Summer Week 2022 — jak się przygotować? Jedzenie, spanie, dojeżdżanie.

Kocha­ni, oto nasz dorocz­ny wpis “Zanim przy­je­dziesz na Sum­mer­We­ek”, czy­li odpo­wie­dzi na Wasze pyta­nia i wąt­pli­wo­ści zebra­ne w jeden wpis na stronie.

JEDZENIE

Z uwa­gi na Sami-Wie­cie-Co, musie­li­śmy wpro­wa­dzić kil­ka zmian co do moż­li­wo­ści przygotowywania/spożywania jedze­nia na Alasce.

Opcja easy: zamawiam obiad! 

Jeśli inte­re­su­je Cię goto­wy posi­łek z restau­ra­cji, musisz zamó­wić go dzień wcze­śniej, czy­li jeśli chcesz zamó­wić obiad na wto­rek, zama­wiasz go w ponie­dzia­łek. Ist­nie­je nie­ze­ro­wa szan­sa, że obsłu­ga Ala­ski dopi­sze cię do listy przed 12:00 tego same­go dnia, ale pole­ca­my nie nad­uży­wać tej opcji. Obiad przy­jeż­dża oko­ło 15:30 (czy­li ok. pół godzi­ny po zakoń­cze­niu poran­ne­go blo­ku lar­po­we­go), odbie­rasz i jesz! Co możesz zjeść w tym roku? To samo co w ubie­głym plus dwa nowe dania!

Menu:

 • Gril­lo­wa­na pierś z kur­cza­ka, pie­czo­ne ziem­niacz­ki, surów­ka, opa­ko­wa­nie — 28 zł
 • Scha­bo­wy, ziem­nia­ki, surów­ka, opa­ko­wa­nie — 27 zł
 • Kar­ków­ka, pie­czo­ne ziem­niacz­ki, surów­ka, opa­ko­wa­nie — 30 zł
 • Kotlet de vola­il­le, fryt­ki, surów­ka, opa­ko­wa­nie — 28 zł
 • Pie­ro­gi ruskie, surów­ka, opa­ko­wa­nie — 20 zł
 • Nale­śni­ki z twa­ro­giem na słod­ko, sos, opa­ko­wa­nie — 21 zł
 • Piz­za mała wege, opa­ko­wa­nie — 22 zł
 • Pstrąg w zio­łach, surów­ki, fryt­ki — 39 zł
 • Pla­cek po węgier­sku — 30 zł

Opcja medium: gotuję!

Z uwa­gi na wciąż obec­ne Sami-Wie­cie-Co na Ala­sce nie będzie żad­nych ogól­no­do­stęp­nych naczyń. Jeśli chcesz ugo­to­wać sobie posi­łek, musisz zabrać ze sobą gar­nek, patel­nię, deskę do kro­je­nia, nóż do kro­je­nia, ulu­bio­ne przy­pra­wy (w tym pieprz i sól) i inne nie­zbęd­ne Two­im zda­niem ele­men­ty do goto­wa­nia. Weź też: 

 • talerz
 • miskę
 • nóż
 • wide­lec
 • łyż­kę
 • łyżecz­kę
 • kubek

UWAGA: w trak­cie nie­któ­rych gier zapew­nia­my gra­czom napo­je. Zabierz ze sobą SWÓJ KUBEK, żeby móc z nich sko­rzy­stać. Będzie­my o tym przy­po­mi­nać przed roz­po­czę­ciem gry.

Na Ala­sce przez cały czas trwa­nia festi­wa­lu będzie dzia­łał skle­pik Ruth-Anne, w któ­rym kupi­cie naj­po­trzeb­niej­sze i bar­dzo pod­sta­wo­we arty­ku­ły spo­żyw­cze (nie spo­dzie­waj się rze­czy, asor­ty­men­tu, któ­ry potrze­bu­je lodów­ki, jak sery czy wędli­ny). Oczy­wi­ście, może­cie zaopa­trzyć się w pro­wiant przed festi­wa­lem. Na miej­scu znaj­du­je się kró­li­kar­nia, czy­li drew­nia­ne szaf­ki, dostęp­ne za drob­ną opła­tą, w któ­rych możesz prze­cho­wać swo­je zaku­py.
UWAGA! Chleb nale­ży zama­wiać dzień wcześniej.

Opcja hard: inni mi gotują.

Zazdro­ści­my, daj nam znać kogo i jak do tego namówiłeś/aś 🙂

Lodówki: 

Wszel­kie pro­duk­ty, któ­re trze­ba prze­cho­wy­wać w lodów­ce, nale­ży trzy­mać w szczel­nie zamy­ka­nym pojem­ni­ku (lub szczel­nie zawią­za­nej rekla­mów­ce) i pod­pi­sać wła­snym imie­niem (naj­le­piej per­ma­nent­nym markerem).

SPANIE

Nie­za­leż­nie od tego, czy będziesz spać w namio­cie, czy w dom­ku tra­per­skim, musisz zabrać ze sobą wszyst­ko, co gwa­ran­tu­je ci wygod­ny sen. Śpi­wór, koc, podusz­ka — o wszyst­kie te rze­czy musisz zatrosz­czyć się we wła­snym zakre­sie.
Jeśli wybrałeś/aś opcję “pole namio­to­we” weź ze sobą wła­sny namiot lub upew­nij się, czy ktoś cię przy­gar­nie 🙂 UWAGA! Orga­ni­za­to­rzy nie posia­da­ją pom­pek do materacy! 🙂

DOJAZD NA ALASKĘ

Aby dotrzeć na festi­wal wybierz jed­ną z trzech dostęp­nych opcji transportu: 

OPCJA 1: Własny samochód

Two­im celem podró­ży jest Przy­sta­nek Ala­ska, Gli­śno Wiel­kie 3 (gmi­na Lip­ni­ca, pow. Bytow­ski). Nawi­ga­cja pro­wa­dzi pro­sto na parking. 

OPCJA 2: Transport publiczny

Etap pierw­szy: Two­ja loka­li­za­cja -> Tucho­mie, Lip­ni­ca, Bytów

Jeśli two­im pre­fe­ro­wa­nym środ­kiem trans­por­tu jest PKS, to Two­im pierw­szym eta­pem podró­ży jest dotar­cie z miej­sca, w któ­rym się obec­nie znaj­du­jesz do Tucho­mia lub Lip­ni­cy. Jeśli w dniu, w któ­rym pla­nu­jesz swój przy­jazd, nie ma wygod­nych połą­czeń z żad­ną z tych miej­sco­wo­ści, kie­ruj się do Byto­wa. Stam­tąd z pew­no­ścią uda Ci się zła­pać auto­bus do Tucho­mia lub Lipnicy.

Sprawdź roz­kład jaz­dy na e‑podróżnik lub PKS Bytów.

Jeśli wolisz podró­że pocią­ga­mi, sprawdź na rozklad-pkp.pl czy uda ci się doje­chać kole­ją do Koście­rzy­ny, Miast­ka lub Choj­nic i stam­tąd kie­ruj się do Bytowa. 

Etap 2: Tucho­mie, Lip­ni­ca, Bytów -> Przy­sta­nek Alaska

Aby dostać się na teren festi­wa­lu z jed­nej z tych miej­sco­wo­ści, możesz sko­rzy­stać z Łoś Taxi. Zde­cy­do­wa­nie zale­ca­my umó­wić się wcze­śniej na kurs z wła­ści­cie­lem ośrod­ka Jac­kiem (tel. 666 836 917) lub pisząc na face­bo­oku Przy­stan­ku Ala­ska.

OPCJA 3: Transport integracyjny

Zapy­taj rów­nież na stro­nie wyda­rze­nia Black­Box Sum­mer Week na Face­bo­oku, czy ktoś nie ma wol­ne­go miej­sca. Jest już tam kil­ka ogłoszeń.

DODATKOWE INFORMACJE DOT. AKREDYTACJI

Par­king i prysz­ni­ce są wli­czo­ne w cenę akredytacji.

Jeśli macie jesz­cze jakieś pyta­nia: piszcie!

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: