie — 23 zł
 • Pie­ro­gi ruskie, surów­ka, opa­ko­wa­nie — 15 zł
 • Nale­śni­ki z twa­ro­giem na słod­ko, sos, opa­ko­wa­nie — 19 zł
 • Piz­za mała wege, opa­ko­wa­nie — 18 zł 

Opcja medium: gotuję!

Z uwa­gi na COVID na Ala­sce nie będzie żad­nych ogól­no­do­stęp­nych naczyń. Jeśli chcesz ugo­to­wać sobie posi­łek, musisz zabrać ze sobą gar­nek, patel­nię, deskę do kro­je­nia, nóż do kro­je­nia, ulu­bio­ne przy­pra­wy (w tym pieprz i sól) i inne nie­zbęd­ne Two­im zda­niem ele­men­ty do goto­wa­nia. Weź też: 

 • talerz
 • miskę
 • nóż
 • wide­lec
 • łyż­kę
 • łyżecz­kę
 • kubek

UWAGA: w trak­cie nie­któ­rych gier zapew­nia­my gra­czom napo­je. Zabierz ze sobą swój kubek, żeby móc z nich sko­rzy­stać. Będzie­my o tym przy­po­mi­nać przed roz­po­czę­ciem gry.

Na Ala­sce przez cały czas trwa­nia festi­wa­lu będzie dzia­łał skle­pik Ruth-Anne, w któ­rym kupi­cie naj­po­trzeb­niej­sze arty­ku­ły spo­żyw­cze. Oczy­wi­ście, może­cie zaopa­trzyć się w pro­wiant przed festi­wa­lem. Na miej­scu znaj­du­je się kró­li­kar­nia, czy­li drew­nia­ne szaf­ki, dostęp­ne za drob­ną opła­tą, w któ­rych możesz prze­cho­wać swo­je zakupy.

Lodówki: 

Wszel­kie pro­duk­ty, któ­re trze­ba prze­cho­wy­wać w lodów­ce, nale­ży trzy­mać w szczel­nie zamy­ka­nym pojem­ni­ku (lub szczel­nie zawią­za­nej rekla­mów­ce) i pod­pi­sać wła­snym imie­niem (naj­le­piej per­ma­nent­nym markerem).

DOJAZD NA ALASKĘ

Aby dotrzeć na festi­wal wybierz jed­ną z trzech dostęp­nych opcji transportu: 

OPCJA 1: Własny samochód

Two­im celem podró­ży jest Przy­sta­nek Ala­ska, Gli­śno Wiel­kie 3 (gmi­na Lip­ni­ca, pow. Bytow­ski). Nawi­ga­cja pro­wa­dzi pro­sto na parking. 

OPCJA 2: Transport publiczny

Etap pierw­szy: Two­ja loka­li­za­cja -> Tucho­mie, Lip­ni­ca, Bytów

Jeśli two­im pre­fe­ro­wa­nym środ­kiem trans­por­tu jest PKS, to Two­im pierw­szym eta­pem podró­ży jest dotar­cie z miej­sca, w któ­rym się obec­nie znaj­du­jesz do Tucho­mia lub Lip­ni­cy. Jeśli w dniu, w któ­rym pla­nu­jesz swój przy­jazd, nie ma wygod­nych połą­czeń z żad­ną z tych miej­sco­wo­ści, kie­ruj się do Byto­wa. Stam­tąd z pew­no­ścią uda Ci się zła­pać auto­bus do Tucho­mia lub Lipnicy.

Sprawdź roz­kład jaz­dy na e‑podróżnik lub PKS Bytów.

Jeśli wolisz podró­że pocią­ga­mi, sprawdź na rozklad-pkp.pl czy uda ci się doje­chać kole­ją do Koście­rzy­ny, Miast­ka lub Choj­nic i stam­tąd kie­ruj się do Bytowa. 

Etap 2: Tucho­mie, Lip­ni­ca, Bytów -> Przy­sta­nek Alaska

Aby dostać się na teren festi­wa­lu z jed­nej z tych miej­sco­wo­ści, możesz sko­rzy­stać z Łoś Taxi. Zde­cy­do­wa­nie zale­ca­my umó­wić się wcze­śniej na kurs z wła­ści­cie­lem ośrod­ka Jac­kiem (tel. 666 836 917) lub pisząc na face­bo­oku Przy­stan­ku Ala­ska.

OPCJA 3: Transport integracyjny

Zapy­taj rów­nież na stro­nie wyda­rze­nia Black­Box Sum­mer Week na face­bo­oku, czy ktoś nie ma wol­ne­go miejsca.

DODATKOWE INFORMACJE DOT. AKREDYTACJI

Par­king i prysz­ni­ce są wli­czo­ne w cenę akredytacji.

Jeśli macie jesz­cze jakieś pyta­nia: piszcie!

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

,

przez