PRISM — pierwsza polska antologia larpów

Zer­ka­jąc na listę pierw­szych punk­tów pro­gra­mu Black­Box Sum­mer Week, na pew­no zauwa­ży­li­ście “Prism Night”. Będzie to wie­czór poświę­co­ny z gra­mi pocho­dzą­cy­mi z pierw­szej pol­skiej anto­lo­gii lar­pów pt. Prism vol. 1: queer.

Zbiór liczy aż 19 sce­na­riu­szy. Kil­ka spo­śród nich może­cie znać; pre­zen­to­wa­li­śmy je na naszej sce­nie pod­czas nasze­go 47go spo­tka­nia. Pod­czas Sum­mer Week To wy podej­mie­cie decy­zję o tym, w któ­re zagra­my. Aby uła­twić Wam decy­zję już teraz udo­stęp­nia­my Wam link do anto­lo­gii w wer­sji elek­tro­nicz­nej na stro­nie jej wydaw­cy, Sto­wa­rzy­sze­nia Twór­ców Gier Fun­Re­al.

PRISM

Miłej lek­tu­ry!


Opublikowano

w

przez