BlackBox No.97 – Xmas Special VII

Ho Ho Ho! Nie ma sezo­nu bez świą­tecz­ne­go spo­tka­nia! Jak co roku zapra­sza­my was na spe­cjal­ny, świą­tecz­ny Black­Box! Jak to u nas, będzie coś po sta­re­mu i coś po nowe­mu! Tra­dy­cyj­nie! Black­Box ma swo­je świą­tecz­ne tra­dy­cje. Nale­żą do nich: dzie­le­nie się man­da­ryn­ka­mi (weź­cie ze sobą po kil­ka, bo zawsze ktoś zapo­mni i zawsze zja­da­my nad­pro­gra­mo­we); jedze­nie ciastków …

Black­Box No.97 – Xmas Spe­cial VII Read More »

BlackBox No.96 – Złote Rendez Vous

W cza­sach PRLu ist­nia­ło wie­le fil­mów nazy­wa­nych “pół­kow­ni­ka­mi”. Ze wzglę­du na zawar­te w nich tre­ści, ówcze­sna cen­zu­ra nie dopu­ści­ła do ich roz­po­wszech­nia­nia.  Nam kil­ka gier wysła­ła na pół­kę pan­de­mia. Popro­wa­dze­nie dla Was gry  Zło­te Ren­dez Vous mie­li­śmy w pla­nach od dwóch lat. Na szczę­ście gwiaz­dy uło­ży­ły się w koń­cu dla tej wyjąt­ko­wej gry w porząd­ku. Jej …

Black­Box No.96 – Zło­te Ren­dez Vous Read More »

Blackboxowa Poczta Świąteczna II

Rok 2020 był sza­lo­nym rokiem dla­te­go w któ­rym pan­de­mia zmie­ni­ła nasze życia nie do pozna­nia. Posprzą­ta­ła poło­wę sezo­nu VI, a w siód­mym wrzu­ci­ła nas w cało­ści onli­ne. Ale wynik­nę­ły z niej nie tyl­ko złe rze­czy. Jed­ną z tych dobrych był sza­lo­ny pomysł świą­tecz­nych życzeń lar­po­wych. Nie wie­rzy­li­śmy że to się może udać… A jed­nak! Odzew …

Black­bo­xo­wa Pocz­ta Świą­tecz­na II Read More »

BlackBox No.94 – Gwiezdny Horyzont

Lar­py roz­gry­wa­ją­ce się w kosmicz­nej pust­ce nie­odmien­nie cie­szą się powo­dze­niem wśród black­bo­xo­wej publicz­no­ści. Nic więc dziw­ne­go, że głów­nym daniem nasze­go dru­gie­go spo­tka­nia w tym sezo­nie jest gra w kon­wen­cji scien­ce fic­tion. Auto­rem lar­pu Gwiezd­ny hory­zont jest Paweł Sza­ba­ła, któ­ry zgo­dził się przy­jąć nasze zapro­sze­nie i wystą­pić w roli gościn­ne­go mistrza gry.  Sprze­daż bile­tów na larp w …

Black­Box No.94 – Gwiezd­ny Hory­zont Read More »

BB3C na Miniconie 2021

Pasja Mini­con to kon­went fan­ta­stycz­ny orga­ni­zo­wa­ny przez Biblio­te­kę Gdy­nia wraz z gru­pą ini­cja­tyw­ną Ratel Squ­ad. W daw­nej, przed­pan­de­micz­nej epo­ce odby­wał się sta­cjo­nar­nie, w Gdy­ni. Tego­rocz­na edy­cja ponow­nie zawi­ta do sie­ci. Ozna­cza to, że każ­dy może wziąć w nim udział pomi­ja­jąc aspekt fizycz­nych odwie­dzin.  Podob­nie jak w poprzed­nich latach, jako BB3C wspie­ra­my tę ini­cja­ty­wę całym sercem …

BB3C na Mini­co­nie 2021 Read More »

Przewiń do góry