Strona główna » Sezon 8 (2021/2022)

BlackBox Summer Week 2022

Black­Box Sum­mer Week Sie­dem dni w lesie nad jezio­rem z kil­ku­na­sto­ma lar­pa­mi Gli­śno Wiel­kie, k. Byto­wa 21–28 sierp­nia 2022 roku  O Festi­wa­lu Skąd pomysł? Kie­dy w 2014 roku powo­ła­li­śmy Black­Box 3City do życia miał wypeł­nić puste, zimo­we mie­sią­ce lar­pa­mi. Przez 4 lata, od kwiet­nia do paź­dzier­ni­ka nie orga­ni­zo­wa­li­śmy żad­nych spo­tkań. Wyda­wa­ło nam się, że ofer­ta letnich …

Black­Box Sum­mer Week 2022 Read More »

BlackBox No.102 — Uciekinier z piekła

Za okna­mi coraz jaśniej, dni są coraz dłuż­sze i coraz cie­plej­sze. Wia­do­my znak, że lar­pow­cy już nie­ba­wem zaczną pako­wać kostiu­my, namio­ty, rekwi­zy­ty i bez­piecz­ną broń, by udać się na lar­py w tere­nie otwar­tym. Dla nas ozna­cza to zakoń­cze­nie ósme­go sezo­nu naszej dzia­łal­no­ści. Poże­gna­my się naszą nową grą naszych lokal­nych auto­rów, Artu­ra Bie­sia­dow­skie­go i Mar­ci­na Zajdla. …

Black­Box No.102 — Ucie­ki­nier z pie­kła Read More »

BlackBox No.101 – Apollo 13.3

Na otwar­cie dru­giej set­ki naszych spo­tkań wypa­da krzyk­nąć nam… “Houston, mamy pro­blem!” Każ­dy zna tę kul­to­wą fra­zę. Wie­le osób zapew­ne oglą­da­ło też kino­wy prze­bój z Tomem Hank­sem w roli głów­nej, któ­ry aspi­ro­wał do rekon­struk­cji zda­rzeń, pod­czas któ­rych zosta­ła wypo­wie­dzia­na. Nic więc dziw­ne­go, że kosmicz­na kata­stro­fa zain­spi­ro­wa­ła też lar­pow­ca. Wyzwa­nia, by opo­wieść o pecho­wej zało­dze przenieść …

Black­Box No.101 – Apol­lo 13.3 Read More »

BlackBox No.99 – Fire at Midnight

Jeśli wie­rzysz, że Bóg stwo­rzył sza­ta­na, to musisz zda­wać sobie spra­wę, że jego moc pocho­dzi od Boga i że sza­tan jest po pro­stu dziec­kiem Boga, a więc i my jeste­śmy dzieć­mi Boga. Nie ma dzie­ci sza­ta­na, napraw­dę.Ann Rice, “Wywiad z Wam­pi­rem” Smut­ny cytat o tra­gicz­nej egzy­sten­cji z książ­ki o wam­pi­rach? Dobrze zga­dli­ście! Retro lapry w …

Black­Box No.99 – Fire at Mid­ni­ght Read More »

Przewiń do góry