Strata - BlackBox 3City

Strata

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Kon­wen­cja: dra­mat

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4

Larp popro­wa­dzo­no na:

Dru­kar­ka budzi się do życia i kart­ka po kart­ce zaczy­na wyrzu­cać z sie­bie pra­cę dyplo­mo­wą. Kobie­ta prze­cią­ga się, wsta­je i pod­cho­dzi do męż­czy­zny. On uśmie­cha się, odkła­da na bok trzy­ma­ną w ręku kolo­rat­kę i idzie za nią do sypialni.

Sie­dem lat póź­niej. Z wie­ży dobie­ga­ją ciche dźwię­ki jaz­zu. Drzwi do poko­ju dzie­cin­ne­go są zamknię­te. Mor­ten i Lene pró­bu­ją igno­ro­wać puste krze­seł­ko i w ciszy zjeść obiad.

Opis

Stra­ta to histo­ria o tym, co się dzie­je, gdy świat obra­ca się prze­ciw­ko Tobie. Gdy życie, któ­re mia­łeś pro­wa­dzić, zosta­je skra­dzio­ne jesz­cze zanim się zacznie. Gdy pew­ne­go ran­ka budzisz się i nagle docie­ra do Cie­bie, że stra­ci­łeś oso­bę, któ­rą kie­dyś byłeś. To histo­ria o rze­czach zamiesz­ku­ją­cych ciche, puste miej­sca pomię­dzy tymi, któ­rzy żyją w żało­bie. Boha­te­ra­mi Stra­ty są Mor­ten i Lene, któ­rzy stra­ci­li dziec­ko. Teraz roz­pacz­li­wie pró­bu­ją pozbie­rać swo­je życia i upo­rać się z żalem. Gra nie sku­pia się na tym, co sta­ło się z dziec­kiem i czy­ja to była wina – o ile w ogó­le kto­kol­wiek był win­ny. Zamiast tego sku­pia­my się na róż­nych wymia­rach stra­ty, któ­ra dotknę­ła Mor­te­na i Lene: stra­ta dziec­ka, stra­ta życia któ­re mie­li wieść razem, stra­ta ich wła­snych toż­sa­mo­ści. Stra­ta to krót­ka gra, obej­mu­ją­ca sie­dem scen. Czte­ry z nich poka­zu­ją, jak Mor­ten i Lene pró­bu­ją prze­zwy­cię­żyć swój ból. W pozo­sta­łych trzech uka­za­ne są uryw­ki życia Mor­te­na i Lene sprzed tra­ge­dii – czas, zanim jesz­cze uro­dzi­ło się dziec­ko, gdy dni wciąż jesz­cze były jasne, sło­necz­ne i szczę­śli­we. To tra­gicz­na histo­ria o nie­wie­lu jasnych punk­tach, w któ­rej rado­sne sce­ny z prze­szło­ści pod­kre­śla­ją jedy­nie, jak wie­le stra­ci­li boha­te­ro­wie. Być może jed­nak pod koniec gry uda im się pogo­dzić ze stra­tą i odzy­skać swo­je życia. W pew­nym sen­sie Stra­ta jest rów­nież histo­rią o odra­dza­niu się z popio­łów tra­ge­dii i akcep­to­wa­niu bólu.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.