Strona główna » Larpy » Contact 2.0

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 9

Nic nie pamię­tam. Siedzę wśród innych osób na sali, a przed sobą mam list spisany włas­ną ręką. Mówię w nim o wielu dzi­wnych rzeczach, poda­ję sam sobie niezbędne infor­ma­c­je. I ta groź­ba: “Jeśli nie dogada­cie się znów, kole­jny raz ska­su­ją wam pamięć”. A jed­nocześnie prze­cież nie mam się czego bać — po kon­fer­encji zostanę odwieziony do domu, z kom­plet­ną pamię­cią i poczu­ciem że oto uczest­niczyłem w czymś wielkim. Człowiek naw­iązał Pier­wszy Kon­takt, a ja byłem łącznikiem pomiędzy światem Obcych, a światem Ziemi.

Opis

Larp opowia­da his­torię decyzji. Gru­pa osób musi dogadać się w spraw­ie przekaza­nia na Ziemię infor­ma­cji o naw­iązanym kon­tak­cie z pozaziem­ski­mi isto­ta­mi. Czy jed­nak zdoła­ją to zro­bić bom­bar­dowani groźbą wyka­sowa­nia pamię­ci i rozpoczę­cia “cyk­lu obrad” od nowa? Czym jest ta tajem­nicza ‘kon­fer­enc­ja’ i dlaczego dobra­no aku­rat ich? Tem­aty­ka larpa krę­ci się wokół znaczenia infor­ma­cji oraz formy poda­nia tych infor­ma­cji do wiedzy pub­licznej. Jakie artykuły uczest­ni­cy opub­liku­ją na social medi­ach? Jaka wiado­mość zostanie wysłana do Prezy­den­ta Trumpa, Puti­na i głów państw NATO? Czy pier­wsze zostaną poin­for­mowane media, czy ONZ?
I jak przekon­ać innych, by zro­bili to, co TY uznasz za najlepsze?

Infografiki

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

Przewiń do góry