Summer Week 2022 — Kostiumy na larpy

Według kalen­da­rza i licz­ni­ka na naszej stro­nie do roz­po­czę­cia tego­rocz­ne­go Sum­mer­We­eka został mie­siąc. Jest to aż 30 dni na prze­glą­da­nie ofert skle­pów dla lar­pow­ców, Vin­ted i Alle­gro, oraz lum­pek­so­we łowy w poszu­ki­wa­niu ide­al­ne­go kostiu­mu. Jak co roku przy­cho­dzi­my Wam z pomo­cą i udo­stęp­nia­my tabli­ce inspi­ra­cji kostiu­mo­wych zebra­nych na Black­Bo­xo­wym Pintereście. 

Podob­nie jak w ubie­głym roku, lwią część pinów pozbie­ra­li dla nas auto­rzy i autor­ki gier. Ser­decz­nie dzię­ku­ję im gier za pomoc! 

Wy może­cie podzię­ko­wać im oso­bi­ście, gra­jąc w ich gry pod­czas Sum­mer Week 😉

https://pl.pinterest.com/blackbox3city/

Pozo­sta­je nam udzie­lić odpo­wie­dzi na jesz­cze jed­no, super waż­ne pytanie:

CO MAM SPAKOWAĆ NA SUMMER WEEK???

Dro­dzy Gra­cze, dro­gie Graczki!

zawsze przy­da­dzą się pod­sta­wo­we czar­ne ubra­nia (koniecz­nie bez nadru­ków i napi­sów!), czyli: 

  • czar­ne mate­ria­ło­we spodnie, 
  • czar­ne legginsy, 
  • czar­ny golf, 
  • czar­ny T‑shirt bez napi­sów i grafik, 
  • czar­na marynarka,
  • czar­ne, skó­rza­ne buty. 

War­to też zabrać uni­wer­sal­ny strój galo­wy, czy­li bia­łą koszu­lę na guzi­ki i bia­ły T‑shirt, skó­rza­ny pasek, kra­wat lub muchę, mary­nar­ka, kami­zel­ka oraz bazę do „histo­rycz­ne­go stro­ju”, czy­li gie­zło, suk­nię wierzch­nią, lnia­ną koszu­lę, lnia­ne spodnie, weł­nia­ny płaszcz.

P.S. Naj­waż­niej­sze. Nie zapo­mnij­cie o agraf­kach! ZAWSZE się przy­da­dzą, dobrze mieć ze sobą przy­naj­mniej jeden komplet.

Jak macie jakie­kol­wiek pyta­nia pisz­cie do Pau­nydż: paulina.michalowska@funreal.pl
W naszej eki­pie to ona peł­ni rolę eks­pert­ki w tej dziedzinie! 🙂


Opublikowano

w

,

przez