Pod powierzchnią Kasalli — dokument projektowy gry głównej

Kil­ka­na­ście tygo­dni temu zapo­wie­dzi­li­śmy, że w tym roku w trak­cie gry głów­nej zabie­rze­my Was w kosmos, gdzieś gdzie żaden z orgów BB3C nie lar­po­wał wcze­śniej. To miej­sce to prze­past­ne otchła­nie naszej galak­ty­ki od lat 60tych XX wie­ku pre­zen­to­wa­ne w fil­mach i seria­lach z uni­wer­sum Star Trek.

Naj­wyż­szy czas, by zapre­zen­to­wać Wam jeden z kamie­ni milo­wych naszej pra­cy: doku­ment pro­jek­to­wy larpu 

Pod powierzchnią Kasalli.

Nie prze­cią­ga­jąc: z dumą zapra­sza­my do lek­tu­ry… Oraz do udzia­łu w samej grze pod­czas Black­Box Sum­mer Week 2021!

DOKUMENT PROJEKTOWY — FULL COLOR

DOKUMENT PROJEKTOWY — WYSOKI KONTRAST

Jeśli chcesz wziąć udział w grze, zacznij od wypeł­nie­nia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na Festiwal 🙂


Opublikowano

w

przez