Tajemnica pierwsza radosna – Zwiastowanie - BlackBox 3City

Tajemnica pierwsza radosna – Zwiastowanie

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Kon­wen­cja: dra­mat

Czas trwa­nia: 1 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 3 — 5

Larp popro­wa­dzo­no na:

W 1863 roku Irlan­dia wpro­wa­dza kary za nie­upraw­nio­ne poro­nie­nia – z doży­wo­ciem włącznie.

W 1983 wcho­dzi w życie popraw­ka do kon­sty­tu­cji, któ­ra ma zapo­biec pró­bom lega­li­za­cji abor­cji w przyszłości.

W 2010 Euro­pej­ski Try­bu­nał Praw Czło­wie­ka roz­strzy­ga, że Irlan­dia zła­ma­ła Euro­pej­ską Kon­wen­cję na rzecz Praw Czło­wie­ka przez brak jasnej pro­ce­du­ry okre­śla­ją­cej, czy kon­kret­na kobie­ta w cią­ży kwa­li­fi­ku­je się do legal­nej aborcji.

W efek­cie… W 2013 roku Irlan­dia wpro­wa­dza Usta­wę o Ochro­nie Życia Pod­czas Cią­ży, któ­ra zezwa­la na abor­cję jedy­nie w przy­pad­ku zagro­że­nia życia mat­ki potwier­dzo­ne­go przez licz­ny zespół leka­rzy specjalistów.

Opis

Abor­cja w Irlan­dii jest nie­le­gal­na. Gra bada jaki wpływ mają anty­abor­cyj­ne regu­la­cje na oby­wa­tel­ki i oby­wa­te­li tego kra­ju. Jest to poważ­ny larp poru­sza­ją­cy trud­ny i aktu­al­ny tak­że w Pol­sce temat. Gra jest czę­ścią anto­lo­gii #Femi­nism. Tytuł ory­gi­nal­ny: First Joy­ful Mystery

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.