BlackBox Summer Week — zapraszamy!

Słoń­ce powo­li i upar­cie wsta­je coraz wcze­śniej, by przy­po­mnieć nam o tym, że czas roz­po­cząć odli­cza­nie do lata. Naj­wyż­sza pora rezer­wo­wać urlo­py i pla­no­wać waka­cyj­ne podboje! 

Chcie­li­by­śmy zapro­sić Was na wyjąt­ko­wą kon­ty­nu­ację V sezo­nu Black­Box 3City — Black­Box Sum­mer Week! Dokład­nie za 4 mie­sią­ce wystar­tu­je pierw­sza let­nia edy­cja wspól­ne­go lar­po­wa­nia na Kaszu­bach pod naszą marką. 

Black­Box Sum­mer Week to czas prze­zna­czo­ny przede wszyst­kim na gra­nie. Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was kry­mi­na­ły i kome­die; sce­na­riu­sze SF i fan­ta­sty­kę; jeep­for­my, tere­nów­ki, cham­be­ry i dwie dwu­dnio­we gry osa­dzo­ne w skraj­nie róż­nych świa­tach fan­ta­sy.
Tak — po 5 latach dzia­łal­no­ści w koń­cu zabie­rze­my Was do świa­ta Har­re­go Pot­te­ra…
Oprócz tego jed­nym z fun­da­men­tów pro­gra­mu będzie cykl The Best of Black­Box 3City. Tak — będzie­cie mie­li oka­zję zagrać w jed­ną z tych gier, w któ­re zawsze chcie­li­ście i o któ­re cią­gle pytacie. 

Sum­mer Week chce­my two­rzyć razem z Wami. Dla­te­go już teraz zapra­sza­my do zgła­sza­nia pomy­słów na punk­ty pro­gra­mu. Jeże­li w Waszej szu­fla­dzie znaj­du­je się sce­na­riusz, któ­ry cze­ka na pre­mie­rę… Jeże­li chce­cie popro­wa­dzić grę, w któ­rą kie­dyś zagra­li­ście… Jeże­li sły­sze­li­ście o dobrym lar­pie, w któ­rym war­to wziąć udział — ode­zwij­cie się do nas!

Misją Black­Box 3City jest roz­wi­ja­nie naszej wspól­nej pasji — poprzez two­rze­nie, pro­wa­dze­nie i przy­go­to­wy­wa­nie lar­pów. Nawet jeśli dopie­ro zaczy­nasz przy­go­dę z lar­pa­mi — Sum­mer Week jest zapro­jek­to­wa­ny rów­nież z myślą o ludziach jak Ty. Dołącz do nas i po raz pierw­szy popro­wadź lub przy­go­tuj larp!

Przed nami wspól­na podróż przez cza­sy i miej­sca. To od Was zale­ży jak poto­czy się nasza opo­wieść. Zapra­sza­my was do eks­plo­ro­wa­nia naszej stro­ny, śle­dze­nia nasze­go wyda­rze­nia na face­bo­oku i … Do zobaczenia!

Orga­ni­za­to­rzy

Pio­trek, Robert, Kry­stian, Pau­li­na, Piotr


Opublikowano

w

przez