BB68 — Wesele Tesli — wakaty

Zapisy na postać

W ubie­głym tygo­dniu roz­po­czę­li­śmy sprze­daż bile­tów na nasz naj­bliż­szy larp, 

Wese­le Tesli

Jeśli chce­cie już teraz otrzy­mać Kar­tę Posta­ci na grę, oto krót­ka instrukcja:

  • prze­czy­taj opi­sy posta­ci znaj­du­ją­ce się poniżej,
  • wybierz 3 role, któ­re naj­bar­dziej ci odpo­wia­da­ją i wyda­ją się naj­bar­dziej interesujące,
  • użyj for­mu­la­rza w zakład­ce KONTAKT i poin­for­muj nas, któ­re posta­cie wybierasz,
  • kup bilet w ser­wi­sie EVENEA,
  • cze­kaj na mail od nas z potwier­dze­niem rezer­wa­cji roli (lub ról),
  • szy­kuj strój na larp!

Posta­cie ozna­czo­ne liter­ką M prze­zna­czo­ne są dla męż­czyzn, liter­ką K - wyłącz­nie dla kobiet, zaś liter­ka U (jak uni­sex)ozna­cza, że z powo­dze­niem może wcie­lić się w nie zarów­no męż­czy­zna, jak i kobieta. 

Larp będzie­my roz­gry­wać w języ­ku pol­skim, nato­miast kar­ty posta­ci napi­sa­ne są w języ­ku angiel­skim. Daj nam znać jak naj­szyb­ciej, jeśli mamy prze­tłu­ma­czyć Ci two­ją Kar­tę Posta­ci.

Chcesz dowie­dzieć się wię­cej o kostiu­mach na grę i samym wyda­rze­niu? Zaj­rzyj TUTAJ.

Lista wakatów na larp Wesele Tesli

Obsada podstawowa

1. Ajax. Słu­ga, cier­pi na demen­cję / U

Uro­dzo­ny słu­ga, dosko­na­le wyszko­lo­ny w sztu­ce obrzę­dów pogrze­bo­wych, któ­ry prze­szedł dłu­gą dro­gę od pod­rzęd­ne­go gra­ba­rza, do wykwa­li­fi­ko­wa­ne­go eks­per­ta do spraw ekshumacji.

2. Amba­sa­dor Meu­rig. Dostojny/a, elokwentny/a / U

Pro­fe­sjo­nal­ny dyplo­ma­ta, słu­żą­cy Eli­sa­veth. Obec­nie pogrą­żo­ny w żało­bie po śmier­ci kró­la Giu­sep­pe Fer­di­nan­da Enri­co Mere­dith y Sasqu­ac­ci von Viducciego.

3. Miss Apple Melan­cho­ly Tailer. Pat­chwor­ko­wa, prze­bie­gła / K

Kocha­na i cenio­na, lubi poma­gać swo­jej mat­ce. Jest spe­cja­list­ką w ślu­sar­stwie narzę­dzio­wym, a szcze­gól­nie w ostrze­niu szpilek. 

4. Alex. Chło­piec okrę­to­wy o melo­dyj­nym gło­sie / K

Człon­ki­ni zało­gi stat­ku Gra­cio­us Fare­well, któ­ra ucie­ka przed prze­szło­ścią skry­wa­jąc się w koi na pokła­dzie paskud­nej pirac­kiej łajby. 

5. Kapi­tan Ebe­ne­ser Tvit. Kapi­tan stat­ku Gra­cio­us Fare­well o głę­bo­kim gło­sie / M

AGHRR! Mimo, że jego zało­ga, te zaplu­te psy, pra­cu­ją tak, jak im zagra, ma ostat­nio pecha do pirac­kich inte­re­sów. Może to jakieś mor­skie prze­kleń­stwo? Czas poka­zać wszyst­kim kim jest Ebe­ne­ser Tvit!

6. Kuzyn Ber­nard von und zu Dra­ken­wyrm. Nie-wil­ko­łak, wie­ko­wy / M

Po pierw­sze, nie jest wil­ko­ła­kiem. Jest zmien­no­kształt­nym, co jak wszem i wobec wia­do­mo, jest dowo­dem wiel­kiej kla­sy. Kla­sę oka­zu­je na każ­dym kro­ku, ot co.

7. Dok­tor Pro­me­thea Tailer. Spryt­na nauko­wiec spe­cja­li­zu­ją­ca się w nauce o Życiu / K

Nauka jest sztu­ką i Pani Dok­tor dosko­na­le o tym wie. W pra­cy, łącząc róż­ne dzie­dzi­ny i umie­jęt­no­ści, poka­zu­je ambi­cję, cho­ciaż ma chrap­kę na więcej.

8. Miss Euge­nie de l’Ec­la­ire. Wie­ko­wa, olśnie­wa­ją­ca / K

Nie­zwy­kle kom­pe­tent­na i wyso­ce wyspe­cja­li­zo­wa­na w swo­jej dzie­dzi­nie, Inży­nier Sztu­ki Elek­trycz­nej, któ­ra podą­ża­jąc wyzna­czo­ną przez rodzin­ną tra­dy­cję ścież­ką roz­wo­ju zawo­do­we­go, zaj­mu­je się zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gią. Oczy­ta­na, doświad­czo­na, wie jak zacho­wać się w towarzystwie.

9. Eusta­cia of the Ter­ri­ble Gle­am. Rado­sna, uśmiech­nię­ta, eks­cen­trycz­na / K

Cza­sem zakła­da buty, jed­nak czę­ściej pre­zen­tu­je się boso. Jej uśmiech, któ­ry nie nigdy nie zni­ka, powo­du­je, że ota­cza ją aura dzi­ko­ści i tajemniczości. 

10. Far­mer. Nie­szko­dli­wy, pro­sto­dusz­ny, rze­tel­ny / M

Pro­sty chłop, uczci­wy, wyko­nu­ją­cy pra­ce gospo­dar­skie z ser­cem na dło­ni i uśmie­chem na ustach. Cza­sem jak powie coś gwa­rą, to czło­wiek ma wra­że­nie, że ten chłop w życiu wśród ludzi nie bywał.

11. Inży­nier Throg­mor­ton. Inży­nier na stat­ku Good Fare­well / U

Od lat zaj­mu­je się łata­niem dziur, dokrę­ca­niem śru­bek, wymia­ną czę­ści i ole­jo­wa­niem sil­ni­ka na tej pięk­nej, choć solid­nie nad­gry­zio­nej zębem cza­su łajbie.

12. Pierw­szy Ofi­cer Uriah Heaphy. Pierw­szy ofi­cer na stat­ku Good Fare­well / U

Na stat­ku zaczy­nał jako chło­piec okrę­to­wy, co dla sie­ro­ty wyda­wa­ło się speł­nie­niem marzeń. I tak od mycia pokła­du dotarł do pozy­cji pierw­sze­go ofi­ce­ra. Bez­u­stan­nie mar­twi się kon­dy­cją statku. 

13. Jacqu­eli­ne Sky­sey. Słu­żą­ca, począt­ku­ją­ca spe­cja­list­ka do spraw ostrze­nia szpi­lek / K

Kobie­ta o sta­lo­wych ner­wach, pra­gnie wie­dzy, choć z tego powo­du cza­sem wpa­da w kłopoty.

14. Miss Lau­ra Lan­ste­ad. Fleg­ma­tycz­na maniacz­ka her­ba­ty / K

Ste­reo­p­ty­po­wa Bry­tyj­ka, któ­ra speł­nia­jąc swo­je marze­nia i fana­be­rie zaj­mu­je się głów­nie podró­żo­wa­niem. Jakie­kol­wiek odstęp­stwo od ety­kie­ty wpra­wia ją w osłupienie.

15. Lucius Shi­ning­star. Nie­życz­li­wy, wro­go nasta­wio­ny, nie­pew­ny i nie­zde­cy­do­wa­ny / M

Czło­wiek inte­re­su, któ­ry podą­ża wła­sny­mi ścież­ka­mi. Fan mode­lar­stwa i władzy. 

16. Pastor Pric­kle Dim­ly. Reli­gij­ny i trzeź­wy / U

Prze­był szmat dro­gi, gdy jako jedy­ny oca­la­ły z kata­stro­fy, pogrą­żo­ny w żało­bie, zna­lazł swo­je miej­sce w mia­stecz­ku. Jego misją jest wspie­ra­nie ducho­wych potrzeb mieszkańców.

17. Pier­re de l’Ec­la­ire. Oku­lar­nik i szczę­ściarz / M

Pan Mło­dy. Zna­ny z tego, że los mu sprzy­ja. Jego eska­pa­dy, nawet gdy wyda­je się, że są abso­lut­nie nie­moż­li­we do zre­ali­zo­wa­nia, uda­ją się. Ma chło­pak szczęście!

18. Simon de l’Ec­la­ire. Star­szy brat Pier­re­’a, dziar­ski i sty­lo­wy / M

Mat­ka Simo­na i Pier­re­’a zmar­ła, pozo­sta­wia­jąc synów z ojcem, któ­ry z powo­dów służ­bo­wych więk­szość cza­su spę­dzał na innym kon­ty­nen­cie. Jako star­szy brat był odpo­wie­dzial­ny za to co się z nimi sta­nie, co ukształ­to­wa­ło go jako czło­wie­ka, któ­ry ma na wzglę­dzie dobro innych. 

19. Sis­sy Spo­on. Hodow­czy­ni bazy­lii, zna­na z wyko­rzy­sty­wa­nia ali­te­ra­cji w wypo­wie­dziach / K

Kie­dyś była sprze­daw­czy­nią na małym kra­mi­ku, gdzie han­dlo­wa­ła łyż­ka­mi i inny­mi fiku­śny­mi sztuć­ca­mi. Jest bez­gra­nicz­nie zafa­scy­no­wa­na flo­rą. Zaj­mu­je się deko­ra­cją sali na weselu.

20. Tesla von und zu Dra­ken­wyrm. Pro­sto­li­nij­na, sty­lo­wa i ele­ganc­ka / K

Pan­na Mło­da, nie­śmia­ła i onie­śmie­lo­na sytu­acją, pocho­dzą­ca ze zna­nej rodzi­ny naukowców. 

21. Pan War­lock. Słu­żą­cy, zna­ny bok­ser / U

Ma natu­ral­ny talent do świad­cze­nia usług cmen­tar­nych i pogrze­bo­wych. Szu­ka szan­sy, by wyka­zać się przed swo­im Panem i udo­wod­nić, że spraw­ne macha­nie łopa­tą to praw­dzi­wa sztuka. 

Postacie Dodatkowe

Jeśli na wszyst­kie wymie­nio­ne powy­żej role znaj­dą się chęt­ni, mamy dla was jesz­cze 9 ról dodat­ko­wych, któ­re roz­sze­rza­ją uni­wer­sum gry i wpro­wa­dza­ją dodat­ko­we wąt­ki. Opu­bli­ku­je­my je po wyczer­pa­niu pod­sta­wo­wych 21 wakatów.


Opublikowano

w

przez