Strona główna » Wieści » Strona 27

Świąteczny larp – niespodzianka

Dziś prze­sile­nie – wyjątkowa, najdłuższa noc w roku. Domknął się kole­jny cykl natu­ry i czas wyruszyć w kole­jną drogę. Od jutra słoń­ca i światła będzie coraz więcej. Z tej okazji chcielibyśmy życzyć Wam wszys­tkiego dobrego. Odwa­gi, by staw­iać kro­ki w nowych kierunk­ach. Mądroś­ci, by móc dobrze wyko­rzysty­wać to, co daje nam świat. Dobrych ludzi dookoła, …

Świąteczny larp – niespodzian­ka Read More »

Olympic Carrier — postacie do wzięcia

Świat skończył się 6 dni temu. Od tamtej pory bohaterowie naszej niedziel­nej gry w nieustan­nym poś­piechu przemierza­ją galak­tykę. My zaś słuchamy muzy­ki, dopra­cowu­je­my ostat­nie szczegóły scenografii, szli­fu­je­my kar­ty postaci. A Ty? Czy zde­cy­dowałeś już, w którego z bohaterów chcesz się wcielić? Twardy kap­i­tan, inteligent­na łącznoś­ciowiec, czy może anar­chista? Z nami możesz zostać kim zechcesz! Jeśli …

Olympic Car­ri­er — posta­cie do wzię­cia Read More »

Postaci na BSG – Olympic Carrier

Coraz bliżej do niedziel­nego larpa Olympic Car­ri­er! Od dzisi­aj przyj­mu­je­my zgłoszenia na konkretne postaci. Chęt­nych prosimy o kon­takt mailowy na: info@bb3c.pl Zapew­ni­amy wspar­cie przy kom­ple­towa­niu stro­jów.   Listę postaci może­cie znaleźć w opisie gry.   Zaprasza­my serdecznie!  

Zmiana w programie

Dobre wieś­ci na początek tygod­nia. Klubo­ga­le­ria Bunki­er zde­cy­dowała się na stałą współpracę z nami! Dzięku­je­my!  W związku z tym już ter­az może­my potwierdz­ić, że na pewno spotkamy się na  kole­jnych odsłonach trójmiejskiego Black­Boxu.  Wiado­mość od Bunkra wpłynęła na naszą decyzję o zmi­an­ie har­mono­gra­mu gier. Zde­cy­dowal­iśmy się prze­sunąć jeep­form Kusze­nie / Zbaw­ie­nie na jed­ną ze sty­czniowych edy­cji. …

Zmi­ana w pro­gramie Read More »

Często Zadawane Pytania

Już jutro pier­wsza edy­c­ja Black­Box 3City! Dla częś­ci z was będzie to pier­wsze spotkanie z tą for­mą rozry­w­ki. Spodziewal­iśmy się licznych pytań i nie zaw­iedliśmy się. Postanow­iliśmy więc przy­go­tować dla was spec­jal­ną stronę Częs­to Zadawanych Pytań, która nosi anglo­języ­czny skrót FAQ. Powin­niś­cie znaleźć tam odpowiedzi na najbardziej nur­tu­jące zagad­nienia.   Na przykład takie jak to: …

Częs­to Zadawane Pyta­nia Read More »

Przewiń do góry