BlackBox No.97 – Xmas Special VII

Czas: 17.12.2021 r. godz. 19:45

Ho Ho Ho!

Nie ma sezo­nu bez świą­tecz­ne­go spo­tka­nia! Jak co roku zapra­sza­my was na spe­cjal­ny, świą­tecz­ny Black­Box! Jak to u nas, będzie coś po sta­re­mu i coś po nowemu!

Tradycyjnie!

Black­Box ma swo­je świą­tecz­ne tra­dy­cje. Nale­żą do nich:

 • dzie­le­nie się man­da­ryn­ka­mi (weź­cie ze sobą po kil­ka, bo zawsze ktoś zapo­mni i zawsze zja­da­my nadprogramowe);
 • jedze­nie ciast­ków i pier­nicz­ków (też dobrze mieć jakieś ze sobą, naj­le­piej domo­wej roboty);
 • strój w świą­tecz­nym kli­ma­cie lub kolo­rze (tego wie­czo­ru biel, zie­leń, czer­wień, sre­bro, zło­to… no i swe­ter­ki od cio­ci Kry­sty­ny z hafto­wa­nym reni­fe­rem TO JEST TO!)
 • gada­nie o larpach;
 • gada­nie o wszyst­kim tyl­ko nie o larpach;
 • życze­nie sobie miłych rze­czy na przy­szły rok;
 • LARP NIESPODZIANKA.

O lar­pie nie­spo­dzian­ce nie powie­my nic wię­cej, poza tym, że w jakiś spo­sób nawią­zu­je do świą­tecz­nych kli­ma­tów. W poprzed­nich latach spę­dza­li­śmy z wami świę­ta w kosmo­sie Małe­go Księ­cia (Gwiaz­do­zbior­ca i Paste­rze Pla­net), na Mar­sie (8 minut), w fabry­ce Świę­te­go Miko­ła­ja (Potrze­bu­je­my Cie­bie!) i w wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści czar­ne­go zwier­cia­dła (Rzeź). Nie wszyst­kie z tych gier były rado­sne i weso­łe, ale jako że w tym roku los niko­go nie roz­piesz­czał, obiecujemy:

będzie koł­der­ko­wo, pucha­to, świa­teł­ko­wo i miło 🙂

Po nowemu!

Jak­by wszyst­ko było tak samo, to było­by prze­cież nud­no. Świat pozba­wił nas nie­co ener­gii, a w wie­le osób wła­do­wał mnó­stwo nega­tyw­nej ener­gii. Posta­no­wi­li­śmy pozbyć się jej wspól­nie. Dla­te­go w tym roku spo­ty­ka­my się w miej­scu, któ­re jest do tego stwo­rzo­ne. Jest are­na elek­tro­nicz­ne­go paint­bal­lu, czy­li gdyńska

Strefa Zoltar

Tak! Będzie­my się dzie­lić na dru­ży­ny i strze­lać z kara­bi­nów na pod­czer­wień, tarzać po zie­mi i cho­wać w zauł­kach spe­cjal­nie prze­go­to­wa­nej are­ny. Weź­cie więc ze sobą:

 • strój (bie­li­znę, pod­ko­szu­lek) na prze­bra­nie, bo na bank się spocicie;
 • ręcz­nik / dez­odo­rant (jeśli lubi­cie czuć się kom­for­to­wo po wysił­ku fizycznym);
 • strój do pobrudzenia;
 • wygod­ne buty (np. trampki).

Are­na znaj­du­je się w pod­zie­miach gdyń­skiej halo tar­go­wej przy ul. Wój­ta Radt­ke­go 36,. Wej­ście znaj­du­je się od stro­ny ul. 3go Maja!

Po ile?

Obo­wią­zu­je zrzut­ka 20zł płat­na na miej­scu. Nie bawi­my się tym razem w sprze­daż bile­tów, po pro­stu zbierz­cie się i przyjdźcie!

Do zoba­cze­nia nasze gwiaz­decz­ki!

Orgo­wie BB3C <3

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Jesz­cze nie wybra­li­śmy scenariuszy.