Summer Week 2022 – Fotki z festiwalu

Wie­my, że dla wie­lu osób oprócz same­go udzia­łu w lar­pie nie­sły­cha­nie waż­ne są rów­nież pamiąt­ki w posta­ci foto­gra­fii. Nasz zespół zna się na pro­wa­dze­niu gier, two­rze­niu sce­no­gra­fii i pro­duk­cji lar­pów, ale nie­ste­ty, nie mamy na pokła­dzie foto­gra­fa. Po trzech latach i ponad set­ce sum­mer­we­eko­wych gier, po któ­rych pozo­stał nie­wiel­ki zdję­cio­wy ślad, posta­no­wi­li­śmy w tym roku wypró­bo­wać cze­goś nowe­go. Nawią­za­li­śmy współ­pra­cę ze zna­nym nam pry­wat­nie od lat foto­gra­fem larpowym 

Maciejem Margielskim

Maciek to dosko­na­le zna­ny i lubia­ny w lar­pów­ku foto­graf. Rela­cjo­no­wał takie lar­py jak 4th of July, Mrocz­na Knie­ja czy Ostat­ni Rejs. Zachę­ca­my do obej­rze­nia jego zdjęć na jego STRONIE INTERNETOWEJ, w ser­wi­sie FACEBOOK albo na Insta­gra­mie gdzie publi­ku­je jako @mmargiel. Będzie z nami przez cały festi­wal, więc szy­kuj­cie ład­ne kostiu­my i sty­li­za­cje. O tym, jak to zro­bić, pisa­li­śmy ostat­nio w TYM NIUSIE.

W tym roku war­to więc szcze­gól­nie dobrze wyglądać! 🙂

Foto­gra­fia zdo­bią­cy niniej­szy nius też jest autor­stwa Mać­ka. Pocho­dzi z lar­pu Mrocz­na Knie­ja 2022.


Opublikowano

w

,

przez