Pod powierzchnią Kasalli — kostiumy

Do tego­rocz­nej gry głów­nej pozo­sta­ło 5 tygo­dni. Roze­sła­li­śmy już do Was pro­po­zy­cje waka­tów. Teraz czas na przed­sta­wie­nie sty­lu kostiu­mów, któ­re będzie­cie mogli dla sie­bie szy­ko­wać. W tym roku obo­wią­zu­ją dwa hasła prze­wod­nie: #pro­sto­ta i #dowol­ność.

Federacja

Posta­cie nale­żą­cej do tej frak­cji to zało­ga i pasa­że­ro­wie USS Anu­bis. W wypad­ku obu tych grup macie dużą dowol­ność. Po pierw­sze, ze wzglę­du na samo uni­wer­sum Star Tre­ka, po dru­gie ze wzglę­du na sytu­ację fabu­lar­ną. Larp roz­po­czy­na się w momen­cie kata­stro­fy Anu­bi­sa. Sta­tek jest cięż­ko uszko­dzo­ny, więk­szość osób na pokła­dzie jest ran­na lub zgi­nę­ła. Nie­wiel­ka gru­pa tele­por­tu­je się na powierzch­nię pla­ne­ty w poszu­ki­wa­niu ratun­ku dla stat­ku i swo­ich przyjaciół.

Oso­by wcie­la­ją­ce się w role zało­gi mogą więc wystą­pić w ofi­cjal­nym mun­du­rze Gwiezd­nej Flo­ty, albo też w cywil­nym ubra­niu sty­li­zo­wa­nym na modę panu­ją­cą w odle­głej przy­szło­ści. W przy­pad­ku nie­któ­rych posta­ci poma­rań­czo­wy kom­bi­ne­zon robo­czy też będzie na miejscu.

Jeśli cho­dzi o pasa­że­rów, to sytu­acja jest jesz­cze prost­sza: macie peł­ną dowol­ność co do swo­jej sty­lo­ovki, byle nie wyglą­da­ła­by współ­cze­śnie. Jeśli chce­cie inspi­ro­wać się The Next Gene­ra­tion, na miej­scu będą szy­fo­ny, muśli­ny i tka­ni­ny o gru­bym splo­cie. Jeśli wasza sym­pa­tia jest bli­żej The Ori­gi­nal Series, nie może­cie wzgar­dzić ceki­na­mi i wszyst­kim, co się błysz­czy. Wasz kostium może być lśnią­cy czy­sto­ścią lub brud­ny, podar­ty i nad­pa­lo­ny. Wybór pozo­sta­wia­my Wam!

https://pl.pinterest.com/blackbox3city/pod-powierzchnia-kasalli-federacja/

Kasalla

Jedy­ny zacho­wa­ny raport opi­su­ją­cy Kasal­lę nie zawie­rał wie­lu zdjęć. Dane pozo­sta­wio­ne przez bada­czy są nad­zwy­czaj ską­pe, nie zacho­wa­ły się też pra­wie żad­ne mate­ria­ły fil­mo­we. Popro­si­li­śmy etno­gra­fów Gwiezd­nej Flo­ty o przy­go­to­wa­nie zesta­wu zdjęć z Kasal­li. Po ich obej­rze­niu nasu­nę­ły się nam nastę­pu­ją­ce wnioski:

  • stro­je Kasal­lan są prak­tycz­ne, luź­ne i wygodne;
  • domi­nu­ją blu­zy i tuni­ki, czę­sto z sze­ro­ki­mi ręka­wa­mi, raczej wią­za­ne niż zapinane;
  • spodnie to zazwy­czaj sza­ra­wa­ry, wąsko wią­za­ne jedy­nie do kolan; 
  • suk­nie, spód­ni­ce i dłu­gie kil­ty są rzad­sze, ale rów­nież spotykane;
  • brak nakryć gło­wy, rzad­ko widu­je się płasz­cze i kaptury;
  • domi­nu­ją natu­ral­na kolo­ry­sty­ka tka­nin, acz­kol­wiek pew­ne odosob­nio­ne gru­py lubią jaskra­we kolo­ry; pozo­sta­łe gru­py uży­wa­ją kolo­ro­wych akcen­tów jako dodatków;
  • biżu­te­ria nie jest powszechna.

Gdy­by­śmy sami pra­co­wa­li jako etno­gra­fo­wie, stro­je powsta­łe według powyż­sze­go opi­su przy­po­mi­na­ły­by nam stro­je popu­lar­ne nie­gdyś na dale­kim wscho­dzie, w Chi­nach i Japo­nii. Jeśli zain­spi­ru­je­cie się nimi, na pew­no będzie­cie wyglą­da­li niczym rodo­wi­ci miesz­kań­cy Kasalli.

https://pl.pinterest.com/blackbox3city/pod-powierzchni%C4%85-kasalli-tubylcy/

Dla osób bio­rą­cych udział w grze w roli miesz­kań­ców Kasal­li przy­go­to­wu­je­my dodat­ko­wy ele­ment stro­ju, któ­ry prze­ka­że­my Wam przed grą. Będzie zawie­rał meta infor­ma­cję czy­tel­ną dla wszyst­kich Kassalańczyków. 

Ogólne porady dotyczące kostiumu na letni festiwal larpowy odbywający się w północnej Polsce

Jeśli cho­dzi o warun­ki pogo­do­we, pod­czas gry nale­ży spo­dzie­wać się wszyst­kie­go. Może­my ocze­ki­wać zarów­no błę­kit­ne­go nie­ba, opa­dów desz­czu oraz tem­pe­ra­tur oscy­lu­ją­cych w zakre­sie od 15 do 35 stop­ni Cel­sju­sza.
Inny­mi sło­wy: dobrze mieć war­stwo­wy i modu­ło­wy kostium, w któ­rym będzie­cie czuć się kom­for­to­wo w bar­dzo róż­nych warunkach. 

Do gry wyko­rzy­sta­my nie tyl­ko pomiesz­cze­nia zada­szo­ne, ale rów­nież tere­ny leśne i brzeg jezio­ra. Z tego powo­du dobrze wypo­sa­żyć się w wygod­ne, wyso­kie buty i uzbro­ić się w środ­ki prze­ciw­ko klesz­czom oraz koma­rom. Na pew­no przy­da się też pod­ręcz­na tor­ba, bukłak lub inne kli­ma­tycz­ne naczy­nie na wodę. 

Jeśli macie jakie­kol­wiek pyta­nia doty­czą­ce kostiu­mów, pisz­cie do nas przy uży­ciu zakład­ki KONTAKT lub bez­po­śred­nio na stro­nie wyda­rze­nia w ser­wi­sie Face­bo­ok.


Opublikowano

w

,

przez