Zdarzyło się w Greendale — współtworzenie postaci na Grę Główną Summer Week 2020

Postać na sabri­no­wy larp według Two­je­go pomy­słu? A dla­cze­go by nie? Wypeł­nij for­mu­larz współ­two­rze­nia posta­ci na larp “Zda­rzy­ło się w Greendale”!