Strona główna » Larpy » Umyślne lekceważenie

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Kon­wenc­ja: dra­mat

Czas trwa­nia: 1 godziny

Licz­ba uczest­ników: 2

Larp poprowad­zono na:

Napisała do niego zgadza­jąc się na kole­jne spotkanie i prosząc o przy­go­towanie wspani­ałej rand­ki. Powiedzi­ał jej, żeby założyła czarną sukienkę i perły. Ona – podekscy­towana; spodziewa się spotka­nia pełnego roman­tyz­mu. On – przy­go­towany; kupił dla niej eroty­czne gadże­ty, na przykład pejcz, a także wibra­tor na pilota, który wyko­rzys­ta od razu, a potem poszu­ka chęt­nej kobi­ety do trójkąta.

Opis

Gra peł­na emocjon­al­nej głębi. Will­ful Dis­re­gard to opowieść o asym­e­trycznej relacji dwo­j­ga ludzi. His­to­ria miłos­na w pię­ciu sce­nach – od pier­wszej rand­ki do rozs­ta­nia. Ona go kocha, on chce się z nią przespać.

Kole­jny w naszej kolekcji larp z antologii #Fem­i­nism. Gra bard­zo atrak­cyj­na dla publiczności.
Tytuł ory­gi­nal­ny: Will­ful Disregard

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Przewiń do góry