Summer Week: Amazon Dream

Har­mo­no­gram kon­wen­tu zamknię­ty i opu­bli­ko­wa­ny, logi­styk na zaku­pach i…

Cześć, mam urlop i jed­nak do was wpad­nę. Mogę jesz­cze dorzu­cić larp do programu?

Lubi­my takie pyta­nia, a pośród licz­nych zalet dzie­wię­cio­dnio­wy festi­wal ma i taką, że pro­gram jed­nak jest tro­chę z gumy i na 2 małe gry miej­sce zawsze się znaj­dzie. Zapra­sza­my więc do zapo­zna­nia się z opi­sa­mi larpów:

Amazonki

oraz

Dream a Little Dream of Me


Opublikowano

w

przez

Tagi: