Summer Week 2021 — Zostań Producentem!

Kil­ka mie­się­cy temu opu­bli­ko­wa­li­śmy na naszej stro­nie ogło­sze­nie nastę­pu­ją­cej treści:

“Intry­gu­je Cię pro­ces przy­go­to­wy­wa­nia gry? Festi­wal to dosko­na­ła oka­zja, żeby zaj­rzeć za kuli­sy i  “wkrę­cić się” w pro­ces pro­duk­cji lar­pów. Poznaj sekre­ty lar­po­wych logi­sty­ków i sce­no­gra­fów. Buduj nastrój, twórz ilu­zje, świa­tłem i dźwię­kiem wycza­ruj całe światy.”

Na tydzień przed festi­wa­lem, przy 38 lar­pach w pro­gra­mie wciąż przy­da nam się wspar­cie w pro­duk­cji festi­wa­lo­wych gier. Pomóż nam je wypro­du­ko­wać, a my podzie­li­my się z Tobą naszy­mi mrocz­ny­mi sekre­ta­mi doty­czą­cy­mi dra­bin, płó­cien, pine­zek, sznur­ków i świa­teł LED. Być może zdra­dzi­my ci nawet, gdzie są pilo­ty do tych ostatnich.

Co leży w zakre­sie obo­wiąz­ków lar­po­we­go Pro­du­cen­ta na Black­Box Sum­mer Week?

 • mon­taż, demon­taż i ręcz­ny trans­port ele­men­tów sce­no­gra­fii, świa­teł i nagło­śnie­nia na tere­nie festiwalu;
 • budo­wa­nie sce­no­gra­fii, łącze­nie lap­to­pów, świa­teł i gło­śni­ków ze sobą wza­jem­nie oraz z prądem;
 • posia­da­nie wie­dzy, gdzie jest Robert (admi­rał logi­sty­ki) i Pio­trek (pre­zes maga­zy­nu i zaso­bów BB3C);
 • przy­go­to­wa­nie, prze­ka­za­nie, zebra­nie i upo­rząd­ko­wa­nie rekwi­zy­tów po grze;
 • pil­no­wa­nie zapi­sów i prze­ka­za­nie Pro­wa­dzą­cym wydruków;
 • wie­dza na temat tego, dokąd uda­li się Robert i Piotrek;
 • roz­da­wa­nie i zbie­ra­nie ankiet, oraz pil­no­wa­nie by gra­cze i gracz­ki wypeł­nia­li je chęt­nie i z radością;
 • wspar­cie głów­ne­go pro­du­cen­ta w wyko­ny­wa­niu jego pracy;
 • robie­nie zdjęć, w tym zbio­ró­wek w stro­jach przed lar­pa­mi kostiumowymi;
 • bie­żą­cy kon­takt fizycz­ny i men­tal­ny z Rober­tem i Piotrkiem.
 • sprząt­nię­cie i ogar­nię­cie razem z gra­cza­mi sali po grze (roz­e­mo­cjo­no­wa­ni mogą np. nie być w sta­nie posor­to­wać śmieci).
 • zda­nie całe­go sprzę­tu po lar­pie do Rober­ta lub Piotrka.

A teraz na poważ­nie. W więk­szo­ści przy­pad­ków więk­szość powyż­szych czyn­no­ści zaj­mie Ci oko­ło pół godzi­ny, może godzi­nę. Brzmi jak dużo strasz­nej pra­cy, a tak napraw­dę jest to tro­chę bar­dzo faj­nej robo­ty, któ­ra da Ci poczu­cie wpły­wu na to, jaką osta­tecz­ną for­mę przy­bie­rze gra. Nie będziesz zostawiona/y sam/a sobie, zawsze będzie pra­co­wał z tobą ktoś od nas, no i zawsze będzie­cie współ­pra­co­wać z oso­bą pro­wa­dzą­cą grę.

Jeśli więc po przej­rze­niu har­mo­no­gra­mu uznasz, że w pro­gra­mie są dwa albo trzy blo­ki pro­gra­mo­we, któ­re możesz opu­ścić — wypeł­nij poniż­szy formularz. 

Wycza­ruj z nami lar­po­wą magię!
Do zoba­cze­nia na backstagu!


Opublikowano

w

,

przez