Summer Week 2023 — Rejestracja otwarta

Dzi­siaj garść szyb­kich wiadomości.

Po pierw­sze — zgod­nie z pla­nem, już tydzień temu otwo­rzy­li­śmy zapi­sy na tego­rocz­ny festi­wal Black­Box Sum­mer Week 2023. Jeśli ktoś prze­oczył wła­ści­wy guzik, może sko­rzy­stać z poniż­sze­go linku:

Zgłaszam się na Summer Week 2023!

Po dru­gie — otrzy­ma­li­śmy już od was kil­ka­na­ście zgło­szeń lar­pów do pro­gra­mu! Wkrót­ce zacznie­my kolej­no publi­ko­wać je na stro­nie wyda­rze­nia. W pro­gra­mie jest jesz­cze miej­sce na kil­ka gier, dla­te­go jeśli roz­wa­żasz zgło­sze­nie swo­jej — wciąż mamy dla Cie­bie miejsce!

Wię­cej wie­ści wkrót­ce! Do usłyszenia!


Opublikowano

w

,

przez