Strona główna » Sezon 6 (2019/2020)

BlackBox No.81 – Wizyta

Larp dla każ­de­go potra­fi być czymś innym. Dla gra­cza — roz­ryw­ką, lek­cją, głę­bo­kim prze­ży­ciem. Dla twór­cy — zaba­wą, for­mą eks­pre­sji, płat­nym zle­ce­niem. Niniej­sza gra powsta­ła w cza­sie lock­dow­nu zarzą­dzo­ne­go by spo­wol­nić pan­de­mię wiru­sa COVID-19. Jest efek­tem wyrzu­ce­nia z gło­wy myśli, pytań, emo­cji. Powsta­ła by na chłod­no, przy uży­ciu abs­trak­cyj­nej meta­fo­ry prze­ana­li­zo­wać cał­ko­wi­cie nowe, dziw­ne i …

Black­Box No.81 – Wizy­ta Read More »

BlackBox No.80 – Grosik za moje myśli

Kame­ral­na gra dla czte­rech osób jest wyjąt­ko­wo dobrze skom­po­no­wa­nym kok­taj­lem gatun­ków. Tro­chę tutaj soft SF na pozio­mie kul­to­we­go seria­lu Black Mir­ror; tro­chę hor­ro­ru, bo w sumie dziw­na tera­pia z dziw­ny­mi ludź­mi dotknię­ty­mi amne­zją. Do tego cięż­kie tema­ty, wspo­mnie­nia wypar­te nie bez przy­czy­ny. Wszyst­kie te kom­po­nen­ty spi­na intu­icyj­na mecha­ni­ka. Zde­cy­do­wa­nie, jeden z tych lar­pów, któ­ry wciąga …

Black­Box No.80 – Gro­sik za moje myśli Read More »

BlackBox No.79 – Hope

Są twór­cy, któ­rzy lubią pra­co­wać w samot­no­ści. Są też i tacy, dla któ­rych fraj­dą jest pra­ca w zespo­le albo jed­no­ra­zo­wa współ­pra­ca z innym autorem/autorką nad kon­kret­nym pomy­słem. Larp, na któ­ry was zapra­sza­my to wła­śnie efekt black­bo­xo­wej i nauti­lu­so­wej kola­bo­ra­cji. Anna “Sza­rań­cza” Szew­czyk już pro­wa­dzi­ła u nas swo­je gry (i ma odda­ną gru­pę fanów); Artur Biesiadowski …

Black­Box No.79 – Hope Read More »

BlackBox OWL — Otwarte Warsztaty Larpopisania 05

Zapra­sza­my Was na dru­gie Otwar­te Warsz­ta­ty Lar­po­pi­sa­nia. Gościć będzie nas Biblio­te­ka z Pasją w Gdy­ni Redło­wie w sobo­tę, 4 kwiet­nia. Warsz­ta­ty potrwa­ją od godzi­ny 11:00 do 16:00, dla chęt­nych — inte­gra­cja i after po… 🙂 Moż­na przy­nieść wła­sne ciast­ki i kanap­ki! 🙂 Wstęp na wyda­rze­nie jest bezpłatny.

BlackBox OWL — Otwarte Warsztaty Larpopisania 04

Zapra­sza­my Was na dru­gie Otwar­te Warsz­ta­ty Lar­po­pi­sa­nia. Gościć będzie nas Biblio­te­ka z Pasją w Gdy­ni Redło­wie w sobo­tę, 7 mar­ca. Warsz­ta­ty potrwa­ją od godzi­ny 11:00 do 16:00, dla chęt­nych — inte­gra­cja i after po… 🙂 Moż­na przy­nieść wła­sne ciast­ki i kanap­ki! 🙂 Wstęp na wyda­rze­nie jest bezpłatny.

Przewiń do góry