Zawieszamy Sezon 6

W związ­ku z epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa Covid-19 pod­ję­li­śmy decy­zję o zawie­sze­niu wyda­rzeń, któ­re zapla­no­wa­li­śmy na marzec i kwie­cień 2020. Doty­czy to zarów­no black­bo­xów, jak i warsz­ta­tów larpopisania:

W tej chwi­li nikt nie jeste­śmy w sta­nie prze­wi­dzieć, kie­dy sytu­acja wró­ci do nor­my. Miej­my nadzie­ję, że sta­nie się to w naj­bliż­szych tygo­dniach. Jeśli ten opty­mi­stycz­ny sce­na­riusz się spraw­dzi, doło­ży­my wszel­kich sta­rań by zor­ga­ni­zo­wać dla Was prze­ło­żo­ne gry jesz­cze w ramach tego sezonu. 

Na szczę­ście, nie gro­zi nam nuda. Zdro­wo­roz­sąd­ko­wy pobyt w domu zamie­rza­my wyko­rzy­stać na pra­cę nad Black­Box Sum­mer Week 2020.

Pozdra­wia­my i życzy­my Wam zdrowia!

eki­pa Black­Box 3City
Pio­trek, Robert, Kry­stian, Pau­li­na, Piotr


Opublikowano

w

przez

Tagi: