Strona główna » Pod powierzchnią Kasalli — kostiumy

Do tegorocznej gry głównej pozostało 5 tygod­ni. Rozesłal­iśmy już do Was propozy­c­je wakatów. Ter­az czas na przed­staw­ie­nie sty­lu kostiumów, które będziecie mogli dla siebie szykować. W tym roku obow­iązu­ją dwa hasła prze­wod­nie: #pros­to­ta i #dowol­ność.

Federacja

Posta­cie należącej do tej frakcji to zało­ga i pasażerowie USS Anu­bis. W wypad­ku obu tych grup macie dużą dowol­ność. Po pier­wsze, ze wzglę­du na samo uni­w­er­sum Star Tre­ka, po drugie ze wzglę­du na sytu­ację fab­u­larną. Larp rozpoczy­na się w momen­cie katas­tro­fy Anu­bisa. Statek jest ciężko uszkod­zony, więk­szość osób na pokładzie jest ran­na lub zginęła. Niewiel­ka gru­pa tele­por­tu­je się na powierzch­nię plan­e­ty w poszuki­wa­niu ratunku dla statku i swoich przyjaciół.

Oso­by wciela­jące się w role zało­gi mogą więc wys­tąpić w ofic­jal­nym mundurze Gwiezd­nej Flo­ty, albo też w cywilnym ubra­niu styl­i­zowanym na modę panu­jącą w odległej przyszłoś­ci. W przy­pad­ku niek­tórych postaci pomarańc­zowy kom­bine­zon roboczy też będzie na miejscu.

Jeśli chodzi o pasażerów, to sytu­ac­ja jest jeszcze prost­sza: macie pełną dowol­ność co do swo­jej sty­loov­ki, byle nie wyglą­dała­by współcześnie. Jeśli chce­cie inspirować się The Next Gen­er­a­tion, na miejs­cu będą szy­fony, muśliny i tkaniny o grubym splocie. Jeśli wasza sym­pa­tia jest bliżej The Orig­i­nal Series, nie może­cie wzgardz­ić cek­ina­mi i wszys­tkim, co się błyszczy. Wasz kostium może być lśnią­cy czys­toś­cią lub brud­ny, podar­ty i nad­palony. Wybór pozostaw­iamy Wam!

Kasal­la

Jedyny zachowany raport opisu­ją­cy Kasal­lę nie zaw­ier­ał wielu zdjęć. Dane pozostaw­ione przez badaczy są nadzwyczaj skąpe, nie zachowały się też praw­ie żadne mate­ri­ały fil­mowe. Poprosil­iśmy etno­grafów Gwiezd­nej Flo­ty o przy­go­towanie zestawu zdjęć z Kasal­li. Po ich obe­jrze­niu nasunęły się nam następu­jące wnioski:

  • stro­je Kasal­lan są prak­ty­czne, luźne i wygodne;
  • domin­u­ją bluzy i tuni­ki, częs­to z sze­roki­mi rękawa­mi, raczej wiązane niż zapinane;
  • spod­nie to zazwyczaj szarawary, wąsko wiązane jedynie do kolan; 
  • suknie, spód­nice i długie kilty są rzad­sze, ale również spotykane;
  • brak nakryć głowy, rzad­ko widu­je się płaszcze i kaptury;
  • domin­u­ją nat­u­ral­na kolorysty­ka tkanin, aczkol­wiek pewne odosob­nione grupy lubią jaskrawe kolory; pozostałe grupy uży­wa­ją kolorowych akcen­tów jako dodatków;
  • biżu­te­ria nie jest powszechna.

Gdy­byśmy sami pra­cow­ali jako etno­grafowie, stro­je pow­stałe według powyższego opisu przy­pom­i­nały­by nam stro­je pop­u­larne niegdyś na dalekim wschodzie, w Chi­nach i Japonii. Jeśli zain­spiru­je­cie się nimi, na pewno będziecie wyglą­dali niczym rodowici mieszkań­cy Kasalli.

Dla osób biorą­cych udzi­ał w grze w roli mieszkańców Kasal­li przy­go­towu­je­my dodatkowy ele­ment stro­ju, który przekaże­my Wam przed grą. Będzie zaw­ier­ał meta infor­ma­cję czytel­ną dla wszys­t­kich Kassalańczyków. 

Ogólne porady dotyczące kostiumu na letni festiwal larpowy odbywający się w północnej Polsce

Jeśli chodzi o warun­ki pogodowe, pod­czas gry należy spodziewać się wszys­tkiego. Może­my oczeki­wać zarówno błęk­it­nego nie­ba, opadów deszczu oraz tem­per­atur oscy­lu­ją­cych w zakre­sie od 15 do 35 stop­ni Cel­sjusza.
Inny­mi słowy: dobrze mieć warst­wowy i mod­ułowy kostium, w którym będziecie czuć się kom­for­towo w bard­zo różnych warunkach. 

Do gry wyko­rzys­tamy nie tylko pomieszczenia zadas­zone, ale również tere­ny leśne i brzeg jezio­ra. Z tego powodu dobrze wyposażyć się w wygodne, wysok­ie buty i uzbroić się w środ­ki prze­ci­wko kleszc­zom oraz komarom. Na pewno przy­da się też podręcz­na tor­ba, bukłak lub inne kli­maty­czne naczynie na wodę. 

Jeśli macie jakiekol­wiek pyta­nia doty­czące kostiumów, pisz­cie do nas przy uży­ciu zakład­ki KONTAKT lub bezpośred­nio na stron­ie wydarzenia w ser­wisie Face­book.

Przewiń do góry