Sezon 5: połowa drogi

Kocha­ni bywal­cy Black­Bo­xo­wych spotkań!

W ubie­głą nie­dzie­lę odby­ło się siód­me z czter­na­stu spo­tkań zapla­no­wa­nych na ten sezon. To ozna­cza że — jak zawsze nagle i nie­spo­dzie­wa­nie — jeste­śmy w jego poło­wie… 🙂 Uzna­li­śmy więc, że czas naj­wyż­szy zebrać w jed­nym miej­scu infor­ma­cje o grach, któ­re dla Was przy­go­to­wa­li­śmy na okres sty­czeń — kwie­cień 2019.

Aż do koń­ca sezo­nu lar­py będą odby­wać się regu­lar­nie, co dwa tygo­dnie, aż do 14go kwiet­nia. Zapra­sza­my Was:

Wię­cej infor­ma­cji o każ­dym z wyda­rzeń znaj­dzie­cie w sek­cji Gdzie, kie­dy, za ile? na naszej stro­nie inter­ne­to­wej oraz w zakład­ce WYDARZENIA w ser­wi­sie Facebook.

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

przez