Catcalling - BlackBox 3City

Catcalling

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Kon­wen­cja: dra­mat

Czas trwa­nia: 0.5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4

Larp popro­wa­dzo­no na:

CZEŚĆ MAŁA, JAK SIĘ MASZ? ŁADNE MASZ… OCZY!

Igno­ruj ich, po pro­stu igno­ruj i idź dalej. Gło­wa w dół i uda­waj, że ich nie słyszysz.

HEJ, SKARBIE, NIE BĄDŹ TAKA NIEDOSTĘPNA, UŚMIECHNIJ SIĘ!

Chy­ba śnisz, dup­ku… Dalej, byle dalej od nich. Tuż za rogiem jest bar­dziej uczęsz­cza­na uli­ca. Mam nadzie­ję, że nie pój­dą za mną.

Opis

Pozor­nie nie­win­ne zja­wi­sko – gwiz­da­nie na dziew­czy­ny. Temu poświę­co­na jest jed­na z naj­krót­szych gier ze zbio­ru #Femi­nism. Jest to jeep­form poka­zu­ją­cy tą samą sytu­ację cat­cal­lin­gu w trzech wer­sjach. Larp ten ma pewien wydźwięk tera­peu­tycz­ny. Umoż­li­wia doświad­cze­nie róż­ni­cy, jaką spra­wia inter­wen­cja pobli­skich osób w sytu­acjach zwią­za­nych z uprzedmiotowieniem.