BlackBox No.24 – #Feminism po raz drugi

Miej­sce: Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Społecznych

Czas: 04.12.2016 r. godz. 18:00

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry: