Covid 19 — status Festiwalu na czerwiec 2020

Cześć! Zgod­nie z obiet­ni­cą, przed­sta­wia­my nasze comie­sięcz­ne sta­no­wi­sko w spra­wie orga­ni­za­cji naszej imprezy.

Na pod­sta­wie aktu­al­nych infor­ma­cji i zale­ceń Mini­ster­stwa Zdro­wia zde­cy­do­wa­li­śmy pod­trzy­mać naszą decy­zję o orga­ni­za­cji nasze­go festi­wa­lu Black­Box Sum­mer Week 2020. 

Mamy nadzie­ję, że 23 lip­ca, kie­dy wyzna­czy­li­śmy sobie ter­min na pod­ję­cie osta­tecz­nej decy­zji, będzie ona taka sama.

Pozdra­wia­my! (Oby) Do zoba­cze­nia na Alasce!

Orga­ni­za­to­rzy


Opublikowano

w

przez