Strona główna » Larpy » Upgrade!

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Kon­wenc­ja: kome­dia

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 6 — 8

Larp poprowad­zono na:

Tak, proszę Państ­wa, to Upgrade! Wasz ulu­biony show w telewiz­ji! Zau­rocze­nie, zawód, miłość, zdra­da, tyle emocji w jed­nym miejs­cu, tyle przeżyć, tyle wzruszeń! Set­ki par wal­czy o to, żeby znaleźć się tutaj, żeby dostar­czyć Państ­wu nieza­pom­ni­anych wrażeń. Wita­j­cie! A ter­az, poz­na­jmy naszych wybrańców..!

Opis

Jeep­form Upgrade ukazu­je nam w krzy­wym zwier­ci­a­dle tele­turniej blis­ki znane­mu wszys­tkim Big Broth­erowi zmieszane­mu z Rand­ką w ciem­no. Kil­ka par zapisu­je się do pro­gra­mu, aby przed kam­era­mi połączyć się w nowe pary, które mieszka­ją wspól­nie w luk­su­sowym kuror­cie i rand­ku­ją w różnych kon­fig­u­rac­jach. Finałem tele­turnieju jest głosowanie, w którym uczest­ni­cy decy­du­ją, czy chcą pozostać w doty­chcza­sowych związkach, czy też dokon­ać UPGRADE na nowego part­nera. Pikan­terii doda­je zaan­gażowana pub­liczność, która może wybier­ać parę tygod­nia lub dobier­ać uczest­ników w pary. Na koniec gry – pary, które przetr­wa­ją doświad­cza­ją cele­bryck­iej sławy, a może nawet dostaną jakąś nagrodę! Upgrade jest grą wyjątkową, ponieważ w skon­den­sowanej formie poz­woli nam wyko­rzys­tać wiele trików i tech­nik charak­terysty­cznych dla jeep­for­mów.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełno­let­nich.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskom­for­tu.

Przewiń do góry