Strona główna » Larpy » Struktura

Autor/zy:

For­mat: freeform

Kon­wenc­ja: sci­ence fic­tion

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 10

Larp poprowad­zono na:

Koniec XXI wieku. Chwila, w której udało się wysłać ekspedy­cję do zbada­nia Struk­tu­ry – tajem­niczej for­ma­cji na dnie Atlantyku. Jej geneza pozosta­je zagad­ką, a sam fakt ist­nienia utrzymy­wany jest w sekre­cie przez rządy, kor­po­rac­je i media. Nikt nie wie skąd wzięła się Struk­tu­ra, jak pojaw­iła się na dnie oceanu. Czy zawsze tam była? Czy została stwor­zona w wyniku ściśle tajnego ekspery­men­tu? Czy nam zagraża? A może będzie naszym ratunkiem?…

Opis

Struk­tu­ra to utrzy­mana w kon­wencji sci­ence-fic­­tion gra o isto­cie człowieczeńst­wa człowieczeńst­wa. His­to­ria inspirowana jest twór­c­zoś­cią Jac­ka Duka­ja i Phili­pa K. Dic­ka oraz filmem Ani­hi­lac­ja. W Struk­turze, tak jak w wymienionych inspirac­jach, wart­ka akc­ja służyć będzie porusza­niu filo­zoficznych tem­atów. Gra nie będzie trady­cyjnym larpem: ma charak­ter ekspery­men­tal­ny. Nie zostanie zachowana jed­ność cza­su, miejs­ca i akcji – gra będzie opar­ta o sce­ny. W grze uży­wany będzie język „paranaukowy”. Oso­by, dla których trzy­manie się „fak­tów” z real­nego życia jest kluc­zowe w grach wyobraźni, mogą nie baw­ić się najlepiej. Larp może wywoły­wać w uczest­nikach niepokój egzys­tenc­jal­ny. Autor odrzu­cił również aksjo­mat przy­wiązu­ją­cy gracza do danej postaci. Od uczest­ników wyma­gana jest otwartość na Nowe. Celem gry jest przede wszys­tkim opowiedze­nie his­torii, znalezie­nie nowych sposobów na prowadze­nie nar­racji w larpach.

Ważne

Gra może poruszać tem­aty: religii, ori­en­tacji sek­su­al­nej, wyk­luczenia eko­nom­icznego, dyskrymi­nacji we wzglę­du na różne cechy.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskom­for­tu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religi­jną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wyko­rzys­ta­nia.

Przewiń do góry