Zapraszamy na BlackBox Summerweek 2021Jest począ­tek stycz­nia 2021 roku. Świat za oknem ściął mróz. Rze­czy­wi­stość pokry­ła się oczysz­cza­ją­cą bie­lą. Potrak­tuj­my to jako sym­bo­licz­ny reset, któ­re­go wszy­scy tak bar­dzo potrze­bu­je­my.
Rok 2020 jest za nami. Musi­my zacząć patrzeć w przy­szłość; myśleć i pra­co­wać nad tym, na co war­to czekać.

Zapra­sza­my na

BlackBox SummerWeek 2021

Kry­stian, Kula, Pau­nydż, Pio­trek, Robert


Opublikowano

w

przez