BlackBox No.88 – Wyznawcy! Naprzód Marsz!

Jeśli ktoś lubi musi­ca­le to na pew­no nie uszło jego/jej uwa­dze, że akcja wie­lu z nich dzie­je się w teatrze lub ope­rze. Tego typu incep­cja, choć zde­cy­do­wa­nie rza­dziej, poja­wia się też i w lar­pach. Są gry opo­wia­da­ją­ce o tru­cach orga­ni­za­cji gry czy kon­wen­tu. Są też i takie, któ­re opo­wia­da­ją o kon­kret­nym śro­do­wi­sku zwią­za­nym z fandomem: …

Black­Box No.88 – Wyznaw­cy! Naprzód Marsz! Read More »

BlackBox No.87 – Pod powierzchnią Rzeczywistości

Lar­py onli­ne są trud­ne do napi­sa­nia. Aby wciąż moż­na trak­to­wać je jako gry lar­po­we, zdal­na komu­ni­ka­cja musi być czę­ścią świa­ta gry. Gdy wraz z roz­wo­jem pan­de­mii COVID19 wio­sną 2020 roku na całym świe­cie powszech­nie zapa­no­wa­ły lock­dow­ny, wyda­wa­ło się że lar­po­wać po pro­stu się nie da. Tym­cza­sem auto­rzy i autor­ki lar­pów zna­leź­li spo­sób i na to …

Black­Box No.87 – Pod powierzch­nią Rze­czy­wi­sto­ści Read More »

BlackBox No.86 – Utkani z Liści Wawrzynu

Black­box to nie tyl­ko oka­zja do tego, by poznać nowe gry z Pol­ski i świa­ta. Regu­lar­nie sta­ra­my się też zapra­szać do pro­wa­dze­nia Mistrzów i Mistrzy­nie Gry nie­zwią­za­nych na co dzień z BB3C. Miło nam poin­for­mo­wać, że tym razem nasze zapro­sze­nie przy­ję­ły Karo­li­na Wysoc­ka i Kse­nia Goliń­ska. Ostat­nie­go dnia stycz­nia 2021 popro­wa­dzą dla Was grę Utka­ni z …

Black­Box No.86 – Utka­ni z Liści Waw­rzy­nu Read More »

BlackBox Summer Week 2021

Black­Box Sum­mer Week Sie­dem dni w lesie nad jezio­rem z kil­ku­na­sto­ma lar­pa­mi Gli­śno Wiel­kie, k. Byto­wa 22–29 sierp­nia 2021 roku  O Festi­wa­lu Skąd pomysł? Kie­dy w 2014 roku powo­ła­li­śmy Black­Box 3City do życia miał wypeł­nić puste, zimo­we mie­sią­ce lar­pa­mi. Przez 4 lata, od kwiet­nia do paź­dzier­ni­ka nie orga­ni­zo­wa­li­śmy żad­nych spo­tkań. Wyda­wa­ło nam się, że ofer­ta letnich …

Black­Box Sum­mer Week 2021 Read More »

BlackBox No.85 – Xmas Special VI

Pan­de­mia zmie­ni­ła nasze życia nie do pozna­nia. Z zacho­wa­niem nie­zbęd­nych środ­ków ostroż­no­ści, uda­ło nam się zor­ga­ni­zo­wać Black­Box Sum­mer Week 2020, sta­ra­my się też pro­wa­dzić dla Was regu­lar­nie lar­py onli­ne. Jesz­cze kil­ka tygo­dni temu wie­rzy­li­śmy, że uda nam się zoba­czyć z Wami pod­czas dorocz­ne­go spo­tka­nia oko­ło­świą­tecz­ne­go. Dziś wie­my, że to nie będzie moż­li­we.  Nie ozna­cza to …

Black­Box No.85 – Xmas Spe­cial VI Read More »

Przewiń do góry