Sezon IV — listopad i grudzień 2017

Dro­dzy goście Trój­miej­skie­go Czar­ne­go Pudełka!

Jakiś czas temu, trzy­dzie­stym szó­stym spo­tka­niem, otwo­rzy­li­śmy czwar­ty sezon naszej dzia­łal­no­ści. Przez cały czas sta­ra­my się ulep­szać nasz pro­jekt i testu­je­my nowe roz­wią­za­nia. Dla­te­go zmie­nia­ją się miej­sca, czę­sto­tli­wość spo­tkań czy spo­so­by komunikacji.

W tym roku posta­no­wi­li­śmy zwięk­szyć licz­bę naszych spo­tkań i szyb­ciej was o nich infor­mo­wać. Wią­że się to z prze­bu­do­wą naszej stro­ny, któ­ra chwi­lo­wo nie wyglą­da naj­pięk­niej, ale sta­je się coraz bar­dziej funk­cjo­nal­na. Zanim jed­nak ofi­cjal­nie uro­czy­ście odpa­li­my jej nową wer­sję, pre­zen­tu­je­my coś znacz­nie ważniejszego:

Zapi­sy na Spotkania
Listo­pad / Gru­dzień 2017

26.11 Wąż z popio­łu w Bunkrze

03.12 Kolo­ry upad­ku w LISie

17.12 Xmas Spe­cial w Bunkrze

Pla­ny na resz­tę sezo­nu (a są one boga­te i war­te waszej uwa­gi) ujaw­ni­my Wam pod­czas spo­tka­nia świątecznego.
Tym­cza­sem — pozo­sta­je nam ser­decz­nie zapro­sić was na nasze listo­pa­do­we i gru­dnio­we spotkania.

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

przez

Tagi: