Strona główna » Covid 19 — status Festiwalu na czerwiec 2020
Piotr Milews­ki | 26 czer­w­ca 2020 | Sum­mer Week

Cześć! Zgod­nie z obiet­nicą, przed­staw­iamy nasze comiesięczne stanowisko w spraw­ie orga­ni­za­cji naszej imprezy.

Na pod­staw­ie aktu­al­nych infor­ma­cji i zale­ceń Min­is­terst­wa Zdrowia zde­cy­dowal­iśmy podtrzy­mać naszą decyzję o orga­ni­za­cji naszego fes­ti­walu Black­Box Sum­mer Week 2020.

Mamy nadzieję, że 23 lip­ca, kiedy wyz­naczyliśmy sobie ter­min na pod­ję­cie ostate­cznej decyzji, będzie ona taka sama.

Poz­draw­iamy! (Oby) Do zobaczenia na Alasce!

Orga­ni­za­torzy

Przewiń do góry