Strona główna » Larpy » Strata

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Kon­wenc­ja: dra­mat

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 4

Larp poprowad­zono na:

Drukar­ka budzi się do życia i kart­ka po kartce zaczy­na wyrzu­cać z siebie pracę dyplo­mową. Kobi­eta prze­cią­ga się, wsta­je i pod­chodzi do mężczyzny. On uśmiecha się, odkła­da na bok trzy­maną w ręku koloratkę i idzie za nią do syp­i­al­ni.

Sie­dem lat później. Z wieży dob­ie­ga­ją ciche dźwię­ki jaz­zu. Drzwi do poko­ju dziecin­nego są zamknięte. Morten i Lene próbu­ją ignorować puste krze­sełko i w ciszy zjeść obi­ad.

Opis

Stra­ta to his­to­ria o tym, co się dzieje, gdy świat obra­ca się prze­ci­wko Tobie. Gdy życie, które miałeś prowadz­ić, zosta­je skradzione jeszcze zan­im się zacznie. Gdy pewnego ran­ka budzisz się i nagle dociera do Ciebie, że straciłeś osobę, którą kiedyś byłeś. To his­to­ria o rzeczach zamieszku­ją­cych ciche, puste miejs­ca pomiędzy tymi, którzy żyją w żało­bie. Bohat­era­mi Straty są Morten i Lene, którzy stra­cili dziecko. Ter­az roz­pac­zli­wie próbu­ją poz­bier­ać swo­je życia i upo­rać się z żalem. Gra nie sku­pia się na tym, co stało się z dzieck­iem i czy­ja to była wina – o ile w ogóle ktokol­wiek był win­ny. Zami­ast tego sku­pi­amy się na różnych wymi­arach straty, która dotknęła Morte­na i Lene: stra­ta dziec­ka, stra­ta życia które mieli wieść razem, stra­ta ich włas­nych tożsamoś­ci. Stra­ta to krót­ka gra, obe­j­mu­ją­ca sie­dem scen. Cztery z nich pokazu­ją, jak Morten i Lene próbu­ją przezwyciężyć swój ból. W pozostałych trzech ukazane są ury­w­ki życia Morte­na i Lene sprzed tragedii – czas, zan­im jeszcze urodz­iło się dziecko, gdy dni wciąż jeszcze były jasne, słoneczne i szczęśli­we. To trag­icz­na his­to­ria o niewielu jas­nych punk­tach, w której radosne sce­ny z przeszłoś­ci pod­kreśla­ją jedynie, jak wiele stra­cili bohaterowie. Być może jed­nak pod koniec gry uda im się pogodz­ić ze stratą i odzyskać swo­je życia. W pewnym sen­sie Stra­ta jest również his­torią o odradza­niu się z popi­ołów tragedii i akcep­towa­niu bólu.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskom­for­tu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religi­jną.

Przewiń do góry