BlackBox OWL — Otwarte Warsztaty Larpopisania 03

Zapra­sza­my Was na dru­gie Otwar­te Warsz­ta­ty Lar­po­pi­sa­nia. Gościć będzie nas Biblio­te­ka z Pasją w Gdy­ni Redło­wie w sobo­tę, 8 lute­go. Warsz­ta­ty potrwa­ją od godzi­ny 11:00 do 16:00, dla chęt­nych — inte­gra­cja i after po… 🙂 Moż­na przy­nieść wła­sne ciast­ki i kanap­ki! 🙂 Wstęp na wyda­rze­nie jest bezpłatny.

BlackBox OWL — Otwarte Warsztaty Larpopisania 02

Zapra­sza­my Was na dru­gie Otwar­te Warsz­ta­ty Lar­po­pi­sa­nia. Gościć będzie nas Biblio­te­ka z Pasją w Gdy­ni Redło­wie w sobo­tę, 11 stycz­nia. Warsz­ta­ty potrwa­ją od godzi­ny 11:00 do 16:00, dla chęt­nych — inte­gra­cja i after po… 🙂 Moż­na przy­nieść wła­sne ciast­ki i kanap­ki! 🙂 Wstęp na wyda­rze­nie jest bezpłatny.

BlackBox No.78 — Szpony Zachodzącego Słońca

Odkąd w 1994 roku wyda­no pol­ską wer­sję sys­te­mu RPG War­ham­mer, regu­lar­nie poja­wia­ją się lar­py osa­dzo­ne w jego uni­wer­sum. Wie­my, jak bar­dzo lubi­cie ten sys­tem, dla­te­go sta­ra­my się przy­naj­mniej raz do roku popro­wa­dzić dla Was war­ham­me­ro­wy sce­na­riusz. Tym razem nasz wybór padł na grę Sun­set Claws autor­stwa Ste­va­’a Dar­lin­got­na. Może­cie spo­dzie­wać się intryg, spi­sków, poli­ty­ko­wa­nia i …

Black­Box No.78 — Szpo­ny Zacho­dzą­ce­go Słoń­ca Read More »

BlackBox No.77 — Król w Żółci vol.2

Zda­rza się tak, że prze­czy­ta­nie książ­ki inspi­ru­je do zagra­nia w kon­kret­nym lar­pie. Rzad­ko zda­rza się tak, że to larp wręcz zmu­sza do prze­czy­ta­nia powie­ści, dzię­ki któ­rej powstał. Nam zda­rzy­ło się tak po raz pierw­szy pod­czas pią­te­go sezo­nu, któ­ry koń­czy­li­śmy grą Night­flo­ors. To dzię­ki niej po raz pierw­szy zetknę­li­śmy się z powie­ścią Król w Żół­ci Roberta …

Black­Box No.77 — Król w Żół­ci vol.2 Read More »

BlackBox No.76 — Decyzja Persefony

Wie­my, jak bar­dzo nasza publicz­ność lubi lar­py SF. Regu­lar­nie zabie­ra­my więc Was w kosmos. Naj­czę­ściej prze­by­wa­cie z nami na pokła­dach róż­nych stat­ków kosmicz­nych. Rza­dziej na powierzch­ni pla­net. A z rzad­ka pre­zen­tu­je­my sce­na­riu­sze, któ­re dają Wam oka­zję by stać się robo­tem. Ponie­waż poprzed­nia taka gra — larp Elek­trycz­ne Owce — stał się waszym ulu­bio­nym, posta­no­wi­li­śmy wyszukać …

Black­Box No.76 — Decy­zja Per­se­fo­ny Read More »

Przewiń do góry