Strona główna » BlackBox Summer Week — zapraszamy!
Piotr Milews­ki | 11 mar­ca 2019 | Wieś­ci

Słońce powoli i upar­cie wsta­je coraz wcześniej, by przy­pom­nieć nam o tym, że czas rozpocząć odliczanie do lata. Najwyższa pora rez­er­wować urlopy i planować waka­cyjne pod­bo­je!

Chcielibyśmy zaprosić Was na wyjątkową kon­tynu­ację V sezonu Black­Box 3City — Black­Box Sum­mer Week! Dokład­nie za 4 miesiące wys­tar­tu­je pier­wsza let­nia edy­c­ja wspól­nego lar­powa­nia na Kaszubach pod naszą marką.

Black­Box Sum­mer Week to czas przez­nac­zony przede wszys­tkim na granie. Przy­go­towal­iśmy dla Was krymi­nały i kome­die; sce­nar­iusze SF i fan­tastykę; jeep­formy, terenów­ki, cham­bery i dwie dwud­niowe gry osad­zone w skra­jnie różnych świat­ach fan­ta­sy.
Tak — po 5 lat­ach dzi­ałal­noś­ci w końcu zabierze­my Was do świa­ta Har­rego Pot­tera…
Oprócz tego jed­nym z fun­da­men­tów pro­gra­mu będzie cykl The Best of Black­Box 3City. Tak — będziecie mieli okazję zagrać w jed­ną z tych gier, w które zawsze chcieliś­cie i o które cią­gle pyta­cie.

Sum­mer Week chce­my tworzyć razem z Wami. Dlat­ego już ter­az zaprasza­my do zgłasza­nia pomysłów na punk­ty pro­gra­mu. Jeżeli w Waszej szu­fladzie zna­j­du­je się sce­nar­iusz, który czeka na pre­mierę… Jeżeli chce­cie poprowadz­ić grę, w którą kiedyś zagral­iś­cie… Jeżeli słyszeliś­cie o dobrym larpie, w którym warto wziąć udzi­ał — odezwi­j­cie się do nas!

Mis­ją Black­Box 3City jest rozwi­janie naszej wspól­nej pasji — poprzez tworze­nie, prowadze­nie i przy­go­towywanie larpów. Nawet jeśli dopiero zaczy­nasz przy­godę z larpa­mi — Sum­mer Week jest zapro­jek­towany również z myślą o ludzi­ach jak Ty. Dołącz do nas i po raz pier­wszy poprowadź lub przy­go­tuj larp!

Przed nami wspól­na podróż przez cza­sy i miejs­ca. To od Was zależy jak potoczy się nasza opowieść. Zaprasza­my was do eksplorowa­nia naszej strony, śledzenia naszego wydarzenia na face­booku i … Do zobaczenia!

Orga­ni­za­torzy

Piotrek, Robert, Krys­t­ian, Pauli­na, Piotr

Przewiń do góry