Strona główna » Larpy » Silentium Universi

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: hor­ror, sci­ence fiction

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 8

W tym

5
3

Larp poprowad­zono na:

Na tle ogro­mu Wszechświa­ta jesteśmy tylko nieis­tot­nym pyłkiem… W ciszy kos­mo­su pyta­nia o prawa rządzące Wszechświatem, sens i cel ist­nienia brzmią głośno. Zbyt głośno. Ktoś może je usłyszeć. Ktoś, kto zna odpowiedzi…

Opis

Jest rok 2055. Ziemia jest już wyjałowionym globem. Nad­szedł czas, by poszukać sobie nowego domu. Naukow­cy odkryli, że wokół sys­te­mu Alfa Cen­tau­ri krąży plan­e­ta nada­ją­ca się do kol­o­niza­cji. Należy to zbadać. Statek międzyg­wiezd­ny „Marek Aure­liusz” z ośmioma śmi­ałka­mi na pokładzie mknie przez kos­miczną pustkę, daleko za pas Kuipera i obłok Oorta.

Ostat­nia nadzie­ja ludzkoś­ci. Najwięk­szy, najbardziej zuch­wały krok. Być może wprost w śmiertel­ną przepaść.

Lista postaci

1. Hubert Zetten­berg (Lat 42)
Nar­o­dowość: Niemiec
Stopień: komandor
Funkc­ja: Dowód­ca wyprawy
Opis: Opanowany, zrównoważony i odpowiedzial­ny. Typ introw­er­ty­ka. Rzad­ko się uśmiecha. Opiekuńczy w sto­sunku do załogi.

2. Borys Łyszczak (Lat 39)
Nar­o­dowość: Rosjanin
Stopień: major
Funkc­ja: nawigator
Opis: Jowial­ny, rubaszny i wesoły. Moż­na z nim się wód­ki napić, pożar­tować i pogadać. Robi wokół siebie dużo hała­su. Przy­ja­ciel­s­ki i otwarty na wszystkich.

3. Daniel Czar­nec­ki (Lat 26)
Nar­o­dowość: Polak
Stopień: porucznik
Funkc­ja: pilot
Opis: Dusza towarzyst­wa, gaduła, żar­town­iś. Flir­cia­rz nieod­puszcza­ją­cy żad­nej kobiecie. Wieczny optymista, zawsze zna­j­du­je pozy­ty­wne aspek­ty sytu­acji. Pilo­towanie to jego pasja.

4. Ange­li­ka Sorono (Lat 28)
Nar­o­dowość: Włoszka
Stopień: doktor
Funkc­ja: medyczka/psycholożka
Opis: Uwodzi­ciel­s­ka, pew­na siebie i świado­ma tego jak dzi­ała na mężczyzn. Impul­sy­w­na, namięt­na i bezprud­eryj­na. Moż­na ją określić mianem famme fatale.

5. Er Yohma (Lat 24)
Nar­o­dowość: Amerykanin
Stopień: inżynier
Funkc­ja: cybernetyk
Opis: Typowy nerd. Zamknię­ty w sobie, mało towarzys­ki odludek. Wyda­je się, że lep­iej dogadu­je się z automata­mi niż ludźmi.

6. Sina Fin­d­er­man (Lat 31)
Nar­o­dowość: Szwedka
Stopień: doktor
Funkc­ja: biolożka
Opis: Zim­na i wyniosła. Spraw­ia wraże­nie nieco wyniosłej i niedostęp­nej. Powś­ciągli­wa i solid­na. Per­fekcjoniska we wszys­tkim co robi.

7. Teodor Mey­er (Lat 52)
Nar­o­dowość: Austriak
Stopień: profesor
Funkc­ja: astrofizyk
Opis: Typ roztrzepanego pro­fe­so­ra. Życ­zli­wy i przy­ja­ciel­s­ki, lecz kat­e­go­ryczny w swoich sądach. Fanaty­czny katolik.

8. Yaka Mashari (Lat 26)
Nar­o­dowość: Japonka
Stopień: doktor
Funkc­ja: chemiczka
Opis: Moc­no zamknię­ta w sobie. Nieśmi­ała, ner­wowa, niespoko­j­na. Posi­a­da niską samoocenę i prag­nie akcep­tacji innych.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Przewiń do góry