Strona główna » Wieści » Strona 26

Klątwa posiadłości Whately – postacie do wzięcia

Już za tydzień odbędzie się naprawdę wyjątkowa aukc­ja. Znaw­cy okul­tyz­mu z całego świa­ta pojaw­ią się w starej ang­iel­skiej posi­adłoś­ci, by wal­czyć o intere­su­jące ich arte­fak­ty i przy­na­jm­niej spo­jrzeć na sławny Necro­nom­i­con… Ciekawe, jaką osiąg­nie cenę i do kogo trafi?… I Ty możesz spróbować swoich sił w aukcji, a być może przy okazji również trafić na …

Kląt­wa posi­adłoś­ci Whate­ly – posta­cie do wzię­cia Read More »

BlackBox No. 5: All About Love

Od dłuższego już cza­su luty kojarzy nam się przede wszys­tkim z Walen­tynka­mi, czyli obow­iązkowym świętem miłoś­ci. W tym spec­jal­nym i wyjątkowym dniu trze­ba pamię­tać o prezen­tach, ser­duszkach i dużej licz­bie przesłod­kich buzi­aczków. Bo inaczej foch. Aby przy­go­tować Was na nade­jś­cie tego prze­cud­nego świę­ta pełnego szczeroś­ci i prawdy, przed­staw­imy Wam sce­nar­iusz Pani i Otto – jeep­form, …

Black­Box No. 5: All About Love Read More »

Wszystko dla N., czyli Niespodzianka Na Niedzielę

Już za dwa dni widz­imy się na pier­wszej edy­cji Black­Boxu w Nowym Roku. Jak już wiecie, larpa Wszys­tko dla N. poprowadzi dla Was jeden z jego autorów, czyli Mikołaj Wich­er. Nie zdradzil­iśmy Wam jed­nak, kto wyreży­seru­je dla was jeep­for­ma Kuszenie/Zbawienie autorstwa Kami­la Bartcza­ka. Dziś już może­my ofic­jal­nie potwierdz­ić (cho­ci­aż co bystrze­jsi zerknęli w zakład­kę „Wezmę …

Wszys­tko dla N., czyli Niespodzian­ka Na Niedzielę Read More »

Gdzie i kiedy zimą i wiosną

Dzię­ki Wam Black­Box krzep­nie i nabiera formy z każdą kole­jną odsłoną. Późną jesienią udało nam się wys­tar­tować. Dziś, po kilku spotka­ni­ach, może­my już poin­for­mować Was o ter­mi­nach na najbliższe miesiące. Tak jak do tej pory, będziemy spo­tykać się w Klubokaw­iarni Bunki­er w niedzielne wiec­zo­ry, o godzinie 18:00. Kole­jne spotka­nia odbędą się w następu­ją­cych ter­mi­nach: 18 sty­cz­nia …

Gdzie i kiedy zimą i wios­ną Read More »

Sezon 2015: wielkie otwarcie

Wita­my w nowym sezonie! W Nowy Rok wkracza­my z przy­tu­pem! W trak­cie kon­fer­encji lar­powej KOLA 2015, która odbyła się w pier­wszy week­end sty­cz­nia, udało nam się namówić na przy­jazd do Trójmi­as­ta Mikoła­ja Wichera, być może w towarzys­t­wie Alek­san­dra Tuka­ja. W zeszłorocznej edy­cji konkur­su lar­powego Złote Mas­ki otrzy­mali nagrodę w kat­e­gorii „Najlep­szy zespół Mis­trzów Gry” oraz …

Sezon 2015: wielkie otwar­cie Read More »

Przewiń do góry