Sezon: Sezon 7 (2020/2021)

 • Zakończenie Sezonu 7!

  Zakończenie Sezonu 7!

  Dro­dzy Gra­cze i Graczki! Ubie­gły rok zabrał nam kil­ka black­bo­xów i tra­dy­cyj­ne ogni­sko pod­su­mo­wu­ją­ce sezon 6. W tym roku sytu­acja jest nie­co inna: zro­bi­li­śmy sezon onli­ne, ale ani razu nie spo­tka­li­śmy się fizycz­nie. Nie odpo­wia­da nam ta sytu­acja. Dla­te­go, w dobie luzo­wa­nia pan­de­micz­nych obostrzeń, posta­no­wi­li­śmy zor­ga­ni­zo­wać ofi­cjal­ne Zakoń­cze­nie Sezo­nu 7. W realu! Zatem: ofi­cjal­nie zapra­sza­my Was…

 • BlackBox No.91 – Obiekty Fertyczne

  BlackBox No.91 – Obiekty Fertyczne

  Jed­nym z naj­bar­dziej “lar­po­przy­ja­znych” świa­tów stwo­rzo­nych jako set­ting gry fabu­lar­nej jest Chan­gel­ling: the Lost, zna­ny w Pol­sce jako Odmie­niec. Rzad­ko któ­re uni­wer­sum daje tyle swo­bo­dy w kre­acji wyjąt­ko­wej sty­li­za­cji zło­żo­nej z ory­gi­nal­ne­go kostiu­mu, maki­ja­żu, nie­ba­nal­nych dodat­ków. Nasze pla­ny by odmień­co­wym lar­pem zakoń­czyć poprzed­ni sezon pokrzy­żo­wa­ła pan­de­mia. Ale — jak mówi sta­re porze­ka­dło — co się…

 • BlackBox No.90 — Przestrzeń Pomiędzy Nami

  BlackBox No.90 — Przestrzeń Pomiędzy Nami

  Kame­ral­ne SF zde­cy­do­wa­nie są ulu­bio­ny­mi gra­mi black­bo­xo­wej publicz­no­ści. Nie ina­czej jest w przy­pad­ku sce­na­riu­szy roz­gry­wa­nych onli­ne: naj­wy­raź­niej, kosmos dzia­ła na Was wyjąt­ko­wo magne­ty­zu­ją­co. W trak­cie poprzed­nie­go spo­tka­nia gra­cze i gracz­ki nawią­za­li kon­takt z obcą cywi­li­za­cją wcie­la­jąc się w role osób dyżu­ru­ją­cych przy naj­więk­szych ziem­skich radio­te­le­sko­pach. W trak­cie naszej kolej­nej gry Przestrzeń Pomiędzy Nami wyru­szy­cie do gwiazd…

 • BlackBox No.89 — Wiadomość

  BlackBox No.89 — Wiadomość

  Lar­py onli­ne, nie­gdyś ekk­cen­trycz­ny mar­gi­nes gatun­ku, chwi­lo­wo zago­ści­ły w głów­nym nur­cie lar­po­wa­nia. Sce­na­riu­sze takich gier są trud­no dostęp­ne i jest ich sto­sun­ko­wo nie­wie­le. Z dru­giej jed­nak stro­ny, pra­wie wszyst­kie to świe­żut­kie pre­mie­ry. Tak też spra­wy mają się w przy­pad­ku gry Wiadomość Pod­czas tego lar­pu uczest­ni­cy prze­no­szą się do obser­wa­to­riów astro­no­micz­nych roz­rzu­co­nych po całym świe­cie. Ruty­no­wy dyżur…

 • BlackBox No.88 – Wyznawcy! Naprzód Marsz!

  BlackBox No.88 – Wyznawcy! Naprzód Marsz!

  Jeśli ktoś lubi musi­ca­le to na pew­no nie uszło jego/jej uwa­dze, że akcja wie­lu z nich dzie­je się w teatrze lub ope­rze. Tego typu incep­cja, choć zde­cy­do­wa­nie rza­dziej, poja­wia się też i w lar­pach. Są gry opo­wia­da­ją­ce o tru­cach orga­ni­za­cji gry czy kon­wen­tu. Są też i takie, któ­re opo­wia­da­ją o kon­kret­nym śro­do­wi­sku zwią­za­nym z fan­do­mem:…