Strona główna » BB68 — Wesele Tesli — wakaty
Piotr Milews­ki | 15 październi­ka 2019 | Wieś­ci

Zapisy na postać

W ubiegłym tygod­niu rozpoczęliśmy sprzedaż biletów na nasz najbliższy larp,

Wese­le Tes­li

Jeśli chce­cie już ter­az otrzy­mać Kartę Postaci na grę, oto krót­ka instrukc­ja:

  • przeczy­taj opisy postaci zna­j­du­jące się poniżej,
  • wybierz 3 role, które najbardziej ci odpowiada­ją i wyda­ją się najbardziej intere­su­jące,
  • użyj for­mu­la­rza w zakład­ce KONTAKT i poin­for­muj nas, które posta­cie wybierasz,
  • kup bilet w ser­wisie EVENEA,
  • czekaj na mail od nas z potwierdze­niem rez­erwacji roli (lub ról),
  • szykuj strój na larp!

Posta­cie oznac­zone literką M przez­nac­zone są dla mężczyzn, literką K - wyłącznie dla kobi­et, zaś liter­ka U (jak uni­sex)oznacza, że z powodze­niem może wcielić się w nie zarówno mężczyz­na, jak i kobi­eta.

Larp będziemy roz­gry­wać w języku pol­skim, nato­mi­ast kar­ty postaci napisane są w języku ang­iel­skim. Daj nam znać jak najszy­b­ciej, jeśli mamy przetłu­maczyć Ci two­ją Kartę Postaci.

Chcesz dowiedzieć się więcej o kostiu­mach na grę i samym wydarze­niu? Zajrzyj TUTAJ.

Lista wakatów na larp Wesele Tesli

Obsada podstawowa

1. Ajax. Słu­ga, cier­pi na demencję / U

Urod­zony słu­ga, doskonale wyszkolony w sztuce obrzędów pogrze­bowych, który przeszedł długą drogę od podrzęd­nego grabarza, do wyk­wal­i­fikowanego eksper­ta do spraw ekshu­macji.

2. Ambasador Meurig. Dostojny/a, elokwentny/a / U

Pro­fesjon­al­ny dyplo­ma­ta, służą­cy Elisaveth. Obec­nie pogrążony w żało­bie po śmier­ci króla Giuseppe Fer­di­nan­da Enri­co Mered­ith y Sasquacci von Viduc­ciego.

3. Miss Apple Melan­choly Tail­er. Patch­workowa, prze­biegła / K

Kochana i ceniona, lubi poma­gać swo­jej matce. Jest spec­jal­istką w ślusarst­wie narzędziowym, a szczegól­nie w ostrze­niu szpilek.

4. Alex. Chło­piec okrę­towy o melodyjnym głosie / K

Członk­i­ni zało­gi statku Gra­cious Farewell, która ucieka przed przeszłoś­cią skry­wa­jąc się w koi na pokładzie paskud­nej pirack­iej łaj­by.

5. Kap­i­tan Ebe­neser Tvit. Kap­i­tan statku Gra­cious Farewell o głębokim głosie / M

AGHRR! Mimo, że jego zało­ga, te zaplute psy, pracu­ją tak, jak im zagra, ma ostat­nio pecha do pirac­kich interesów. Może to jakieś morskie przek­leńst­wo? Czas pokazać wszys­tkim kim jest Ebe­neser Tvit!

6. Kuzyn Bernard von und zu Drak­en­wyrm. Nie-wilkołak, wiekowy / M

Po pier­wsze, nie jest wilkołakiem. Jest zmi­en­nok­sz­tałt­nym, co jak wszem i wobec wiado­mo, jest dowo­dem wielkiej klasy. Klasę okazu­je na każdym kroku, ot co.

7. Dok­tor Promethea Tail­er. Spry­t­na naukowiec spec­jal­izu­ją­ca się w nauce o Życiu / K

Nau­ka jest sztuką i Pani Dok­tor doskonale o tym wie. W pra­cy, łącząc różne dziedziny i umiejęt­noś­ci, pokazu­je ambicję, cho­ci­aż ma chrap­kę na więcej.

8. Miss Euge­nie de l’E­claire. Wiekowa, olśniewa­ją­ca / K

Niezwyk­le kom­pe­tent­na i wysoce wyspec­jal­i­zowana w swo­jej dziedzinie, Inżynier Sztu­ki Elek­trycznej, która podąża­jąc wyz­nac­zoną przez rodzin­ną trady­cję ścieżką roz­wo­ju zawodowego, zaj­mu­je się zaawan­sowaną tech­nologią. Oczy­tana, doświad­c­zona, wie jak zachować się w towarzys­t­wie.

9. Eusta­cia of the Ter­ri­ble Gleam. Rados­na, uśmiech­nię­ta, eks­cen­trycz­na / K

Cza­sem zakła­da buty, jed­nak częś­ciej prezen­tu­je się boso. Jej uśmiech, który nie nigdy nie zni­ka, powodu­je, że otacza ją aura dzikoś­ci i tajem­nic­zoś­ci.

10. Farmer. Nieszkodli­wy, pros­to­duszny, rzetel­ny / M

Prosty chłop, ucz­ci­wy, wykonu­ją­cy prace gospo­darskie z sercem na dłoni i uśmiechem na ustach. Cza­sem jak powie coś gwarą, to człowiek ma wraże­nie, że ten chłop w życiu wśród ludzi nie bywał.

11. Inżynier Throg­mor­ton. Inżynier na statku Good Farewell / U

Od lat zaj­mu­je się łataniem dzi­ur, dokrę­caniem śrubek, wymi­aną częś­ci i ole­jowaniem sil­ni­ka na tej pięknej, choć solid­nie nad­gryzionej zębem cza­su łaj­bie.

12. Pier­wszy Ofi­cer Uri­ah Hea­phy. Pier­wszy ofi­cer na statku Good Farewell / U

Na statku zaczy­nał jako chło­piec okrę­towy, co dla sieroty wydawało się spełnie­niem marzeń. I tak od mycia pokładu dotarł do pozy­cji pier­wszego ofi­cera. Bezus­tan­nie martwi się kondy­cją statku.

13. Jacque­line Sky­sey. Służą­ca, początku­ją­ca spec­jal­ist­ka do spraw ostrzenia szpilek / K

Kobi­eta o stalowych nerwach, prag­nie wiedzy, choć z tego powodu cza­sem wpa­da w kłopo­ty.

14. Miss Lau­ra Lanstead. Fleg­maty­cz­na mani­acz­ka herbaty / K

Stere­op­ty­powa Bry­tyj­ka, która speł­ni­a­jąc swo­je marzenia i fan­aberie zaj­mu­je się głównie podróżowaniem. Jakiekol­wiek odstępst­wo od etyki­ety wpraw­ia ją w osłupi­e­nie.

15. Lucius Shin­ingstar. Nieży­c­zli­wy, wro­go nastaw­iony, niepewny i niezde­cy­dowany / M

Człowiek intere­su, który podąża włas­ny­mi ścieżka­mi. Fan mod­e­larst­wa i władzy.

16. Pas­tor Prick­le Dim­ly. Religi­jny i trzeźwy / U

Prze­był szmat dro­gi, gdy jako jedyny ocalały z katas­tro­fy, pogrążony w żało­bie, znalazł swo­je miejsce w miasteczku. Jego mis­ją jest wspieranie duchowych potrzeb mieszkańców.

17. Pierre de l’E­claire. Oku­larnik i szczęś­cia­rz / M

Pan Młody. Znany z tego, że los mu sprzy­ja. Jego eska­pady, nawet gdy wyda­je się, że są abso­lut­nie niemożli­we do zre­al­i­zowa­nia, uda­ją się. Ma chłopak szczęś­cie!

18. Simon de l’E­claire. Starszy brat Pier­re’a, dziars­ki i sty­lowy / M

Mat­ka Simona i Pier­re’a zmarła, pozostaw­ia­jąc synów z ojcem, który z powodów służbowych więk­szość cza­su spędzał na innym kon­ty­nen­cie. Jako starszy brat był odpowiedzial­ny za to co się z nimi stanie, co uksz­tał­towało go jako człowieka, który ma na względzie dobro innych.

19. Sis­sy Spoon. Hodow­czyni bazylii, znana z wyko­rzysty­wa­nia alit­er­acji w wypowiedzi­ach / K

Kiedyś była sprzedaw­czynią na małym kramiku, gdzie hand­lowała łyżka­mi i inny­mi fikuśny­mi sztuć­ca­mi. Jest bez­granicznie zafas­cynowana florą. Zaj­mu­je się deko­racją sali na weselu.

20. Tes­la von und zu Drak­en­wyrm. Pros­tolin­i­j­na, sty­lowa i ele­ganc­ka / K

Pan­na Mło­da, nieśmi­ała i onieśmielona sytu­acją, pochodzą­ca ze znanej rodziny naukow­ców.

21. Pan War­lock. Służą­cy, znany bokser / U

Ma nat­u­ral­ny tal­ent do świad­czenia usług cmen­tarnych i pogrze­bowych. Szu­ka szan­sy, by wykazać się przed swoim Panem i udowod­nić, że sprawne machanie łopatą to prawdzi­wa sztu­ka.

Postacie Dodatkowe

Jeśli na wszys­tkie wymienione powyżej role zna­jdą się chęt­ni, mamy dla was jeszcze 9 ról dodatkowych, które rozsz­erza­ją uni­w­er­sum gry i wprowadza­ją dodatkowe wąt­ki. Opub­liku­je­my je po wycz­er­pa­niu pod­sta­wowych 21 wakatów.

Przewiń do góry