Rola: Organizator

 • Żerańska Karolina

 • Pawłowicz Ida

  Pawłowicz Ida

  Przy­je­cha­ła z Wro­cła­wia, gdzie w sto­wa­rzy­sze­niu AR Argos pra­co­wa­ła m.in. nad lar­pa­mi z serii Geas. Ostat­nio zaj­mo­wa­ła się logi­sty­ką Col­le­ge of Wizar­dry na Zam­ku Czo­cha. W wol­nym cza­sie poma­ga rów­nież na pla­nach fil­mo­wych (Conan the Cim­me­rian – short movie, Real Life Raid). Odpo­wia­dać będzie za logi­sty­kę nasze­go projektu.

 • Krassowski Jakub

  Krassowski Jakub

  Gdańsz­cza­nin, któ­ry pół życia spę­dził na wygna­niu w War­sza­wie. Z wykształ­ce­nia tre­ner roz­wo­ju oso­bi­ste­go. Pra­cu­je w sprze­da­ży. Roz­po­czął lar­po­wa­nie w roku 1999. Zwią­za­ny po tro­sze z ruchem rycer­skim i ama­tor­ską sce­ną muzycz­ną, tre­no­wał dru­ży­nę Kra­we­go Kamie­nia (lar­po­we rug­by) na Orko­nie oraz pro­wa­dził lar­po­wą karcz­mę na jed­nej z Fan­ta­zjad. W pro­jek­cie Black­Box 3City skon­cen­tro­wa­ny na adap­ta­cji…

 • Milewski Piotr

  Milewski Piotr

  uro­dzo­ny w 1977 roku w Gdy­ni. Zamiesz­ka­ły: tam­że. Zawód wyko­ny­wa­ny: spe­cja­li­sta R&D i gami­fi­ka­cji. Napi­sa­ne lar­py: jakieś 3 tuzi­ny. Roze­gra­nych lar­pów od 1993 roku: N/A. Trzy­krot­ny zdo­byw­ca nagro­dy Zło­ta Maska, czło­nek Jury kon­kur­sów lar­po­wych Zło­ta Bra­ma 2008 i Lar­py Naj­wyż­szych Lotów 2013 i 2014. Współ­twór­ca i głów­ny orga­ni­za­tor Festi­wa­lu Lar­po­we­go Hard­kon w latach 2007–2014.

 • Budzisz Piotr Marek

  Budzisz Piotr Marek

  Kaszub z Puc­ka, poto­mek łow­ców fok, z wykształ­ce­nia fizyk. Ści­sły umysł pozwo­lił mu przez ostat­nie kil­ka lat mie­rzyć się z upio­rem w posta­ci logi­sty­ki Festi­wa­lu Lar­po­we­go Hard­kon i Dre­am­Ha­ven. Hob­by­stycz­nie zaj­mu­je się pro­wa­dze­niem (około)fantastycznych stron inter­ne­to­wych, ostat­nio – Black­Box 3City.