Herbaciarnia 7 Smaków - BlackBox 3City

Herbaciarnia 7 Smaków

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5 — 7

W tym

3
2
2

Larp popro­wa­dzo­no na:

Sie­dzi­cie sobie w karcz­mie i przy­cho­dzi do Was gość w kapturze…
W zasa­dzie to nie w karcz­mie, a w herbaciarni.
I nie w kap­tu­rze, bo swo­ją kurt­kę z gore­te­xu odwie­sił na wie­szak przy wejściu.
I nie pod­cho­dzi, bo zaję­ty jest wła­snym kubkiem. 

Poza tym — wszyst­ko się zgadza…

Opis

Larp nasta­wio­ny na kli­ma­ce­nie nad her­ba­tą i ciast­ka­mi – nie ma smo­ka do ubi­cia, a dzie­wi­ca świet­nie radzi sobie sama. To po pro­stu jesz­cze jed­no popo­łu­dnie, któ­re Wasi boha­te­ro­wie prze­ga­da­ją sobie w Her­ba­ciar­ni „7 Smaków”

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.