Antares — postać i droga przez larp

Anta­res to nie­ty­po­wa gra. W jej trak­cie samo­dziel­nie two­rzysz postać i pla­nu­jesz swo­ją opo­wieść. Jak wyglą­da to w praktyce?

Gracze tworzą swoje postaci

W grze “Anta­res” gra­cze sami two­rzą posta­ci przy pomo­cy narzę­dzi udo­stęp­nio­nych przez twór­ców (ankie­ty do two­rze­nia posta­ci uka­żą się w dru­gim tygo­dniu czerwca).

Rela­cje mię­dzy posta­cia­mi, będą zde­ter­mi­no­wa­ne przez czas rewo­lu­cji i two­rzo­ne będą na warsz­ta­tach, tuż przed lar­pem i pod­czas pierw­szych scen gry. Chęt­ne oso­by mogą oczy­wi­ście stwo­rzyć posta­ci, któ­re łączy­ła już wcze­śniej wspól­na histo­ria i tak się zgłosić.

Zain­try­go­wa­na? Zain­te­re­sow­ny? Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia całe­go MANIFESTU PROJEKTOWEGO. Tam, oprócz szcze­gó­ło­wo opi­sa­ne­go pro­ce­su two­rze­nia posta­ci, są też dostęp­ne opi­sy wszyst­kich scen.

Jak ułożyć sobie historię?

Pod­czas lar­pu samo­dziel­nie budu­jesz histo­rię swo­je­go Boha­te­ra / Boha­ter­ki. To ty decy­du­jesz, w jakich przy­go­dach weź­mie udział, jakie wyzwa­nia sta­ną na jej/jego dro­dze i z czym będzie musiał/a się zmie­rzyć. OPISY SCEN znaj­dziesz TUTAJ, nato­miast poni­żej kil­ka pro­po­zy­cji “podró­ży bohatera/bohaterki” poprzez grę. Każ­da z nich jest inna i zale­ży od arche­ty­pu posta­ci, któ­rą sobie stworzysz.

😎 1. Bun­tow­nik bez powo­du — szu­ka celu w życiu, gra adwo­ka­ta dia­bła i bun­tu­je się dla buntu:

Swi­pe left — Kiss&Fly — Owoc Rewo­lu­cji — Miss­fits — Po żni­wach — Ochot­ni­cza gru­pa ratun­ko­wa — Pociąg do domu — Świę­to ucieczki 

😢 2. Siłacz­ka — pre­fe­ru­je pra­cę u pod­staw, cza­sem tra­ci wia­rę w moż­li­wość zmiany:

Komi­tet orga­ni­za­cyj­ny — Kiss&Fly — Pierw­szy posi­łek — Histo­rie kuchen­ne — Ano­ni­mo­wa gru­pa wspar­cia — Opóź­nie­nie może ulec zmia­nie — AMA: Rewo­lu­cjo­ni­ści — Świę­to ucieczki 

😲 3. Eve­ry­man — zwy­kły czło­wiek zaplą­ta­ny w Wiel­ką Historię:

Zaba­wa w kot­ka i mysz­kę — Kiss&Fly — Pot i krew — I.K.E.A. — Osie­dle mło­dych — Samo­po­moc sąsiedz­ka — Eat, medi­ta­te, love — świę­to ucieczki 

🧘‍♂️ 4. I have a dre­am — ide­olog, lider, wiel­ki mów­ca, jakie znaj­dzie sobie miej­sce po suk­ce­sie rewolucji? 

Komi­tet orga­ni­za­cyj­ny — Kiss&Fly — Pociąg — Miss­fits — Ano­ni­mo­wa gru­pa wspar­cia — Pod napię­ciem — AMA: Rewo­lu­cjo­ni­ści — Świę­to ucieczki 

🤸 5. Bel­la ciao — par­ty­zant, zawsze w cen­trum akcji Heist — Kiss&Fly — Wypra­wa po ogień — L4 — Po żni­wach — Pociąg do domu — Uciecz­ka vol. 2 

👩‍🚀 6. For scien­ce! — nauko­wiec, badacz­ka, oso­ba zaan­ga­żo­wa­na w roz­wój i eks­plo­ra­cję nowe­go świata:

Cen­zu­ra — Kiss&Fly — Pot i krew — Dyle­mat tamy — Eks­pe­dy­cja — Egza­min — Bez odbio­ru — Świę­to ucieczki 

🧑‍🔬 7. Ścież­ka zdro­wia — pie­lę­gniarz, lekar­ka, opie­kun, oso­by, na któ­rych bar­kach spo­czy­wa zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo innych:

Zaba­wa w kot­ka i mysz­kę — Kiss&Fly — Pot i krew — L4 — Ano­ni­mo­wa gru­pa wspar­cia — Ochot­ni­cza gru­pa ratun­ko­wa — Eat, medi­ta­te, love — Świę­to ucieczki 

🖌 8. Sztu­ka w służ­bie rewo­lu­cji — bard, artyst­ka, dzia­łacz ślę­czą­cy nocą nad powielaczem: 

Komi­tet orga­ni­za­cyj­ny — Kiss&Fly — Owoc Rewo­lu­cji — I.K.E.A. — Po żni­wach — Kro­ni­ka fil­mo­wa — Świę­to ucieczki 

⚙️ 9. Han­dy­man — prak­tyk, czło­wiek, co się cięż­kiej pra­cy nie boi: 

Heist — Kiss&Fly — Pot i krew — I.K.E.A. — Eks­pe­dy­cja — Na dnie — Bez odbio­ru — Świę­to ucieczki 

🧩 10. Tajem­ni­ce Anta­res — dla szcze­gól­nie dociekliwych:

Cen­zu­ra — Kiss&Fly — Wypra­wa po ogień — Dyle­mat tamy — Eks­pe­dy­cja — Kozioł ofiar­ny — Bez odbio­ru — Świę­to ucieczki 

🍳 11. …oraz Jaj­ko na Twar­do — bo rewo­lu­cja sama się nie wykarmi:

Swi­pe left — Kiss&Fly — Pierw­szy posi­łek — Histo­rie kuchen­ne — Kuchen­ne rewo­lu­cje — Samo­po­moc sąsiedz­ka — Eat, medi­ta­te, love — Świę­to ucieczki

Oczy­wi­ście możesz zapla­no­wać swo­ją podróż zupeł­nie ina­czej. Wła­śnie na tym pole­ga zaba­wa w tej grze! 

Uda­nej rewo­lu­cji, bez­piecz­nej podróży!


Opublikowano

w

przez