Umyślne lekceważenie - BlackBox 3City

Umyślne lekceważenie

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Kon­wen­cja: dra­mat

Czas trwa­nia: 1 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 2

Larp popro­wa­dzo­no na:

Napi­sa­ła do nie­go zga­dza­jąc się na kolej­ne spo­tka­nie i pro­sząc o przy­go­to­wa­nie wspa­nia­łej rand­ki. Powie­dział jej, żeby zało­ży­ła czar­ną sukien­kę i per­ły. Ona – pod­eks­cy­to­wa­na; spo­dzie­wa się spo­tka­nia peł­ne­go roman­ty­zmu. On – przy­go­to­wa­ny; kupił dla niej ero­tycz­ne gadże­ty, na przy­kład pejcz, a tak­że wibra­tor na pilo­ta, któ­ry wyko­rzy­sta od razu, a potem poszu­ka chęt­nej kobie­ty do trójkąta.

Opis

Gra peł­na emo­cjo­nal­nej głę­bi. Wil­l­ful Disre­gard to opo­wieść o asy­me­trycz­nej rela­cji dwoj­ga ludzi. Histo­ria miło­sna w pię­ciu sce­nach – od pierw­szej rand­ki do roz­sta­nia. Ona go kocha, on chce się z nią prze­spać. Kolej­ny w naszej kolek­cji larp z anto­lo­gii #Femi­nism. Gra bar­dzo atrak­cyj­na dla publicz­no­ści. Tytuł ory­gi­nal­ny: Wil­l­ful Disregard

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.