Upgrade! - BlackBox 3City

Upgrade!

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Kon­wen­cja: kome­dia

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6 — 8

Larp popro­wa­dzo­no na:

Tak, pro­szę Pań­stwa, to Upgra­de! Wasz ulu­bio­ny show w tele­wi­zji! Zauro­cze­nie, zawód, miłość, zdra­da, tyle emo­cji w jed­nym miej­scu, tyle prze­żyć, tyle wzru­szeń! Set­ki par wal­czy o to, żeby zna­leźć się tutaj, żeby dostar­czyć Pań­stwu nie­za­po­mnia­nych wra­żeń. Witaj­cie! A teraz, poznaj­my naszych wybrańców..!

Opis

Jeep­form Upgra­de uka­zu­je nam w krzy­wym zwier­cia­dle tele­tur­niej bli­ski zna­ne­mu wszyst­kim Big Bro­the­ro­wi zmie­sza­ne­mu z Rand­ką w ciem­no. Kil­ka par zapi­su­je się do pro­gra­mu, aby przed kame­ra­mi połą­czyć się w nowe pary, któ­re miesz­ka­ją wspól­nie w luk­su­so­wym kuror­cie i rand­ku­ją w róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach. Fina­łem tele­tur­nie­ju jest gło­so­wa­nie, w któ­rym uczest­ni­cy decy­du­ją, czy chcą pozo­stać w dotych­cza­so­wych związ­kach, czy też doko­nać UPGRADE na nowe­go part­ne­ra. Pikan­te­rii doda­je zaan­ga­żo­wa­na publicz­ność, któ­ra może wybie­rać parę tygo­dnia lub dobie­rać uczest­ni­ków w pary. Na koniec gry – pary, któ­re prze­trwa­ją doświad­cza­ją cele­bryc­kiej sła­wy, a może nawet dosta­ną jakąś nagro­dę! Upgra­de jest grą wyjąt­ko­wą, ponie­waż w skon­den­so­wa­nej for­mie pozwo­li nam wyko­rzy­stać wie­le tri­ków i tech­nik cha­rak­te­ry­stycz­nych dla jeepformów.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.