Struktura - BlackBox 3City

Struktura

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Kon­wen­cja: scien­ce fiction

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10

Larp popro­wa­dzo­no na:

Koniec XXI wie­ku. Chwi­la, w któ­rej uda­ło się wysłać eks­pe­dy­cję do zba­da­nia Struk­tu­ry – tajem­ni­czej for­ma­cji na dnie Atlan­ty­ku. Jej gene­za pozo­sta­je zagad­ką, a sam fakt ist­nie­nia utrzy­my­wa­ny jest w sekre­cie przez rzą­dy, kor­po­ra­cje i media. Nikt nie wie skąd wzię­ła się Struk­tu­ra, jak poja­wi­ła się na dnie oce­anu. Czy zawsze tam była? Czy zosta­ła stwo­rzo­na w wyni­ku ści­śle taj­ne­go eks­pe­ry­men­tu? Czy nam zagra­ża? A może będzie naszym ratunkiem?…

Opis

Struk­tu­ra to utrzy­ma­na w kon­wen­cji scie­n­ce-fic­tion gra o isto­cie czło­wie­czeń­stwa czło­wie­czeń­stwa. Histo­ria inspi­ro­wa­na jest twór­czo­ścią Jac­ka Duka­ja i Phi­li­pa K. Dic­ka oraz fil­mem Ani­hi­la­cja. W Struk­tu­rze, tak jak w wymie­nio­nych inspi­ra­cjach, wart­ka akcja słu­żyć będzie poru­sza­niu filo­zo­ficz­nych tema­tów. Gra nie będzie tra­dy­cyj­nym lar­pem: ma cha­rak­ter eks­pe­ry­men­tal­ny. Nie zosta­nie zacho­wa­na jed­ność cza­su, miej­sca i akcji – gra będzie opar­ta o sce­ny. W grze uży­wa­ny będzie język „para­nau­ko­wy”. Oso­by, dla któ­rych trzy­ma­nie się „fak­tów” z real­ne­go życia jest klu­czo­we w grach wyobraź­ni, mogą nie bawić się naj­le­piej. Larp może wywo­ły­wać w uczest­ni­kach nie­po­kój egzy­sten­cjal­ny. Autor odrzu­cił rów­nież aksjo­mat przy­wią­zu­ją­cy gra­cza do danej posta­ci. Od uczest­ni­ków wyma­ga­na jest otwar­tość na Nowe. Celem gry jest przede wszyst­kim opo­wie­dze­nie histo­rii, zna­le­zie­nie nowych spo­so­bów na pro­wa­dze­nie nar­ra­cji w larpach. 

Ważne

Gra może poru­szać tema­ty: reli­gii, orien­ta­cji sek­su­al­nej, wyklu­cze­nia eko­no­micz­ne­go, dys­kry­mi­na­cji we wzglę­du na róż­ne cechy.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.