Strona główna » Summer Week 2020 – jak się przygotować? Jedzenie, dojazdy, pandemia.
Piotr Milews­ki | 18 sierp­nia 2020 | Sum­mer Week, Wieś­ci

Zan­im przy­jedziesz na Sum­mer­Week, czyli odpowiedzi na Wasze pyta­nia i wąt­pli­woś­ci zebrane w jeden wpis na stronie.

COVID-19

W związku z trwa­jącą epi­demią koron­awirusa prosimy was o stosowanie się do zale­ceń Głównego Inspek­to­ra San­i­tarnego.

W trakcie wydarzenia

… Będą doty­czyć nas następu­jące ogólne zasady bezpieczeństwa:

“ZGROMADZENIA I IMPREZY – OGRANICZENIA
Ogranicze­nie doty­czy: orga­ni­za­cji zgro­madzeń i imprez.
W zgro­madzeni­ach i wydarzeni­ach rozry­wkowych może uczest­niczyć do 150 osób. Uczest­ni­cy zgro­madzenia obow­iązani są do zachowa­nia odległoś­ci co najm­niej 1,5 m między sobą oraz do zakry­wa­nia ust i nosa.”

W trakcie gier

Sto­su­je­my się do wyty­cznych dla orga­ni­za­torów imprez kul­tur­al­nych i rozry­wkowych w trak­cie epi­demii wirusa SARS-CoV­­‑2 w Polsce, a szczególnie:

“2. Zasady pra­cy artysty­cznej i wykon­aw­czej.
2.2. Artyś­ci zobow­iązani są do wypełnienia oświad­czenia na tem­at stanu zdrowia w momen­cie przys­tąpi­enia do pra­cy.
2.5. Przeprowadzanie poszczegól­nych dzi­ałań artysty­cznych z dos­tosowaniem odległoś­ci 1,5 metra pomiędzy wys­tępu­ją­cy­mi tam, gdzie będzie to możli­we.
2.7. Reg­u­lar­na dezyn­fekc­ja powierzch­ni uży­wanych przez artys­tów, włącznie z deko­rac­ja­mi i rek­wiz­y­ta­mi, z który­mi mają bezpośred­ni kontakt.”

Wszelkie dodatkowe infor­ma­c­je doty­czące koron­awirusa i zasad obow­iązu­ją­cych w trak­cie wydarzenia, zostaną umieszc­zone w reg­u­laminie, który wyśle­my do wszys­t­kich uczest­ników drogą mailową. Warunk­iem uczest­nict­wa w Black­Box Sum­mer­Week 2020 jest poświad­cze­nie zapoz­na­nia się z reg­u­laminem i zgo­da na jego przestrze­ganie potwierd­zona pod­pisem w trak­cie akredytacji.

JEDZENIE

Z uwa­gi na Sami-Wiecie-Co, musieliśmy wprowadz­ić kil­ka zmi­an co do możli­woś­ci przygotowywania/spożywania jedzenia na Alasce.

Opcja easy: Zamawiam obiad! 

Jeśli intere­su­je Cię gotowy posiłek z restau­racji, musisz zamówić go dzień wcześniej, czyli jeśli chcesz zamówić obi­ad na wtorek, zamaw­iasz go w poniedzi­ałek. Obi­ad przy­jeżdża około 16:00, odbierasz i jesz! Co możesz zjeść w tym roku? 

Menu:

 • Gril­lowana pierś z kur­cza­ka, piec­zone ziem­ni­acz­ki, surówka, opakowanie — 23 zł
 • Sch­abowy, ziem­ni­a­ki, surówka, opakowanie — 21 zł
 • Karkówka, piec­zone ziem­ni­acz­ki, surówka, opakowanie — 24 zł
 • Kot­let de volaille, fry­t­ki, surówka, opakowanie — 23 zł
 • Piero­gi ruskie, surówka, opakowanie — 15 zł
 • Naleśni­ki z twaro­giem na słod­ko, sos, opakowanie — 19 zł
 • Piz­za mała wege, opakowanie — 18 zł 

Opcja medium: gotuję!

Z uwa­gi na COVID na Alasce nie będzie żad­nych ogóln­o­dostęp­nych naczyń. Jeśli chcesz ugo­tować sobie posiłek, musisz zabrać ze sobą gar­nek, patel­nię, deskę do kro­je­nia, nóż do kro­je­nia, ulu­bione przyprawy (w tym pieprz i sól) i inne niezbędne Twoim zdaniem ele­men­ty do gotowa­nia. Weź też: 

 • talerz
 • miskę
 • nóż
 • wid­elec
 • łyżkę
 • łyżeczkę
 • kubek

UWAGA: w trak­cie niek­tórych gier zapew­ni­amy grac­zom napo­je. Zabierz ze sobą swój kubek, żeby móc z nich sko­rzys­tać. Będziemy o tym przy­pom­i­nać przed rozpoczę­ciem gry.

Na Alasce przez cały czas trwa­nia fes­ti­walu będzie dzi­ałał sklepik Ruth-Anne, w którym kupicie najpotrzeb­niejsze artykuły spoży­w­cze. Oczy­wiś­cie, może­cie zaopa­trzyć się w prowiant przed fes­ti­walem. Na miejs­cu zna­j­du­je się kró­likar­nia, czyli drew­ni­ane szaf­ki, dostęp­ne za drob­ną opłatą, w których możesz prze­chować swo­je zakupy.

Lodówki: 

Wszelkie pro­duk­ty, które trze­ba prze­chowywać w lodów­ce, należy trzy­mać w szczel­nie zamykanym pojem­niku (lub szczel­nie zaw­iązanej reklamów­ce) i pod­pisać włas­nym imie­niem (najlepiej per­ma­nent­nym markerem).

DOJAZD NA ALASKĘ

Aby dotrzeć na fes­ti­w­al wybierz jed­ną z trzech dostęp­nych opcji transportu: 

OPCJA 1: Własny samochód

Twoim celem podróży jest Przys­tanek Alas­ka, Gliśno Wielkie 3 (gmi­na Lip­ni­ca, pow. Bytows­ki). Naw­igac­ja prowadzi pros­to na parking. 

OPCJA 2: Transport publiczny

Etap pier­wszy: Two­ja lokaliza­c­ja -> Tuchomie, Lip­ni­ca, Bytów

Jeśli twoim prefer­owanym środ­kiem trans­portu jest PKS, to Twoim pier­wszym etapem podróży jest dotar­cie z miejs­ca, w którym się obec­nie zna­j­du­jesz do Tucho­mia lub Lip­ni­cy. Jeśli w dniu, w którym planu­jesz swój przy­jazd, nie ma wygod­nych połączeń z żad­ną z tych miejs­cowoś­ci, kieruj się do Bytowa. Stamtąd z pewnoś­cią uda Ci się zła­pać auto­bus do Tucho­mia lub Lipnicy.

Sprawdź rozkład jazdy na e‑podróżnik lub PKS Bytów.

Jeśli wolisz podróże pociąga­mi, sprawdź na rozklad-pkp.pl czy uda ci się dojechać kole­ją do Kościerzyny, Miast­ka lub Cho­jnic i stamtąd kieruj się do Bytowa. 

Etap 2: Tuchomie, Lip­ni­ca, Bytów -> Przys­tanek Alaska

Aby dostać się na teren fes­ti­walu z jed­nej z tych miejs­cowoś­ci, możesz sko­rzys­tać z Łoś Taxi. Zde­cy­dowanie zale­camy umówić się wcześniej na kurs z właś­ci­cielem ośrod­ka Jack­iem (tel. 666 836 917) lub pisząc na face­booku Przys­tanku Alas­ka.

OPCJA 3: Transport integracyjny

Zapy­taj również na stron­ie wydarzenia Black­Box Sum­mer Week na face­booku, czy ktoś nie ma wol­nego miejsca.

DODATKOWE INFORMACJE DOT. AKREDYTACJI

Park­ing i prysznice są wlic­zone w cenę akredytacji.

Jeśli macie jeszcze jakieś pyta­nia: piszcie!

Do zobaczenia!

Przewiń do góry