Zapraszamy na BlackBox Summerweek 2022

Kocha­ni. Póź­niej niż zwy­kle, ale z tą samą daw­ką rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na spo­tka­nie z Wami latem, niniej­szym zapra­sza­my na 

BlackBox Summer Week 2022

Na pach­ną­cej świe­żym lakie­rem stro­nie znajdziecie:

  • For­mu­larz zgło­sze­nio­wy na larp
  • For­mu­larz by zgło­sić swój larp
  • For­mu­larz by zgło­sić sie­bie do pro­duk­cji lar­pów razem z nami
  • For­mu­larz by zade­kla­ro­wać chęć popro­wa­dze­nia gry, któ­rą ktoś już napisał

Zachę­ca­my gorą­co do wypeł­nie­nia każ­de­go z nich!

Oprócz tego opu­bli­ko­wa­li­śmy też pierw­szych 10 gier, w któ­re będzie­cie mogli zagrać pod­czas tego­rocz­nej odsło­ny nasze­go Festi­wa­lu. Kil­ka z nich to praw­dzi­we prze­bo­je, w któ­re od daw­na nie było oka­zji pograć! 

Miłej lek­tu­ry i do zobaczenia!

Jakub, Pio­trek, Kry­stian, Pau­nydż, Kula, Karol


Opublikowano

w

przez