Warsztaty — PrismWeek — 1,2,3 koniec sezonu

Kocha­ni,

Chcie­li­śmy ser­decz­nie podzię­ko­wać Wam za 47mą odsło­nę Black­Box 3City. Odwie­dzi­li­ście nas tłum­niej niż zwy­kle — usta­no­wia­jąc tym samym fre­kwen­cyj­ny rekord naszych spo­tkań. Na pro­gram BB47 skła­da­ły się warsz­ta­ty i gry z anto­lo­gii #Prism; wyda­rze­nie było włą­czo­ne do ini­cja­ty­wy #Pri­sm­We­ek — w ten sam week­end pol­skie tęczo­we lar­py mia­ły pre­mie­rę w kil­ku innych mia­stach Pol­ski i Euro­py. Miło nam poin­for­mo­wać, że trój­miej­skie spo­tka­nie zgro­ma­dzi­ło naj­licz­niej­szą publiczność.
Dzię­ku­je­my. Wasza obec­ność na spo­tka­niach to naj­lep­szy dowód na to, że Black­Box 3City jest potrzeb­ny i że pra­ca, któ­rą wyko­nu­je­my — ma sens.

Tym­cza­sem, nagle i nie­sp­dzie­wa­nie, czwar­ty sezon naszej dzia­łal­no­ści zmie­rza ku fina­ło­wi. Nasze naj­bliż­sze spo­tka­nie odbę­dzie się 24 mar­ca a kolej­ne 15go kwiet­nia. Ostat­ni, 50ty Black­Box popro­wa­dzi­my 6go maja.

48me spo­tka­nie to larp “Headli­ne”, któ­ry popro­wa­dzą dla was jego auto­rzy — Paweł Jur­giel i Alek­san­der Tukaj. Przed week­en­dem poda­my wam jego loka­li­za­cję (wciąż wybie­ra­my naj­lep­sze miej­sce do jego popro­wa­dze­nia) oraz otwo­rzy­my zapi­sy. Cena bile­tu wynie­sie 50zł.

NaBB49 zapra­sza­my was do Dwor­ku Sie­ra­kow­skich w Sopo­cie. Po raz pierw­szy zapre­zen­tu­je­my sce­na­riusz z Nowej Zelan­dii. “Zarę­czy­ny i zdra­dziec­kie czy­ny” to gra, w któ­rej atmos­fe­ra z powie­ści Jane Austin zosta­je przy­pra­wio­na jest potęż­ną daw­ką fan­ta­sy. Będą więc pan­ny na wyda­niu, mło­dzi kawa­le­ro­wie, wiel­bi­cie­le wil­ko­ła­ków i przy­pad­ko­wi okul­ty­ści. Cena bile­tu to 40zł.

50te, jubi­le­uszo­we spo­tka­nie uświet­ni­my kome­dią, któ­ra zdo­by­ła w 2017 roku nagro­dę “Lar­po­we Lau­ry”. Larp “O dwóch takich, co weszli do sta­wu, a wyszli z jezio­ra” popro­wa­dzą dla was jej auto­rzy: Nata­lia Rożek i Grze­gorz Woź­nicz­ko. Jako że to nasze świę­to — wstęp na grę będzie dar­mo­wy (będą też ciast­ki). Odbę­dzie się ona w gdyń­skim Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Społecznych.

Zapi­sy na wyżej wymie­nio­ne gry wkrót­ce — wypa­truj­cie niu­sów na naszej stro­nie i pro­fi­lach wyda­rzeń na FB. Do zobaczenia!

UWAGA! ERRATA!
W ostat­nich dniach zde­cy­do­wa­li­śmy się na zmia­nę loka­li­za­cji gry “Headli­ne”. Nowe miej­sce pozwo­li nam przy­go­to­wać lep­sza sce­no­gra­fię z epoki.
Wią­że się z tym — nie­ste­ty — pod­wyż­ka bile­tów na naj­bliż­sze dwa spo­tka­nia o 10zł.
Bile­ty na “Headli­ne” są dostęp­ne w cenie 60zł, a na “Zarę­czy­ny i zdra­dziec­kie czy­ny” — 50zł.

Prze­pra­sza­my za nie­do­god­no­ści, ale uwa­ża­my, że war­to grać w miej­scach faj­niej­szych, niż mniej fajnych 🙂
Pro­du­cen­ci BB48 i BB49, Piotr Budzisz i Piotr Milewski.


Opublikowano

w

przez

Tagi: