Contact 2.0 - BlackBox 3City

Contact 2.0

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 9

Nic nie pamię­tam. Sie­dzę wśród innych osób na sali, a przed sobą mam list spi­sa­ny wła­sną ręką. Mówię w nim o wie­lu dziw­nych rze­czach, poda­ję sam sobie nie­zbęd­ne infor­ma­cje. I ta groź­ba: “Jeśli nie doga­da­cie się znów, kolej­ny raz ska­su­ją wam pamięć”. A jed­no­cze­śnie prze­cież nie mam się cze­go bać — po kon­fe­ren­cji zosta­nę odwie­zio­ny do domu, z kom­plet­ną pamię­cią i poczu­ciem że oto uczest­ni­czy­łem w czymś wiel­kim. Czło­wiek nawią­zał Pierw­szy Kon­takt, a ja byłem łącz­ni­kiem pomię­dzy świa­tem Obcych, a świa­tem Ziemi.

Opis

Larp opo­wia­da histo­rię decy­zji. Gru­pa osób musi doga­dać się w spra­wie prze­ka­za­nia na Zie­mię infor­ma­cji o nawią­za­nym kon­tak­cie z poza­ziem­ski­mi isto­ta­mi. Czy jed­nak zdo­ła­ją to zro­bić bom­bar­do­wa­ni groź­bą wyka­so­wa­nia pamię­ci i roz­po­czę­cia “cyklu obrad” od nowa? Czym jest ta tajem­ni­cza ‘kon­fe­ren­cja’ i dla­cze­go dobra­no aku­rat ich? Tema­ty­ka lar­pa krę­ci się wokół zna­cze­nia infor­ma­cji oraz for­my poda­nia tych infor­ma­cji do wie­dzy publicz­nej. Jakie arty­ku­ły uczest­ni­cy opu­bli­ku­ją na social mediach? Jaka wia­do­mość zosta­nie wysła­na do Pre­zy­den­ta Trum­pa, Puti­na i głów państw NATO? Czy pierw­sze zosta­ną poin­for­mo­wa­ne media, czy ONZ?
I jak prze­ko­nać innych, by zro­bi­li to, co TY uznasz za najlepsze?

Infografiki

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.