Silentium Universi

Autor/rzy:

For­mat: cham­ber larp

Kon­wen­cja: hor­ror, scien­ce fic­tion

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 8
( W tym 5 3 )

Larp popro­wa­dzo­no na:

Na tle ogro­mu Wszech­świa­ta jeste­śmy tyl­ko nie­istot­nym pył­kiem… W ciszy kosmo­su pyta­nia o pra­wa rzą­dzą­ce Wszech­świa­tem, sens i cel ist­nie­nia brzmią gło­śno. Zbyt gło­śno. Ktoś może je usły­szeć. Ktoś, kto zna odpo­wie­dzi…

Opis

Jest rok 2055. Zie­mia jest już wyja­ło­wio­nym glo­bem. Nad­szedł czas, by poszu­kać sobie nowe­go domu. Naukow­cy odkry­li, że wokół sys­te­mu Alfa Cen­tau­ri krą­ży pla­ne­ta nada­ją­ca się do kolo­ni­za­cji. Nale­ży to zba­dać. Sta­tek mię­dzy­gwiezd­ny „Marek Aure­liusz” z ośmio­ma śmiał­ka­mi na pokła­dzie mknie przez kosmicz­ną pust­kę, dale­ko za pas Kuipe­ra i obłok Oor­ta.

Ostat­nia nadzie­ja ludz­ko­ści. Naj­więk­szy, naj­bar­dziej zuchwa­ły krok. Być może wprost w śmier­tel­ną prze­paść.

Lista postaci

1. Hubert Zet­ten­berg (Lat 42)
Naro­do­wość: Nie­miec
Sto­pień: koman­dor
Funk­cja: Dowód­ca wypra­wy
Opis: Opa­no­wa­ny, zrów­no­wa­żo­ny i odpo­wie­dzial­ny. Typ intro­wer­ty­ka. Rzad­ko się uśmie­cha. Opie­kuń­czy w sto­sun­ku do zało­gi.

2. Borys Łysz­czak (Lat 39)
Naro­do­wość: Rosja­nin
Sto­pień: major
Funk­cja: nawi­ga­tor
Opis: Jowial­ny, rubasz­ny i weso­ły. Moż­na z nim się wód­ki napić, pożar­to­wać i poga­dać. Robi wokół sie­bie dużo hała­su. Przy­ja­ciel­ski i otwar­ty na wszyst­kich.

3. Daniel Czar­nec­ki (Lat 26)
Naro­do­wość: Polak
Sto­pień: porucz­nik
Funk­cja: pilot
Opis: Dusza towa­rzy­stwa, gadu­ła, żar­tow­niś. Flir­ciarz nie­od­pusz­cza­ją­cy żad­nej kobie­cie. Wiecz­ny opty­mi­sta, zawsze znaj­du­je pozy­tyw­ne aspek­ty sytu­acji. Pilo­to­wa­nie to jego pasja.

4. Ange­li­ka Soro­no (Lat 28)
Naro­do­wość: Włosz­ka
Sto­pień: dok­tor
Funk­cja: medyczka/psycholożka
Opis: Uwo­dzi­ciel­ska, pew­na sie­bie i świa­do­ma tego jak dzia­ła na męż­czyzn. Impul­syw­na, namięt­na i bez­pru­de­ryj­na. Moż­na ją okre­ślić mia­nem fam­me fata­le.

5. Er Yoh­ma (Lat 24)
Naro­do­wość: Ame­ry­ka­nin
Sto­pień: inży­nier
Funk­cja: cyber­ne­tyk
Opis: Typo­wy nerd. Zamknię­ty w sobie, mało towa­rzy­ski odlu­dek. Wyda­je się, że lepiej doga­du­je się z auto­ma­ta­mi niż ludź­mi.

6. Sina Fin­der­man (Lat 31)
Naro­do­wość: Szwed­ka
Sto­pień: dok­tor
Funk­cja: bio­loż­ka
Opis: Zim­na i wynio­sła. Spra­wia wra­że­nie nie­co wynio­słej i nie­do­stęp­nej. Powścią­gli­wa i solid­na. Per­fek­cjo­ni­ska we wszyst­kim co robi.

7. Teo­dor Mey­er (Lat 52)
Naro­do­wość: Austriak
Sto­pień: pro­fe­sor
Funk­cja: astro­fi­zyk
Opis: Typ roz­trze­pa­ne­go pro­fe­so­ra. Życz­li­wy i przy­ja­ciel­ski, lecz kate­go­rycz­ny w swo­ich sądach. Fana­tycz­ny kato­lik.

8. Yaka Masha­ri (Lat 26)
Naro­do­wość: Japon­ka
Sto­pień: dok­tor
Funk­cja: che­micz­ka
Opis: Moc­no zamknię­ta w sobie. Nie­śmia­ła, ner­wo­wa, nie­spo­koj­na. Posia­da niską samo­oce­nę i pra­gnie akcep­ta­cji innych.

Infografiki

No painNo pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dys­kom­for­tu.