Strona główna » Archiwum dla Wrzesień 2018

Larp “New Blood” — frakcje i delegacje

Zan­im wybierze­cie się na nasz larp — warto poczy­tać co nieco o del­e­gac­jach, które pojaw­ią się dziś wieczór na aukcji alchemicznej krwi… 🙂   Sojusz Ham­burg-Lube­­ka W 1241 roku Wolne Mias­to Rzeszy w Ham­bur­gu i Wolne Mias­to Rzeszy w Lubece pod­pisały for­mal­ny sojusz, przyj­mu­jąc te same prawa, te same prak­ty­ki hand­lowe i ten sam sys­tem …

Larp “New Blood” — frakc­je i del­e­gac­je Read More »

BB51 — gdzie gramy, jak trafić?

Kochani, już dziś star­tu­je nasz pier­wszy trójmiejs­ki week­end z larpa­mi i warsz­tata­mi. Aby zre­dukować ryzyko błądzenia po mieś­cie Gdańsku, przy­go­towal­iśmy pod­powiedzi graficzne. Po pier­wsze: Budynek NOTu, w którym odbędą się … …W sobotę, 29go wrześ­nia: warsz­taty o emoc­jach i spotkanie infor­ma­cyjne o set­tin­gu Wam­pir: Mroczne wie­ki w którym osad­zony jest larp New Blood (start o 11:00); warsz­taty o …

BB51 — gdzie gramy, jak trafić? Read More »

Larp “New Blood” — lokacja i stroje

Wieś­ci z placu boju 🙂 Po pier­wsze: stro­je Podob­nie jak do gry Dea­gree of Apoc­a­lypse, przy­go­towal­iśmy dla was w Pin­ter­est kolekcję zdjęć z inspirac­ja­mi do przy­go­towa­nia kostiumów. Nasz larp dzieje się w śred­niowieczu. Jest ważnym spotkaniem del­e­gacji wam­pirzych klanów z całej Europy. Wasze stro­je mogą więc mieć bard­zo różny charak­ter. Może­cie ubrać się boga­to, może­cie …

Larp “New Blood” — lokac­ja i stro­je Read More »

Larp “Degree of Apocalypse” — lista wakatów

Panie Panowie, Przed nami dru­ga lista wakatów — tym razem na larp Degree Of Apoc­a­lyp­sa autorstwa Pio­tra “Pira­ta” Paneck­iego. Podob­nie jak w przy­pad­ku gry New Blood aby zabukować sobie postać, wystar­czy napisać do nas wiado­mość przy uży­ciu zakład­ki KONTAKT. Gra odbędzie się w Klubo­ga­lerii BUNKIER w niedzielę, 30go wrześ­nia, o godz 19:00. Było­by miło, gdy­byś­cie przy­go­towali …

Larp “Degree of Apoc­a­lypse” — lista wakatów Read More »

BB51 — biletowe promo 2w1: “Take a Friend”

Panie i Panowie Przeanal­i­zowal­iśmy wyni­ki sprzedaży biletów na nasze wydarzenia. Dobre wieś­ci: wszys­tkie punk­ty pro­gra­mu się odbędą. Śred­nie wieś­ci: wciąż mamy wolne miejs­ca. Wolelibyśmy ich nie mieć 😉 Black­Box 3City wymyślil­iśmy 4 lata temu po to, by pro­mować larpy. By coraz więcej osób zaczęło dzielić z nami niniejszą pasję. By było więcej graczy i więcej …

BB51 — bile­towe pro­mo 2w1: “Take a Friend” Read More »

Przewiń do góry